127YSUP

Seminář z územního plánování

Bakalářský studijní program
Architektura a stavitelství

4. ročník / 8. semestr
(letní semestr)

Volitelný předmět

Přednášky + cvičení:
0+2

Zakončení:
Zápočet

Kredity: 2

Garant předmětu

Petr Durdík

Vyučující

Dušana Andrášová, František Brynda, Vojtěch Kořalka, Ondřej Madar

Základní informace

Předmět rozšiřuje výuku předmětu YUR3 v oblasti územního plánování a prověřuje praktickou stránku používání zaběhnutých územně plánovacích postupů od analýzy území a stanovení problémů k řešení po jednoduchý urbanistický návrh převedený do regulace území. Studenti prokážou schopnost samostatné práce při průzkumu a návrhu řešení ve vybraném území s tím, že během semestru prokáží schopnost samostudia a prezentace vybrané problematiky před ostatními studenty.

Úspěšné ukončení předmětu zápočtem nahrazuje seminární práci z předmětu YUR3.

Struktura obsahu cvičení

 1. Zadání seminární práce (úloha 1–6).
 2. Širší vztahy, limity území vyplývající z platné legislativy na úrovni státu a obce (památková ochrana, ochrana přírody a krajiny vč. nerostného bohatství, ochranná pásma inženýrské a dopravní infrastruktury, hygienická a hluková pásma, veřejně prospěšné stavby a podobně). 
 3. Konzultace rozpracované úlohy č. 1.
 4. Průzkum vybraného území (podrobný stav území zjištěný pochozím průzkumem na místě).
 5. Konzultace úlohy č. 2.
 6. Hodnoty území.
 7. Konzultace úlohy č. 3.
 8. Problémy v území, problémový výkres (na základě pochozího průzkumu a výkresu limitů zpracovat problémový výkres pro vlastní návrh řešení).
 9. Konzultace úlohy č. 4.
 10. Urbanisticko-architektonický návrh (na základě problémového výkresu zakreslit do mapového podkladu předaného vzorku území návrh funkčního využití území v úrovni územního plánu s použitím funkční regulace území). 
 11. Regulační zásady, systém regulace území (do vybraného vzorku území zakreslit návrh řešení jako výkres prostorového uspořádání a v úrovni regulačního plánu návrh řešení s prvky funkční a prostorové regulace).
 12. Konzultace úlohy č. 5 a 6.
 13. Odevzdání seminární práce.

Literatura

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu – stavební zákon

Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

Platné ÚPP a ÚPD předaného vzorku území

Ukázky prací