127ATUR

Atelier tvorby – urbanistický

Magisterský studijní program
Architektura a stavitelství

5. ročník / 10. semestr
(letní semestr)

Povinný předmět

Přednášky + cvičení:
0+10

Zakončení:
Klasifikovaný zápočet

Kredity: 10

Garant předmětu

Václav Jetel

Vyučující

Petr Durdík, Ivan Kaplan, Daniel Stojan, Karin Dvořáková, Kateřina Štréblová Hronovská, Václav Jetel

Základní informace

Téma projektu:

Veřejné prostranství jako součást urbanistického souboru

Cíle atelieru a projektu:

Atelier je svým pojetím pokračováním diskusní dílny z předchozího AMG1.

Cílem projektu je úspěšně navrhnout jeden nebo soustavu veřejných prostranství v rámci vybraného urbanistického  souboru části města, celé nebo části menší obce, nezastavěných území nebo krajinného celku. Vedle složky urbanistické student připraví i specifický  doprovod  inženýrsko ekonomické povahy.

Témata nemusejí vycházet z předcházejícího atelieru, ATUR je příležitostí pro menší a tématicky příbuzné úlohy s důrazem na koncepci veřejného prostranství. Výběr témat především z nabídky aktuálních smluvních dohod  (požadavky obcí a měst) v ČR, výjimečně přípustná jsou témata další (domácí a zahraničí soutěže, workshopy, volné téma studentů) vždy při potřebném plnění rámce a  rámcových podmínek zadání projektu.

Obsah atelieru a projektu:

Atelier má nadále výukovou a konzultační část, obě probíhají každotýdenně.

Výuková část má pomáhat koncepční urbanistické přípravě (společné průvodní  komentáře, představení rešerší, diskuse,  exkurze, aktuální výstavy atd.)., shrnutí pro  specializovanou  přípravu např. pro ekonomii, či pro komunikaci se zadavateli, apod.

Prezentace analýz, rešerší VP, variant řešení a diskuse jsou, vedle konzultační činnosti, povinnou součástí atelieru.

Návrh bude vycházet z urbanistické koncepce konkrétní lokality. Tuto je možné převzít (např. z ÚP nebo ÚS)  a zpřesnit.

Veřejné prostranství (nebo soustava VP):

 • bude-li vymezeno novými objekty, pak  s  řešením schematických dispozic typ. podlaží,  přízemí a podzemí s průmětem do fasád objektů.  
 • bude –li vymezeno stávajícími objekty, pak s řešením dostupných dispozic přízemí a převzatými či korigovanými fasádami

Vlastní řešení prostranství bude reflektovat současné trendy v koncepci prostranství (např. omezení či zklidnění dopravy, bezbarierovost), bude pracovat s katalogovými i atypickými prvky parteru vč. mobiliáře a zeleně (knihovnou prvků) a jejich cílenou skladebností  a bude mít náležitý doprovod  prostorové koncepce v denním i nočním režimu.

Nezbytně prokáže rovněž dopravní a infrastrukturní  náležitosti v rámci podrobnějšího stavebního řešení vybrané části prostranství. Na vybraném detailu  struktury student prokáže schopnost návrhu regulačních podmínek (v textové i grafické formě), u návrhu veřejného prostranství pak schopnost rámcového ekonomického vyhodnocení investice podle podmínek , stanovených specialistou, podobně pak schopnost v případě infrastrukturního a dendrologického doprovodu.

Rozsah projektu

A. Sídlo či arch. soubor jako rámec návrhu veřejného prostranství – studie:

Minimální rozsah v portfoliu, redukovaně na plachtách:

 1. Situace území s vybranou soustavou VP případně vyjádřením novostaveb či rekonstrukcí objektů na hranách VP (1:1000, 1:2000)
 2. Schemata variant koncepční rozvahy nad úlohou, lokací a vazbami VP 
 3. Dispoziční schémata typ. podlaží, přízemí  a podzemí  nových a rekonstruovaných objektů na hranách veřejných prostranství vybraného souboru – 1:500, 1:750
 4. Prostorová dokumentace souboru (1 ks) bez fasád
 5. Autorská zpráva

Další nepovinné: analytické rozbory u nových úloh, nespecifikovaná schémata stavu i návrhu, širší vztahy lokality či souboru

B. Veřejné prostranství nebo soustava VP vč. parteru – studie

Minimální rozsah:

 1. Návrh parteru jednoho či více VP – situace 1:500 s vazbami na okolní dispozice objektů a povinnými variantními a koncepčními schématy, 
 2. Skladebné řešení parteru vč.povrchů, mobiliáře a zeleně  – situace 1:500 
 3. Knihovna prvků dlažeb, ul. mobiliáře a zeleně ( arch. i techn. řešení) včetně návrhu nekatalogových prvků – konkretizovaná nabídka prvků
 4. Prokázání proporcí a výškových změn VP vybranými řezy ( min.1 ks)
 5. Prostorová dokumentace soustavy VP s řešením  fasád  nebo navrženou akcentací fasád, min. 2ks, z toho 1x z horizontu chodce
 6. Autorská zpráva

C. Specifický inženýrský doprovod VP – projekt:

Minimální rozsah v portfoliu, redukovaně na plachtách:

 1. Vybrané území – technická koordinační situace parteru – situace mobiliáře, povrchů, zeleně odvodnění a techn. infrastruktury 1:500 (250) 
 2. Technická zpráva:
  1. ekonomická část dle požadavků specialisty – zvláštní 
  2. infrastrukturní část dle požadavků specialisty
  3. popis techn. řešení mobiliáře a zeleně

Další nepovinné: řez konstrukční v případě VP na konstrukcích.

