Konference:
Krajina a voda

Studentská vědecká konference má především za cíl posílit odbornou spolupráci doktorandů i akademiků Katedry urbanismu a územního plánování (K11127) a Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství (K11143) Fakulty stavební ČVUT v Praze a vzájemně se informovat o tématech výzkumu doktorandů a kateder. Název „Krajina a voda 2022“ vědomě navazuje na tradici několika ročníků katedrové konference „Voda a krajina“ pořádané Katedrou hydomeliorací a krajinného inženýrství v letech 2010–2016.

Obě katedry spolupracují ve výuce studentů oborů Inženýrství životního prostředí (zaměření na územní plánování) a Architektura a stavitelství (společně zajišťovaný předmět 127KAZP). V rámci Katedry urbanismu a územního plánování se v minulých letech vytvořila poměrně silná skupina studentů a akademiků zabývajících se tématem kulturní krajiny a krajinného rázu dle zákona o ochraně přírody a krajiny, a to jak na bázi témat disertačních prací, tak v rámci grantového výzkumu NAKI. Krajinou a jejími různými aspekty, zejména z hlediska fungování jejích přírodních procesů a principů se zabývá v rámci bakalářských a magisterských předmětů, doktorských studií a grantů také Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství. Ačkoli se témata vzájemně doplňují a prolínají a úzká spolupráce se jak z hlediska funkčního, tak legislativního jeví jako naprosto klíčová, není v tuto chvíli k dispozici plně institucionalizovaná platforma na vzájemné sdílení zkušeností a inspirací (obdobně jako na oboru Architektura a stavitelství Postgraduální inkubátor), kromě občasných individuálních schůzek jednotlivců z obou pracovišť. Doktorandi ani akademici vzájemně neznají své výzkumné projekty a témata disertačních prací, přičemž spojení krajinného inženýrství a územního plánování v rámci mezioborové spolupráce je v době klimatické změny velmi důležité a nezbytné. I v rámci územního plánování je nutné vypořádávat se s novými výzvami (tepelné ostrovy, hospodaření s vodou, adaptace sídel na změny klimatu atd.), ale i krajinné inženýrství se nutně musí vypořádat s otázkami územního plánování, neboť řada záměrů v krajině prochází procesy danými stavebním zákonem, ale i s tématy kulturní krajiny a její památkové hodnoty.

Konference a plánovaný sborník abstraktů představující témata a výsledky doktorského studia a vědeckého výzkumu, který probíhá na obou katedrách, přispěje nejen k výměně zkušeností a poznatků v rámci akademické sféry, ale i k hledání mostů mezi obory.

Předpokládá se prezenční forma s ústními referáty.

Termín konání: 
24.–25. 10. 2023

Místo konání: 
Výukové středisko Telč

Organizační tým:

Švárová Tereza, Boušková Zuzana, Nováková Lucie, Baramová Magdalena, Vrána Michal, Kubát Jan-František, Stašek Jakub

Vědecký výbor konference: 

Doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál

Prof. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D.

doc. Ing. Josef Krása, Ph.D.

Ing. arch. Simona Vondráčková, Ph.D.

Ing. Miroslav Bauer, Ph.D.

Ing. Barbora Jáchymová, Ph.D.

Ing. arch. Tereza Švárová

Ing arch. Zuzana Boušková

Proběhlé ročníky