Diplomová práce

Předměty k zápisu v IS KOS

127DPMDiplomová práce

Diplomová práce na studijním programu Architektura a stavitelství

Studenti navazujícího magisterského studijního programu Architektura a stavitelství v zaměření Architektura a urbanismus si zapisují diplomovou práci na katedře urbanismu a územního plánování (k127). Pro zápis diplomové práce na k127 je nutné absolvovat předměty Urbanistické struktury a rozvoj měst, Ateliér urbanistický, Urbanistická tvorba a informační systémy, Urbanistická a krajinářská kompoziceNástroje územního a krajinného plánování.

Tématem diplomové práce (127DPM) je urbanistické řešení zadané lokality včetně návrhu řešení technické infrastruktury. Výběr zadání obvykle navazuje na předdiplomní projekt (127AMG2), jehož náplní je urbanistické řešení vztahově složitějších území, na které diplomní projekt navazuje detailním návrhem architektonické koncepce souboru nebo dokonce objektu vč. dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství a zeleně. Po domluvě s vedoucím je možné řešit i jiný typ urbanistické či krajinářské úlohy (širší koncepce i větší detail). Zpracování předdiplomního projektu nepodmiňuje zápis diplomové práce (je však vhodné). Studenti, kteří z nějakého důvodu (zahraniční stáž) neabsolvují na katedře předdiplomní projekt, mohou diplomovou práci zpracovávat také, s upraveným zadáním. Konkrétní lokalitu předdiplomního a diplomního projektu upřesňuje vedoucí práce. Pro zadání diplomových prací spolupracuje katedra s orgány státní správy, obecními úřady, městskými úřady i soukromou sférou, tak, aby studenti zpracovávali reálné úkoly vycházející z potřeb praxe. Vedle nabídky témat představených vedoucími prací je možné řešit i vlastní lokalitu, odpovídá-li svým rozsahem a parametry předdiplomnímu a diplomnímu projektu. Vedle vedoucího práce se na konzultacích podílí dle potřeby další specializovaní pracovníci katedry (zeleň, technická infrastruktura, architektura).

Student může přímo (mailem či osobně) oslovit požadovaného vedoucího práce, tj. akademického pracovníka katedry (StojanDvořákováKaplanDurdík, Mužík, Štréblová HronovskáKuglJetel). Obvykle se na tématu student s vedoucím domlouvá již při zadávání předdiplmního projektu. Není ovšem nutné, aby byl vedoucí předdiplomního projektu vždy vedoucím diplomové práce. Student může pokračovat s jiným vedoucím, případně s jiným zadáním, což je ovšem náročnější a odůvodněné zejména v mimořádných případech (zahraniční stáž). S veškerými dotazy se lze obracet přímo (mailem či osobně) na vybraného vedoucího diplomové práce či na vedoucího katedry.

Ukázky studentských prací

Diplomová práce na studijním programu Stavební inženýrství, oboru Inženýrství životního prostředí

Studenti magisterského studijního programu Stavební inženýrství, oboru inženýrství životního prostředí, mohou podle svého zaměření zpracovávat svou diplomovou práci také na katedře urbanismu a územního plánování (k127). Pro zápis diplomové práce, jejíž vypracování a obhajoba je završením magisterské úrovně studia, se předpokládá absolvování Projektu (DISZ) a povinně volitelných předmětů K127, neboť student při zpracování diplomové práce v části grafické i textové využívá znalostí principů územního plánování a urbanismu. 

Témata diplomové práce se týkají vybraných otázek územního a krajinného plánování, městského inženýrství či urbanistické tvorby. Práce je zaměřena na prokázání znalostí postupů v územním a krajinném plánování, zejména podrobné analýzy území, vyhodnocení a aplikace znalostí a poznatků v návrhu dalšího rozvoje území. Pro zadání diplomových prací spolupracuje katedra s orgány státní správy, obecními úřady, městskými úřady i soukromou sférou, tak, aby studenti zpracovávali reálné úkoly vycházející z potřeb praxe. Šíře témat je velmi velká a záleží na preferencích studenta a na domluvě s potenciálním vedoucím diplomové práce (JetelKupkaPospíšil, Janatka, Vondráčková). Vedle vedoucího práce se na konzultacích mohou podílet dle potřeby další specializovaní pracovníci katedry (zeleň, technická infrastruktura, architektura). Přípravu pro zpracování diplomové práce představuje předmět Projekt (127DISZ), který lze chápat jako předdiplomní projekt. Student už mívá vybraného vedoucího a téma diplomové práce a v rámci Projektu koná přípravné a analytické práce.

Student může přímo oslovit (mailem či osobně) požadovaného vedoucího práce, tj. akademického pracovníka katedry, případně vedoucího katedry, a to nejlépe již v předdiplomní fázi (127DISZ), kdy lze domlouvat zadání s potenciálním vedoucím a začít analytické práce, na které diplomová práce naváže. S veškerými dotazy se lze obracet přímo (mailem či osobně) na vybraného vedoucího diplomové práce či na vedoucího katedry.

Ukázky studentských prací