Ing. arch.
František Pospíšil,
Ph.D.

Kontakt

E-mail:
frantisek.pospisil@fsv.cvut.cz

Kancelář:
A-828b

Konzultační hodiny:
pouze po předchozí domluvě

Vyučované předměty

Vzdělání

Fakulta architektury ČVUT v Praze (1979–1984)
obor: Urbanismus

1995 – udělena autorizace bez specifikace oboru (všeobecná působnost) České komory architektů, autorizace udělena pod č.j. 000820, číslo autorizace 2285

2002 – udělena zvláštní odborná způsobilost Ministerstva vnitra na úseku územního plánování, č.osvědčení 611309722

Doktorské studium Fakulta stavební ČVUT v Praze (1998-2015)
téma disertační práce: Nástroje regulace v územně plánovací dokumentaci

Praxe

2007–dosud:Fakulta stavební ČVUT v Praze
Katedra urbanismu a územního plánování,
odborný asistent
1994–dosud:Projektová praxe v rámci činnosti OSVČ v oboru územního plánování a urbanismu zaměřená na zpracování územně plánovací dokumentace a podkladů, zpracování územních (urbanisticko – architektonických) studií a projektů a pořizovatelskou a konzultační činnost.
Během trvání praxe jsem zpracoval cca 240 dílčích projektových zakázek jako hlavní projektant a smluvní garant zakázky.
2001–2007Atelier T-plan s.r.o.
společník, hlavní projektant, projektový manažer
1992–1994Arcdata Praha s.r.o.
GIS analytik a hlavní projektant 
1984–1992Terplan Praha s.p. (později Terplan Praha a.s.)
urbanista, hlavní projektant
Členství v profesních, zájmových a neziskových organizacích

od 1995 – člen České komory architektů

od 2005 – člen Asociace pro urbanismus a územní plánování

od 2006 – člen správní rady „Nadace pro obnovu sklářské huti František Josefa Viewegha“ 

1990 – 1996 – člen komise pro výstavbu při radě MČ Praha 4

1996 – 2002 – člen komise pro výstavbu ve Špindlerově Mlýně 

2002 – 2006 – člen komise pro výstavbu při radě města Sázavy

Vědecko-výzkumná činnost

Územní plánování, územně plánovací dokumentace, geografické informační systémy

Granty

1993 – vedoucí řešitel grantového projektu reg. č. 103/93/1189 „Vyhodnocování vlivu staveb a investic na životní prostředí s využitím GIS
projekt byl uskutečněn v rámci činnosti firmy Arcdata Praha , s.r.o. za podpory Grantové agentury ČR v roce 1993; 

Vybrané publikace

POSPÍŠIL, F.: Funkční a prostorová regulace v územním plánu a hlediska krajiny, In: Hodnoty krajinného rázu, charakteristika a identita v analýzách a plánování ,s.37. ISBN 978-80-01-05835-0

POSPÍŠIL, F.: Území plán jako geografický informační systém. In: Stavitel č. 3/1994, s. 22-23, ISSN 1211 – 0507

POSPÍŠIL, F.: Území plán v počítači. In: S ´94, Státní správa a samospráva, č. 16/1994, s. 8-9, ISSN 0027-8009 POSPÍŠIL, F.: Území plánování v oblasti Krkonoš a jeho specifické problémy. Ústav územního rozvoje, sborník konference Město, kultura a cestovní ruch vydaný jako příloha časopisu urbanismus a územní rozvoj č. 4/2010, s. 32-35. První vydání. ISBN 978-80-87318

Reference