Studentská grantová soutěž

Komplexní a provázané plánování krajinného a urbánního prostoru

Projekt SGS24/080/OHK1/2T/11

Urbanismus a územní plánování jsou obory s velkým rozsahem pojímaného měřítka, což vytváří potřebu specializace jednotlivých profesí. Tvorba veřejného prostranství je tak logicky jiná disciplína, než plánování krajiny. Rozdíly v měřítku mají vliv na detail volených řešení, ale především vyžadují koordinaci a návaznost jednotlivých postupů a strategických dokumentů. Právě určitá komplexnost a provázanost územního plánování je tématem pro činnost týmu sdruženého na katedře Urbanismu a Územního plánování. Řešitelský tým je složen z členů s různým zaměřením, což umožňuje pojmout širokou problematiku a vytvořit výstupy, které budou poskytovat ucelený přehled a hloubku problematiky na všech úrovních plánování. Činnost v rámci grantu se tedy bude zaměřovat na formulování problémů územního plánování od plánování a tvorby krajiny, přes plánování města jako celku až po problematiku jednotlivých prostranství. V každé složce této tvorby prostoru bude řešitelský tým analyzovat současný stav problematiky a zasazovat vyzkoumané fakty do rámce komplexnosti plánovacího systému. Výstupem by v tomto smyslu mělo být pojmenování problémů mezi jednotlivými měřítky i u každého z témat samostatně. Ať už jde o špatnou aplikovatelnost územních studií krajiny, nebo omezenost působnosti územního plánu jako instrumentu. Omezeností je v tomto případě myšlena jak ta prostorová, kdy vazba na krajinu a sousedící územní plány může být problematická, tak ve vztahu dovnitř směrem k tvorbě veřejných prostranství, která spíše vyžadují prostorové plánování reprezentované málo používaným instrumentem regulačních plánů. V měřítku veřejných prostranství potom jde o jejich formu, adaptaci na klimatickou změnu, ale také sociální potřeby obyvatel od těchto prostorů.
Činnost v průběhu grantu bude vykazovat rovněž edukační složku zaměřenou na osvětu v plánování mezi studenty fakulty a dalšími doktorandy. To má za cíl rozšířit příklady dobré praxe a teoretické poznatky o komplexnosti plánování mezi širší okruh lidí, kteří by se výstupů grantu účastnili. Ať už půjde o exkurze s převážným cílem inspirace, nebo workshopy a odborné vycházky s výkladem zaměřené na praktickou činnost vedoucí k pochopení problematiky a praktickým výstupům. Tyto rozdělené činnosti budou mít cíl v podobě konečné publikace věnované jednotlivým úrovním reprezentovaným členy týmu, kteří se na téma specializují. Teoretický publikační výstup bude doplněn praktickými výstupy z jednotlivých workshopů. Různorodá činnost po dobu grantu tak dojde uceleného výsledku, který bude pojímat širokou problematiku v celé její komplexnosti a výstupy budou podporovat myšlenku koordinace jednotlivých složek plánování a potřebnosti takové spolupráce. Zároveň bude předkládat jasné argumenty pro takovou spolupráci.