Doc. Ing. arch.
Jan Mužík,
CSc.

Kontakt

E-mail:
muzikja1@fsv.cvut.cz

Telefon:
+420 224 357 935 

Kancelář:
A-822

Konzultační hodiny:
pouze po předchozí domluvě

Vyučované předměty

Svou činnost zakládám na syntéze hledisek přírodních, humanitních, kulturních, estetických, technických a ekonomických. V projektové činnosti kladu důraz na uchování hodnot prostředí, jeho charakteristických rysů a obrazu, na spolupráci s veřejností – pochopení místních tradic a zvyklostí, sociálních procesů a měnících se potřeb obyvatel i ekonomických možností společnosti.  

Vzdělání

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
Obor: Architektura
téma diplomové práce: Choceň – urbanistické a architektonické řešení centra
téma disertační práce: Malá města – význam a tvorba širšího obytného prostředí

Praxe

2007–dosud:Fakulta stavební ČVUT v Praze
docent na katedře urbanismu a územního plánování
1992–dosud: Jan Mužík-Ing.architekt
projektová činnost ve vlastní firmě
1992–dosud: činnost městského architekta pro město Litoměřice
1996–2007:ČVUT v Praze, Fakulta architektury
vedoucí ústavu urbanismu
1988–1996:ČVUT v Praze, Fakulta architektury
docent na katedře urbanismu
1976–1988:ČVUT v Praze, Fakulta architektury
odborný asistent na katedře urbanismu
1973–1975:ČVUT v Praze, Fakulta stavební
odborný asistent na katedře urbanismu
1970–1973:ČVUT v Praze, Fakulta stavební
asistent na katedře urbanismu

1996 – 2017 STU v Bratislavě
předseda komise pro obhajoby diplomových prací a člen habilitační komise 

1990 – doposud
člen Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR,
člen Rady a předsednictva Asociace,
v letech 1998 – 2010 předseda AUÚP ČR

Vědecko-výzkumná činnost

Granty

2000 – 2005 garant výzkumného úkolu Proměny urbanismu a územního plánování

Vybrané publikace

2005–2006  autor kapitoly „Koncepce a trendy rozvoje měst a krajiny“, Principy a pravidla územního plánování, metodická příručka připravená MMR ČR 

2002–2011 příspěvky do sborníků připravovaných Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR a MMR ČR:

  • Transformace ploch a objektů v historickém jádru města Litoměřice
  • Urbanistická koncepce v územních plánech malých měst
  • Obraz města – jeho prostorová struktura
  • Choceň, město v parku a park ve městě

2016 – 25 let Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR

Expertní a posuzovatelská činnost:

1990–2003: Sbor expertů MŠMT ČR pro posuzování investičních akcí ministerstva

1998–2002: Expertní posudky pro MMR ČR územních plánů velkých územních celků

2007–doposud: Městská část Praha 6, činnost v komisi územního rozvoje 

2011: Vyhodnocení soutěže na dostavbu severovýchodního segmentu Vítězného náměstí v Praze 6

Činnost v porotách architektonických a urbanistických soutěží:

2002–2003: Památník vojákům padlým na bojištích II. světové války – Vítězné náměstí, Praha 6předseda poroty 

2008: Urbanistická koncepce rozvoje území města Písek, předseda poroty  

2017: Macharovo náměstí ve Střešovicích, Praha 6  

2018: Seniorské centrum Šatovka v Šáreckém údolí, Praha 6

2021: Bytové domy a mateřská škola Rakovnická v Ruzyni, Praha 6

Významnější architektonické a urbanistické projekty a realizace:

1990–1992: Litoměřice, urbanistická studie, regenerace MPR

1991–1995: Staré Střešovice, urbanistická soutěž a regulační studie regenerace území                                           

1995–1996: Děčín, rekonstrukce zámecké sýpky, cena „Stavba roku 97“

2000–2005: Trsov – rekonstrukce venkovské usedlosti, projekt a realizace

1995–2002: Žinkovy – územní plán obce

2000–2001: Brandýs nad Orlicí – úprava náměstí, projekt a realizace

1998–2008: Praha 6 – obnova zvoniček a jejich okolí, projekty a realizace

Ve své odborné činnosti se věnuji architektuře, urbanismus a územnímu plánování. Tyto obory vnímám jako neoddělitelné oblasti lidské činnosti, jejichž posláním a cílem je vytvářet harmonické, pestré a přitažlivé prostředí pro život v sídlech a krajině. 

Reference