Bakalářská práce

Předměty k zápisu v IS KOS

127BPAABakalářská práce
127BAPZBakalářská práce

Bakalářská práce na studijním programu Architektura a stavitelství

Studenti bakalářského studijního programu Architektura a stavitelství mohou od roku 2022 zpracovávat svou bakalářskou práci i na katedře urbanismu a územního plánování (k127). Student si při zápisu do letního semestru zapisuje bakalářskou práci pod kódem s číslem vybrané katedry, kde bude práci zpracovávat (tj. 127BPAA). 

Tématem bakalářské práce je urbanistická studie skupiny rodinných domů včetně řešení parteru (zahrady a veřejného prostranství) a technické infrastruktury s dopracováním do vybraného zadaného detailu. Konkrétní lokalitu a program upřesňuje vedoucí práce, přičemž jsou preferovány vlastní lokality navržené studentem (případně vedoucí lokalitu doporučí). Vedle vedoucího práce se na konzultacích podílí dle potřeby další specializovaní pracovníci katedry (zeleň, technická infrastruktura, architektura).

Student může přímo (mailem či osobně) oslovit požadovaného vedoucího práce, tj. akademického pracovníka katedry (Stojan, Dvořáková, Kaplan, Durdík, Mužík, Kugl, Jetel, Štréblová Hronovská), případně vedoucího katedry, který kontakt s vedoucím práce zprostředkuje či studentovi vedoucího doporučí dle možností, kapacity a odborného zaměření jednotlivých akademických pracovníků. Je možné domluvit zadání s potenciálním vedoucím již koncem zimního semestru, aby byl dostatek času na výběr lokality a vlastní průzkumy. Není to však podmínkou. Po výběru vedoucího bakalářské práce od něj student získá zápočet z odborné praxe, po jehož získání se objeví v KOSu možnost zapsat si bakalářskou práci. Stejný postup lze využít i v případě zápisu bakalářské práce v zimním semestru. 

Pro zápis bakalářské práce na katedře urbanismu a územního plánování (k127) je nutné zapsat si v 8. semestru volitelné předměty 127YUR3 Urbanismus 3127YSUP Seminář z územního plánování

Výsledky státní závěrečné zkoušky (zkoušky z tematických okruhů a obhajoba bakalářské práce) jsou uznány jako přijímací zkouška na navazující magisterský studijní program Architektura a stavitelství, případně Budovy a prostředí, Inteligentní budovy a Stavební inženýrství (obory Konstrukce pozemních staveb a Stavební management). U ostatních navazujících studijních programů a oborů na FSv je nutné absolvovat přijímací zkoušku. Při zápisu do navazujícího magisterského studijního programu Architektura a stavitelství se lze zapsat pouze na zaměření Architektura a urbanismus.

S veškerými dotazy se lze obracet přímo (mailem či osobně) na vybraného vedoucího bakalářské práce či na vedoucího katedry.

Ukázky studentských prací

Bakalářská práce na studijním programu Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí

Studenti bakalářského studijního programu Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí, mohou zpracovávat svou bakalářskou práci na katedře urbanismu a územního plánování (k127). Student si při zápisu do letního semestru zapisuje bakalářskou práci pod kódem s číslem vybrané katedry, kde bude práci zpracovávat (tj. 127BAPZ). 

Témata bakalářské práce se týkají vybraných otázek územního a krajinného plánování, městského inženýrství či urbanistické tvorby. Bakalářská práce mívá převážně analytický charakter s vlastním vkladem studenta (vyhodnocení, návrh), přičemž jsou preferována témata s přesahem do profesní praxe (nikoli ryze teoretická témata). Konkrétní zadání a program upřesňuje vedoucí práce, přičemž jsou preferovány vlastní lokality navržené studentem (případně vedoucí lokalitu doporučí).

Student může přímo oslovit (mailem či osobně) požadovaného vedoucího práce, tj. akademického pracovníka katedry (Jetel, Kupka, Pospíšil, Janatka, Vondráčková), případně vedoucího katedry, který kontakt s vedoucím práce zprostředkuje či studentovi vedoucího doporučí dle možností, kapacity a odborného zaměření jednotlivých akademických pracovníků. Je možné domluvit zadání s potenciálním vedoucím již koncem zimního semestru, aby byl dostatek času na výběr tématu, případně na vlastní průzkumy apod. Není to však podmínkou. Po výběru vedoucího bakalářské práce od něj student získá zápočet z odborné praxe (100ODPR), po jehož získání se objeví v KOSu možnost zapsat si bakalářskou práci. Stejný postup lze využít i v případě zápisu bakalářské práce v zimním semestru. 

Pro zápis bakalářské práce na katedře urbanismu a územního plánování (k127) je nutné absolvovat předměty 127PZ01 Projekt 1127PZ02 Projekt 2 na katedře urbanismu a územního plánování. Studenti zpracovávající bakalářskou práci na katedře urbanismu a územního plánování (k127) si v rámci státní závěrečné zkoušky vedle povinného okruhu Tvorba a ochrana krajiny volí tematický okruh Urbanismus a územní plánování garantovaný k127 (k přípravě na SZZ doporučujeme zápis nepovinných předmětů 127XZUR127XPVO). S veškerými dotazy se lze obracet přímo (mailem či osobně) na vybraného vedoucího bakalářské práce či na vedoucího katedry.

Ukázky studentských prací