ČSÚP:
Obecné informace pro autory

Územní problematika je široká a zabývají se jí nejrůznější obory a profese. Z toho plyne jak oborová segmentace výzkumů a diskusí na toto téma, tak odlišná terminologie, metody zkoumání, ale i nejrůznější oborové a profesní zvyklosti.

Cílem konference ČSÚP je poskytnout prostor jak pro sdílení poznatků, perspektiv a zkušeností, tak pro kritické zhodnocení jejich významu a odborné kvality. Výběr příspěvků má proto dvě fáze:

 1. nejprve redakční rada vyhodnotí došlé anotace (rozsah 200-300 slov), zejména s ohledem na jejich tematické zaměření a srozumitelnost pro ostatní obory, a vybere příspěvky pro prezentaci na konferenci. Začátkem září bude zveřejněn program konference. Poté budou mít autoři zhruba dva měsíce na vypracování plných textů příspěvků (v rozsahu 15–30 normostran), které bude třeba dodat nejpozději dva týdny před datem konáním konference.
 2. Došlé texty projde editor a autorům případně zašle doporučení pro jejich úpravu před recenzním řízením (zejména jejich struktury, cíle, metodiky, stylu). Po konferenci bude zahájeno recenzního řízení, ve kterém bude posouzena kvalita a vědecký přínos příspěvků, tak aby byly do konferenčního sborníku vybrány články, splňující kritéria databáze SCOPUS na conference proceedings. Všechny články budou posouzeny dvěma recenzenty – jde o tzv. double blind review, kdy recenzenti neznají autora článku, a autoři neznají recenzenty.

Anotace

V přihlášce na konferenci prosím zaškrtněte „Aktivní účast“, vyplňte nově se objevivší pole „Název příspěvku v češtině“ a do pole „Anotace“ vložte anotaci vašeho příspěvku (v češtině či slovenštině) v rozsahu 200–300 slov. Po kliknutí na tlačítko „Přihlásit se“ vám na zadanou adresu přijde email potvrzující vaše přihlášení.

Cílem anotace je seznámit redakční radu s hlavními body příspěvku, neboť se na jejím základě rozhoduje, zda-li bude do konference přijat. Anotace by proto měla stručně představit hlavní teoretickou či výzkumnou otázku (téma příspěvku), stejně jako její řešení (výsledky, závěr), dále použitou metodiku, data či základní zdroje (podle charakteru příspěvku). Pečlivě proto dbejte na srozumitelnost a výstižnost anotace. Vágní a příliš obecné anotace snižují šanci příspěvku na přijetí. 

Pokud neuvažujete o dodání plného textu, ale přesto byste svůj příspěvek rádi přednesli, napiště nám to prosím do poznámky pro pořadatele. V tom případě nebude potřeba dodat plný text.

Přihlášku s anotací je třeba odeslat nejpozději zpravidla do konce září – přesný termín neleznete na hlavní stránce konference v sekci Termíny.

Zhruba do měsíce pak budete emailem vyrozuměni o přijetí vašeho příspěvku. Později bude zveřejněn předběžný program konference.

Příspěvek

Příspěvek v rozsahu 15–30 normostran (včetně literatury) prosím pište podle pokynů pro psaní příspěvku přímo do šablony a nejpozději 30. listopadu 2023 ho nahrajte do informačního systému (po přijetí anotace by vám měly být přihlašovací údaje zaslány na kontaktní email). Náležitou pozornost prosím věnujte publikační etice.

Pokyny pro psaní příspěvku (včetně šablony ke stažení) naleznete na samostatné stránce.

V případě problémů s přihlášením zkuste nejprve znovu zaslat přihlašovací údaje na váš email, anebo napište organizačnímu výboru na kontaktní email. 

Požadavky na příspěvěk

Jelikož v konferenčním sborníku budou otištěny pouze příspěvky, které projdou recenzním řízením (oboustranně anonymní posouzení dvěma recenzenty), pečlivě dbejte na jejich obsahovou, jazykovou i formální úroveň.

Recenzenti posuzují zejména:
 • téma článku, jeho aktuálnost a souvislost se zaměřením konference
 • vědeckou úroveň článku, tj. zejména jeho strukturu, logickou koherenci, rešerši k tématu, metodiku, diskutovanou literaturu a způsob argumentace
 • splnění formálních náležitostí, tj. výstižnost názvu a abstraktu, srozumitelnost textu, grafů či tabulek, odborný styl, terminologie a použitá literatura
 • přínos pro obor či pro praxi (přináší článek nové znalosti, nápady, myšlenky, postupy?)
Doporučená struktura textu je následující (i tak je ovšem potřeba ji uzpůsobit vybranému tématu):
 • úvod, který přiblíží téma příspěvku (hlavní teoretickou či výzkumnou otázku, hypotézu či problém), jeho cíle a strukturu dalšího textu,
 • rešerše k tématu (zasazení do širšího, nejlépe mezinárodního kontextu; co k danému tématu píší jiní),
 • metodika (jakým způsobem bude k dané otázce či problému přistupováno),
 • výsledky (aplikace metody, elaborace daného tématu),
 • diskuse (zejména nad tématem, rešerší, metodikou či výsledky)
 • závěr (zda a jak byl daný problém vyřešen, co to znamená pro další práci na tématu).

Při psaní článku je vhodné mít na mysli určitého modelového čtenáře a představit si úroveň jeho znalostí (recenzent, návštěvník konference, vědecký pracovník, student). Věci, které jsou v daném oboru běžně známé, tedy stačí pouze zběžně uvést a odkázat na další literaturu, kdežto věci méně známé, anebo vysloveně specifické a detailní je třeba náležitě vysvětlit, třeba i doslovně ocitovat či jinak vhodně uvést do kontextu.

Mějte také na paměti, že tvorba článku je proces: článek píšete proto, abyste mohli jeho obsah prezentovat a diskutovat na konferenci. Odtud mohou vzejít další podněty či otázky, které možná po konferenci do článku zapracujete. Ten pak bude předložen k detailnímu posouzení recenzentům, a na základě jejich posudků editor (v součinnosti s redakční radou) rozhodne, zde váš článek stojí za otištění v konferenčním sborníku a zda tedy splňuje i kritéria pro zařazení do databáze SCOPUS. 

Je možné, že váš příspěvek bude přijat tak jak je. Je ale velice pravděpodobné, že recenzenti budou mít další otázky anebo požadavky, a text tedy bude třeba mírně upravit, popřípadě zásadnějším způsobem přepracovat a nechat recenzenty posoudit znovu. Pokud však recenzenti váš text nepochopí, anebo jim úsilí o jeho přepracování bude připadat příliš velké (sborník bude vydán zhruba tři měsíce po konferenci), pravděpodobně ho odmítnou.

Příspěvky přijaté na konferenci jsou vybírány na základě doručených anotací. Při tomto výběru je kladen hlavní důraz na téma příspěvku, tedy zda zapadá do koncepce konference. Podobným způsobem budou zpětně posouzeny i celé příspěvky. I přílišné odchýlení od tématu, deklarovaném v názvu a anotaci, se proto může stát důvodem jeho nezařazení do sborníku.

Příspěvky procházejí pouze zběžnou jazykovou korekturou, proto si prosím text před zasláním do recezního řízení ještě jednou přečtěte a zkontrolujte. Jazyková úroveň je totiž jedním z kritérií při recenzování příspěvku.