Bakalářské studium

Katedra zajišťuje výuku bakalářských předmětů ve studijních programech Architektura a stavitelství, Stavební inženýrství (obecně i ve specializaci Inženýrství životního prostředí) a Stavitelství.

Studenti programu Architektura a stavitelství a specializace Inženýrství životního prostředí si mohou zapisovat na katedře i bakalářskou práci. Znalosti získané ve vybraných předmětech jsou součástí státní bakalářské zkoušky studujících program Architektura a stavitelství a studentů Inženýrství životního prostředí, kteří zpracovávají na katedře bakalářskou práci.

Předměty bakalářského studia

Podmínky vedoucího katedry pro cvičení na K127:

Na základě studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze, článku 7 (Zabezpečení vzdělávací činnosti a její organizace), odstavce 5 (Účast na přednáškách je doporučená. Účast na ostatních formách organizované výuky je zpravidla kontrolována a požadavky pro účast stanoví příslušný vedoucí katedry nebo ústavu), mají studenti v rámci cvičení a v rámci ostatních forem výuky organizované na K127 obecně předepsanou minimálně 75% účast. Vedoucí cvičení může stanovit další podmínky (např. povinná účast na prezentacích, vycházkách, kontrolních hodinách, termíny odevzdání dílčích úloh apod.), které jsou písemně oznámeny na první hodině a zveřejněny na stránkách katedry (www.uzemi.eu). V řádně odůvodněných případech (dlouhodobá nemoc apod.) může vedoucí katedry určit individuální formu plnění.