127PZ01

Projekt 1

Bakalářský studijní program
Inženýrství životního prostředí

2. ročník / 4. semestr
(letní semestr)

Povinný předmět

Přednášky + cvičení:
0+4

Zakončení:
Klasifikovaný zápočet

Kredity: 5

Garant předmětu

Marek Janatka, Václav Jetel

Cvičící

Marek Janatka, Václav Jetel, František Pospíšil, Jan Cihlář

Základní informace

Projekt simuluje doplňující průzkumy a rozbory obce, jako podklad pro zpracování zadání územního plánu, v duchu metodiky zpracování územně analytických podkladů. Studenti se v projektu seznámí s grafickými a textovými výstupy v oblasti limitů využití území, hodnot území, záměrů na změny v území a problémy k řešení.

Literatura

Zákon č. 183/2006 Sb. a č. 283/2021 Sb., stavební zákon

Vyhláška č. 500/2006 Sb.

Metodický návod k příloze č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb.

Aktuální informace, elektronická skripta, vzorová cvičení a podrobnosti k danému semestru dostupné na Moodlu ČVUT