Poznámka:

změny měřítek, výjimečně rozsahu, jen po dohodě s vedoucím atelieru nebo práce a ve vazbě na rozsah řešeného území. Činnosti nad rámec minimálního rozsahu je možné zohlednit jako bonus při hodnocení práce.

Specialisté

Za technickou infrastrukturu (Ing. Jetel), za ekonomii (Ing. Soukeník), za dendrologii (Ing. Hendrych)  příp. dopravu (Ing.Pivoňka) budou připraveni po dohodě během 2. poloviny výuky.

Organizace předmětu

Formální požadavky na absolvování předmětu:

Účast na atelieru je povinná ve výukové i konzultační části, prakticky každý týden  krátké téma a nebo prezentace rešerší  či návrhů, ale zároveň i konzultace.

Je nutno absolvovat min. 10 konzultací za semestr v době ateliérové výuky.

Je nutno absolvovat přípravu a prezentaci rešerše podobných příkladů ze zahraničí.

Je nutno absolvovat povinnou prezentaci, jejíž  termín bude stanoven na cca 9.–10. týden. Účast na prezentaci  nenahrazuje konzultace.

Forma odevzdání projektu:

 • 2 výkresy formátu š/v 70/100 (postery, vč. částí z autorské zprávy)
 • Portfolio A3 celého projektu, CD pdf
 • Povinné přeposlání elektronické verze projektu na: http://www.uzemi.eu/   

Příklad programu atelieru:  

1. týden: úvod, výběr, upřesnění zadání, podklady, 

2. týden: fyzické i datové průzkumy, konzultace P+R, 

3. týden: varianty souboru a vazeb – konzultace, vycházka nebo exkurze 

4. týden: prezentace I – rešerše k tématu, koncepční varianty, diskuse

5. týden: vycházka nebo exkurze, konzultace  

6. týden: blok specialistů, konzultace   variant  parteru, konzultace   

7. týden: vycházka, výstava,  konzultace

8. týden: konzultace výsledného řešení a mobiliáře

9. týden: prezentace II. – návrhu VP, diskuse

10. týden: konzultace mobiliáře a zeleně

11. týden: konzultace výsledného řešení a volby vizualizací

12.týden: konzultace techn. a ekonom. příloh

Další informace

Přístupnost do území a areálů – pro průzkumy a rozbory mohou být  písemně podpořeny.

Konzultace s pracovníky objednatele či městskými architekty v rámci odpoledních konzultací nebo v jiné časové lince. 

Dodržení limitů území při návrhu lokality: většinově se očekává dodržování klíčových limitů při řešení (tedy plnění podmínek územního plánu). Někdy se však přímo zadáním vyžaduje prověřit zcela jiné využití třeba i za cenu vstupu do limitů v takových případech je potřebné oznámit při prezentaci právě takovéto ataky jako něčí a někým podporovaný záměr. Důvodem jsou případná nedorozumění při hodnocení „ kreativity versus zodpovědnosti“ při řešení.území.

Práce na režijní výdaje od měst a obcí nebo jako soutěžní návrhy: jsou přípustné přímo v souběhu s atelierem, pokud časově a tématicky většinově souzní s podmínkami a hlavně tématem atelieru. Jsou přípustné i pokud v požadavcích přímo nesouzní s podmínkami atelieru, musí však být vedoucím práce odsouhlaseny, uvedeny při prezentaci a odevzdány pro účely atelieru ve formátu, popisech a požadavcích atelieru s pozdější či dřívější úpravou pro účely soutěže či podmínek města.

Atelier versus vedení atelieru – atelier probíhá ve svém časovém harmonogramu a programu společně a ve společném prostoru, společná či variantní  mohou  být  i  témata. Pro užší zodpovědnost a konzultační preference  je velký počet lidí rozdělen do 3 skupin pod vedením architektů.  Spolupráce dalších pedagogů a doktorandů.

Literatura

Základní literatura

Stavební zákon

Pražské stavební předpisy – IPR

Manuál veřejných prostranství

Doporučená literatura a činnosti:

Periodický i neperiodický tisk s architektonickou/urbanistickou problematikou

Sledování výsledků urbanistických soutěží v ČR i zahraničí

Výstavy a přednášky významných architektů

Návštěvy nových realizací urban.komplexů a revitalizací veřejných prostranství českých městech

Studijní cestování po min. evropských příkladech

Zahraniční přeložená dostupná:

Gehl Jan, Benzoe Lars – Nové městské prostory- ERA, Brno, 2002

Lynch Kevin – Obraz města – Polygon, Praha 2004

Krier Leon – Architektura, volba nebo osud – Academia 2001

Gehl Jan – Život mezi budovami – utváření veřejných prostranství, ERA, Brno, 2002

Ukázky prací

Tematické fotografie