Ukončené projekty NAKI

Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu krajinných památkových zón

NAKI – program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity

Poskytovatel:
Ministerstvo kultury ČR

Doba řešení:
2012–2015

Řešitelská pracoviště:

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. (příjemce)
ČVUT / FSv / Katedra urbanismu a územního plánování (další účastník)
Mendelova univerzita v Brně / Zahradnická fakulta (další účastník)
Národní památkový ústav (další účastník)

Řešitelský tým Katedry urbanismu a územního plánování:

Ivan Vorel (řešitel dalšího účastníka)
Jiří Kupka
Karel Kuča
Simona Vondráčková

Cílem výzkumného projektu je prohloubení poznatků o kulturně-historických hodnotách kulturní krajiny, zaměřené na zhodnocení a rozvinutí stávajícího systému ochrany a péče v rámci kategorie krajinných památkových zón. Projekt usiluje o zlepšení podmínek pro ochranu a uchování této části kulturního dědictví a nalezení mezioborového metodického konsensu v této oblasti. Je plně v souladu se závazky, které pro ČR vyplývají z Evropské úmluvy o krajině. Projekt svým obsahem napomůže odborně podložit plnění programového prohlášení vlády v oblasti kulturní krajiny. Výsledky projektu prezentované srozumitelnou formou budou využitelné pro edukaci široké veřejnosti v této oblasti. Analýza kompozičních principů i prohloubení poznatků o dalších hodnotách těchto území budou přímo využitelné pro regulaci činností v již vyhlášených KPZ a jejich udržitelného rozvoje.  Zvýšení povědomí a ochrana hodnot historické kulturní krajiny je důležitou součástí národního přístupu ke krajině, ale i příspěvkem k implementaci mezinárodních úmluv.

Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky

NAKI II – program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity

Poskytovatel:
Ministerstvo kultury ČR

Doba řešení:
2016–2020

Řešitelská pracoviště:

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. (příjemce)
ČVUT / FSv / Katedra urbanismu a územního plánování (další účastník)
Mendelova univerzita v Brně / Zahradnická fakulta (další účastník)
Národní památkový ústav (další účastník)

Řešitelský tým Katedry urbanismu a územního plánování:

Ivan Vorel (řešitel dalšího účastníka)
Jiří Kupka
Karel Kuča
Simona Vondráčková

Cílem výzkumného projektu je identifikovat, dokumentovat a prezentovat poznatky o hodnotách historické kulturní krajiny (HiKK) s památkovým potenciálem; rozvinout stávající systém ochrany HiKK vycházející z institutu památkových zón na základě podchycení typologických východisek napomáhajících k rozpoznání potenciálu ochrany na doposud nechráněných částech historické kulturní krajiny; posílit povědomí a ochranu hodnot HiKK, jako důležité součásti národní identity, kulturního dědictví a implementace mezinárodních úmluv.

Praktické přístupy k územní ochraně historické kulturní krajiny

NAKI II – program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity

Poskytovatel:
Ministerstvo kultury ČR

Doba řešení:
2016–2020

Řešitelská pracoviště:

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. (příjemce)
ČVUT / FSv / Katedra urbanismu a územního plánování (další účastník)

Řešitelský tým Katedry urbanismu a územního plánování:

Jiří Kupka (řešitel dalšího účastníka)
Ivan Vorel
Karel Kuča
Simona Vondráčková 
Jan Hendrych
Kateřina Štréblová Hronovská
Marek Ehrlich
Oldřich Vacek

Cílem výzkumu je prohloubení povědomí a zabezpečení ochrany hodnot historické kulturní krajiny (HiKK), jako důležité součásti národní identity, kulturního dědictví a implementace mezinárodních úmluv. Projekt navazuje na předchozí výzkum v oblasti HiKK a má dva hlavní cíle: 1) ověřit praktickou využitelnost typologie historické kulturní krajiny ČR na správních územích obcí s rozšířenou působností (identifikovat a dokumentovat hodnoty historické kulturní krajiny, definovat památkový zájem a možnosti památkové ochrany na vybraných krajinných celcích) a připravit navazující metodické nástroje k identifikaci a klasifikaci krajinných hodnot, využitelné v oblasti památkové péče a spolupracujících oborů; 2) prakticky ověřit a prezentovat inovativní přístupy, směřující k participativním způsobům interpretace problematiky památkových hodnot a péče o HiKK.