127AMG2

Atelier tvorby – magisterský 2

Magisterský studijní program
Architektura a stavitelství

6. ročník / 11. semestr
(zimní semestr)

Povinný předmět

Přednášky + cvičení:
0+12

Zakončení:
Klasifikovaný zápočet

Kredity: 12

Garant předmětu

Vyučující

Petr Durdík, Ivan Kaplan, Daniel Stojan, Karin Dvořáková, Kateřina Štréblová Hronovská, Jan Mužík, Jiří Kugl

Základní informace

Téma projektu:

Urbanistické řešení vztahově složitějších území

Cíle atelieru a projektu:

Cílem atelieru AMG2 (předdiplomního projektu) zpracovaného v atelieru K127 se studenty zaměření A+U je řešení vztahově složitějších území. Děje se tak prostřednictvím urbanistické úlohy věnovaná specifickým problémům městské struktury, prostorovým a funkčním vztahům spíše v přestavbových územích, v územích funkční konverze i v nezastavěných plochách, v městské a příměstské krajině. Projekt pokračuje svou diplomní fází.

Rozsáhlejší urbanistické řešení v této fázi  nemusí být dovedeno až k detailnímu návrhu architektonické koncepce souboru nebo dokonce objektu, takováto podrobnost je pak spíše záležitostí navazující diplomní práce.

 • U specifických úloh může vedoucí projektu rozhodnout o společném řešení urbanistické úlohy dvěma studenty, přičemž návrh urbanistického řešení může být zpracován variantně a architektonickou koncepci bude každý student zpracovávat samostatně.
 • Řešení úlohy předdiplomního projektu bude východiskem pro navazující podrobnější urbanistickou, urbanisticko-architektonickou či urbanisticko-krajinářskou úlohu diplomního projektu.

Obsah atelieru a projektu:

Obsah projektu je uveden rámcově, po dohodě s vedoucím je možné korigovat obsah, zvláště u velmi specifických témat a lokalit.

Návrh projektu bude vycházet z fyzického pochozího průzkumu, pečlivého vyhodnocení hodnot a limitů konkrétní lokality, širších souvislostí lokality a prostudované ÚPD sídla i nadřazené dokumentace , tedy z kritického hodnocení současného stavu území, shrnutém v problémovém výkresu , schématech a textaci.

Vlastní řešení území a lokality projde variantním řešením, bude reflektovat současné trendy v koncepci přestavbových či konverzních území,) s důrazem na veřejná prostranství. Bude správně aplikovat základní parametry dopravy, parcelace, vybavenosti a zeleně a bude mít náležitý doprovod prostorové koncepce , kvalifikovaných bilancí a regulačních podmínek.Řešení koncepce veřejných prostranství lokality rovněž projde variantní fází, bude obsahovat v této fázi spíše vizi jejich prostorového uspořádání bez detailního zpracování parteru.

Rozsah projektu

A. Analýza území:

 • urbanisticko-architektonické a urbanisticko-krajinářské, sociální a ekologické souvislosti,  územně technické podmínky (rozsah a obsah analýzy  bude stanoven dle konkrétního zadání a řešené problematiky)

B. Návrh urbanistického řešení:

 • širší vztahy, urbanistické návaznosti 1:2000, 1:5000
 • koncepční rozvahy či varianty ,dále  urbanistická koncepce 1:1000, 1:2000
 • funkční a provozní řešení 1:2000 nebo schémata
 • dokumentace prostorových vztahů (vizualizace, axonometrie, perspektivy, zákresy do fotodokumentace atd.)

C. Návrh urbanisticko-architektonické koncepce vybraného souboru a veřejného prostranství ( u menších úloh): 

 • půdorysy 1:500(1:200) včetně půdorysů vstupního podlaží ve vazbě na parter okolí,
 • pohledy, řezy, řezopohledy 1:200, kresebné skici, perspektivy, vizualizace

D. Textová část k celému projektu

Organizace předmětu

Formální požadavky na absolvování předmětu:

Účast na atelieru je povinná v dopolední výukové i odpolední konzultační části, obě budou docházkově dokumentovány.

Je nutno absolvovat min. 10 konzultací za semestr v době ateliérové výuky.

Je nutno absolvovat přípravu a prezentaci rešerše podobných příkladů ze zahraničí

Je nutno absolvovat povinné prezentace a diskuse k návrhům, jejich termín bude vždy stanoven s předstihem. Účast na prezentaci nenahrazuje konzultace.

Forma odevzdání projektu:

 • 2 výkresy formátu š/v 70/100 (postery, vč. částí z autorské zprávy) na výstavu
 • Povinné přeposlání elektronické verze projektu na: http://www.uzemi.eu/ (pro účely webové stránky  K 127)

Kontrolní dny a termín odevzdání

Během kontrolního dne prezentují studenti rozpracované materiály a představí stav projektu. Následuje krátká diskuse nad směrováním a rozpracovaností (celkem je k dispozici na jednoho studenta dohromady cca 15 min). Kontrolní den má zajistit vzájemnou informovanost o průběhu prací a o řešení rozdílné problematiky a má upozornit na nedostatky v postupu práce nebo na úspěchy v dosažených výsledcích. Kontrolní den neslouží k řešení dílčích odborných problémů jako běžná konzultace.

Kontrolní týden s prezentací P + R, rešerše

Kontrolní týden s prezentací varianty, výsledný návrh

Literatura

Základní literatura

Stavební zákon

Pražské stavební předpisy – IPR

Manuál veřejných prostranství

Doporučená literatura a činnosti:

Periodický i neperiodický tisk s architektonickou/urbanistickou problematikou

Sledování výsledků urbanistických soutěží v ČR i zahraničí

Výstavy a přednášky významných architektů

Návštěvy nových realizací urban.komplexů a revitalizací veřejných prostranství českých městech

Studijní cestování po min. evropských příkladech

Zahraniční přeložená dostupná:

Gehl Jan, Benzoe Lars – Nové městské prostory- ERA, Brno, 2002

Lynch Kevin – Obraz města – Polygon, Praha 2004

Krier Leon – Architektura, volba nebo osud – Academia 2001

Gehl Jan – Život mezi budovami – utváření veřejných prostranství, ERA, Brno, 2002

Ukázky prací

Tematické obrázky