NAKI III Kulturní krajina v ohrožení

Historická kulturní krajina v ohrožení a její vize v kontextu soudobých proměn

NAKI III – program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity

Poskytovatel:
Ministerstvo kultury ČR

Doba řešení:
2023–2027

Řešitelská pracoviště:

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. (příjemce koordinátor)
ČVUT / FSv / Katedra urbanismu a územního plánování (příjemce)
Mendelova univerzita v Brně / Zahradnická fakulta (příjemce)

Řešitelský tým Katedry urbanismu a územního plánování:

Simona Vondráčková (vedoucí řešitelského týmu)
Jiří Kupka
Ivan Vorel
Jan Hendrych
Karel Kuča
Tereza Švárová
Zuzana Boušková

Všeobecným cílem výzkumu je identifikovat aktuální a predikovatelná antropogenní a přírodní rizika ohrožující historické kulturní krajiny (HiKK) – součást národního kulturního dědictví České republiky; v rámci vybraných celků HiKK popsat jejich hodnoty a sledovat jejich zranitelnost různými druhy rizik, zejména s ohledem na hrozby plynoucí z exploatace a intenzifikace využívání území, ztráty společenského povědomí a nedocenění kulturně-historických hodnot krajiny, jakož i přírodních rizik souvisejících s globálními změnami klimatu. V kontextu vývoje krajiny, který je odrazem společenských a přírodních vlivů, rozvinout inovativní praktické nástroje využitelné v oblasti plánování a správy krajiny, památkové péče a spolupracujících oborů, směřující k minimalizaci dopadů výše uvedených ohrožení kulturně-historických hodnot krajiny. Konkrétními dílčími cíli vedoucími k naplnění všeobecného cíle jsou 1) vymezit na celém území ČR cenné segmenty vybraných typů dochovaných (strukturálně výrazných) HiKK, a to ve vazbě na certifikovanou národní typologii historické kulturní krajiny a standard sledovaných jevů ÚAP; 2) definovat hlavní globální i lokální rizika a ohrožení cenných HiKK, jak antropogenní, tak přírodní povahy; 3) na vybraných modelových územích vyhodnotit a popsat indikátory hrozeb a následně definovat vhodné přístupy k eliminaci či kompenzaci negativních vlivů přiměřenými opatřeními a 4) kreativní formou komunikovat a prezentovat zainteresovaným stranám v území společenskou a památkovou hodnotu uvedených HiKK a vize jejich rozvoje v kontextu soudobých proměn krajiny. Projekt navazuje a rozvíjí dosažené výsledky předchozího výzkumu v oblasti HiKK a usiluje o zlepšení podmínek pro ochranu a uchování této části kulturního dědictví, s akcentem na její budoucí vývoj. Je plně v souladu se závazky, které pro ČR vyplývají z národní legislativy a mezinárodních úmluv.