Studentská grantová soutěž

Kulturní krajina a historický urbanismus

Projekt SGS21/146/OHK1/3T/11

Doba řešení:
2021–2023

Řešitelský tým:

Jan Hendrych (navrhovatel)
Jiří Kupka
Daniel Stojan 
Zuzana Boušková
Tereza Švárová
Magdalena Baramová
Simona Vondráčková
Alina Altukhova (do 2022)
Tereza Kubištová (od 2023)
Gloria Abu Zummarová (od 2023)

V poslední době lze sledovat nekoncepčnost a především složitou a často nemožnou praktickou uchopitelnost problematiky prolínání prvků historického urbanismu v kulturní krajině, především v oblastech periferií rozrůstajících se sídel, ale i ve volné okolní krajině. To představuje závažný problém nejen z hlediska ochrany kulturních památek historického urbanismu a tradičního uspořádání veřejných prostranství vzhledem k nově vznikající zástavbě, ale také s ohledem na ochranu a péči o přirozená prostředí kulturní krajiny v širších okolích sídel. Přestože jsou mnohé z výše jmenovaných hodnot předmětem některých sledovaných jevů v rámci územně analytických podkladů jednotlivých obcí s rozšířenou působností a měly by být podkladem pro zpracování územně plánovací dokumentace, je patrné že jak metodicky, tak fakticky nejsou zohledněny zdaleka všechny významné prvky a hodnoty území kulturní krajiny, které by v praxi měly být předmětem ochrany v procesech územního plánování. Četné strukturované prvky historické urbanizace kulturní krajiny tak byly nenávratně ztraceny, či ve velké míře převrstveny a přeměněny. Jiné jsou předmětem rozvojových schémat či dokonce spekulací, které neobrážejí skutečné hodnoty a kulturně historický význam, který pro daná území kulturní krajiny představují. To vše představuje závažný aktuální problém z hlediska jak územního plánování, tak ochrany kulturních hodnot a v neposlední řadě ochrany přírody, především s ohledem na zákonem stanovenou ochranu rázu krajiny a plánování krajiny v procesech pozemkových úprav.Projekt předpokládá nový a původní řešitelský přístup, který bude založen na využití jak tradičních postupů fyzických průzkumů in situ a analýzách digitalizovaných historických map ve vysokém rozlišení, tak především na využití nejnovějších postupů a technologií, které jsou vyvíjeny v posledních letech a nebyly doposud pro dané účely systematicky využívány. Jedná se především o územní analýzy metodami satelitní archeologie a využití technologie LIDAR, umožňující velmi přesný a detailní vhled do jak stávajících, tak do zaniklých struktur historického urbanizmu a jeho jednotlivých prvků a linií v prostoru kulturní krajiny. Posláním projektu tak není pouze identifikace a in situ hodnocení těchto prvků, ale jejich doslova hloubkový průzkum a především komplexní interpretace a prezentace na vybraných segmentech krajiny, s ohledem na zaměření a náplň výzkumné orientace jednotlivých členů v tomto směru sestaveného a koordinovaného řešitelského týmu, doplněného akademickými pracovníky katedry, včetně školitele.

Aktuální témata soudobého urbanismu

Projekt SGS22/086/OHK1/2T/11

Doba řešení:
2022–2023

Řešitelský tým:

Zuzana Boušková (navrhovatel)
Jiří Kupka
František Brynda
Tereza Švárová
Kateřina Vetešníková
Vojtěch Kořalka
Irena Klingorová
Dušana Andrášová
Magdalena Baramová
Ondřej Madar
Jan Cihlář
Lucie Nováková
Vladimíra Šilhánková
Lukáš Burda (do 2022)
Denisa Kupková (do 2022)
Renata Koubková (do 2022)
Michaela Woldřichová (od 2023)
Tereza Kubištová (od 2023)
Gloria Abu Zummarová (od 2023)

Aktuální otázky soudobého urbanismu přináší výčet naléhavých témat, která jsou v současné době skloňována s pojmy urbanismus a územní či krajinné plánování nejen v domácím prostředí České republiky. Zkušenosti z posledních let ukazují, že je třeba dívat se na tyto motivy komplexněji a hledat jejich vzájemnou provázanost. Otázky jsou kladeny tak, aby bylo možné nalézt jejich vzájemné průsečíky a dostávat někdy zcela odlišná témata, která se však všechna týkají okolního prostředí, ve kterém žijeme a pohybujeme se, do vzájemného kontextu. Bez těchto návazností není možný další postup a nalezení vhodných odpovědí, které by odpovídaly úrovni společnosti 21. století a adaptovaly se na stále nově přicházející výzvy urbanismu. Mnohá témata, které spadají pod aktuální otázky, jsou pak v posledních letech podrobena zkoumáním a názorovým střetům z mnoha úhlů pohledu, což přináší množství nových cenných informací (například díky ochotě veřejnosti participovat), se kterými lze dále pracovat a dále tak prohlubovat úroveň znalostí dané problematiky. Koncepce řešení projektu kombinuje individuální výzkum formou práce řešitelů na vlastní dizertaci s kolektivní prací na společném projektu, který tyto výzkumné aktivity integruje, poskytuje prostor pro diskusi, kritickou reflexi a předávání zkušeností a umožňuje publikaci a šíření poznatků mezi odbornou i laickou veřejnost.