Slovník pojmů

Všechna | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
There are currently 8 jmen in this directory beginning with the letter R.
R
Regulační plán
Stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, umístění a prostorové uspořádání staveb a veřejné infrastruktury, vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření. Regulační plán nahrazuje územní rozhodnutí. Je závazný pro rozhodování v území. Vydává se na žádost nebo z podnětu formou opatření obecné povahy.
Rekreace
Forma odpočinku nebo aktivní činnosti ve volném čase vedoucí k nezbytné obnově a rozvoji fyzické a psychické energie člověka. Poskytuje změnu prostředí, vytváří protiváhu monotónní a náročné práce a přispívá, často v přímém styku s přírodou, k pocitu celkové pohody. Doplněna vhodnými zájmy a zálibami poskytuje člověku vnitřní uspokojení, obohacuje jeho intelekt a přispívá k růstu jeho osobnosti. Je jedna ze základních urbanistických funkcí území. V územním plánování je chápána jako souhrn činností sportovních, nebo sportovně rekreačních. Pro optimální řešení rekreace je třeba znát motivace a požadavky obyvatelstva, brát ohled na možnosti území a respektovat všechny ostatní celospolečenské a veřejné zájmy.
Rekreační oblast
Části území, které vymezují oblast vhodnou pro letní, zimní nebo celoroční pobytovou rekreaci, spojenou především s poznávací turistikou (např. pěší turistikou či cykloturistikou) a s pobytem v přírodě. Pobyt při krátkodobé a dlouhodobé rekreaci je většinou realizován v penzionech, rekreačních střediscích a hotelech, chalupách a chatách (někdy i komerčně pronajímaných), ale i v soukromých bytech, v ubytovnách, v kempech a na tábořištích.
Rekultivace
Rekultivace je souhrn zásahů, které mají zahladit nežádoucí antropogenní zásahy do krajiny. Nejčastěji je předmětem rekultivace území postižené těžbou nerostných surovin (zbytkové jámy po povrchové těžbě uhlí, výsypky, vytěžené pískovny, kamenolomy, pinky). Výsledkem rekultivace může být přeměna vytěžených ploch na pole a lesy, vybudování rekreačního zázemí městských aglomerací nebo záměrný vznik „nové divočiny“.
Reurbanizace
Reurbanizace je proces, při kterém dochází k opětovnému osídlování centrálních zón měst a metropolitních regionů. Opuštěné administrativní a komerční budovy i historické industriální stavby (bývalé objekty továren, dílen, mlýnů a jiných technických zařízení) jsou restaurovány a rekonstruovány ke zcela novému funkčnímu využití. Současný trend bydlení a práce v tzv. "lofts" propagují buď příslušníci vrstev s velmi vysokými příjmy (historické objekty s luxusními velkoplošnými byty nestandardními plochou, polohou, prostorovým uspořádáním i vybaveností, velkými ateliéry a podobnými prostory) nebo příslušníci středních příjmových tříd preferující komunitní styl života (historické objekty s menšími byty, kulturními centry, kluby, ateliéry a galeriemi).
Rozdělení zeleně z hlediska prostorového uspořádání

Zeleň lze rozdělit i z hlediska prostorového uspořádání, respektive z hlediska typu a způsobu výsadby. Toto dělení je význačné především pro prostorově výraznější zeleň, pro dřeviny (keře a stromy).


Zobrazit více
Rozvoj sídel
Není chápán pouze jako růst (rozšiřování či zvětšování) sídelního útvaru, ale také jako regenerace, revitalizace či transformace stávající urbanistické struktury např. zlepšení životních podmínek, uspokojovování měnících se potřeb obyvatel i návštěvníků apod.
Rozvojová struktura (území)
Stavební struktura nebo území určitého rozsahu, při níž se střednědobě počítá s novými investicemi, výstavbou. Využití a hmota se zintenzivňuje a zahušťuje. Vzniká nová hmota, kompozice a provoz. Může se jednat také o nezastavěné území (stavební pozemky).
zdroj: www.irppraha.cz