Jan Hendrych,
Ph.D.

Kontakt

E-mail:
jan.hendrych@fsv.cvut.cz

Kancelář:
A-829a

Konzultační hodiny:
pouze po předchozí domluvě
Seminární práce se konzultují pouze ve cvičeních.

Vyučované předměty

Vzdělání

Harvard University Landscape Institute – Radcliffe College: Landscape Design, Landscape Design History and Management (1989–1994)

York University, The Institute for Advanced Architectural Studies: European Garden and Landscape Conservation Program (1996–1997)

ČVUT v Praze: Architektura a stavitelství (2016–2024)

Téma disertační práce: Kulturní krajina a Historický urbanismus
Název disertační práce: Strukturální vegetační prvky kulturní krajiny

Praxe

Od r. 1995:Atelier Jan Hendrych-LandArt,
ekologický design, zpracovávání krajinářských a urbanistických studií a projektů, činnost projekční a konzultační.
Studie hodnocení krajinného rázu, péče, ochrany a rehabilitací parků, zahrad a krajin. Spolupráce při obnovách a rehabilitacích parků a zahrad; odborná spolupráce, návrhy a realizace rekultivací území degradovaných těžbou, např. Geologický park Čertovy schody, lomy Cikánka a Hvížďalka v Radotínském údolí, lom Všechlapy u Teplic, lom Tlustec aj. Studie revitalizací a managementu kulturních krajin, např. Strategic management plan pro NKP Kuks, krajinný design a management. Studie a realizace rehabilitací historických zahrad, parků, městské zeleně a krajiny, konzultační činnost. Spoluúčast v architektonicko-urbanistických soutěžích, např. 3. místo v urbanistické soutěži Plzeň Jih s atelierem Vavřík – Bartošek (2007).
1987–1988:Horizons Landscapes Ltd., Columbus, Ohio.
Zpracování studií,  návrhů a realizací zahradně architektonických úprav.
1989–1994:Grafton Co., Massachusetts, USA.
Rehabilitace historické zahrady Grafton, in situ realizace a management.
1995–1996:Správa Pražského hradu, Praha.
Spolupráce a supervize prací při obnově parku v Lánech, realizace dílčích návrhů v zahradách Pražského hradu.
1995–1997:Státní ústav památkové péče, Praha.
Referent Odboru historického urbanismu, ochrana a péče o kulturní památky a Národní kulturní památky – specialista na kulturní krajinu, parky, zahrady, zahradní a krajinnou architekturu.
1997–2000:The Friends of Castle Sychrov Society.
Spolupráce a supervize návrhů a prací při revitalizaci parku na Sychrově.
1999–2008:Fakulta architektury ČVUT, Ústav urbanismu.
Přednášky, semináře a oborové exkurze, obor Tvorba krajiny a zahrad, v rámci programu ERASMUS výuka a přednášky v oboru Landscape and garden design, výuka v ateliérech, výzkumná činnost.
2000–2015:Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v.v.i., Průhonice,
Oddělení kulturní krajiny a sídel; vedoucí oddělení, výzkumný pracovník.
2016–nyní:Katedra urbanismu a územního plánování, Fakulta stavební, ČVUT v Praze.
Vědecký pracovník, lektor, doktorand (státní doktorská zkouška složena r. 2018).
2016–nyní:Katedra zahradní a krajinné architektury, FAPPZ, ČZU v Praze Suchdole.
Vědecký pracovník, lektor.

Vědecko-výzkumná činnost

Praxe & specializace: 
Veřejná prostranství, zahrady, parky, historická kulturní krajina a historický urbanismus.

Granty

1999-2000: MKO/PK99P04OPP012.
Významné historické památky na Jičínsku. MK Praha. 

1999-2004: MSM-210000026.
Proměny urbanismu. ČVUT Praha.

2002-2004: MZP/VaV/640/6/02.
Zajištění realizace Evropské úmluvy o krajině v další činnosti MŽP. VUKOZ v.v.i. Průhonice.

2005-2011: MZP-00027073.
Výzkum neprodukčních druhů rostlin a jejich uplatnění v krajině a sídlech budoucnosti. VUKOZ v.v.i., Průhonice.

2012-2015: MK-DF12P01OVV050.
Význačné aleje české krajiny. VUKOZ v.v.i. Průhonice. 

2018-2020: SGS18/167/OHK1/3T/11.
Strukturální vegetační prvky veřejného prostoru. Fsv ČVUT v Praze. 

2021 – 2023: SGS21/146/OHK1/3T/11.
Kulturní krajina a historický urbanismus. Fsv ČVUT v Praze.

Vybrané publikace
Článek v časopise s IF

HENDRYCH, J., STORM, V., PACINI, N. (2013): The Value of an 1827 Cadastre Map in the Rehabilitation of Ecosystem Services in the Křemže Basin, Czech Republic.  Landscape Research, 38/6, 2013: 750-767.

Články v recenzovaných časopisech bez IF

HENDRYCH, J.; VACEK, O. (2021): Krčínova stoka na Kratochvíli. In: Člověk, stavba a územní plánování 14. Praha: CTU. Faculty of Civil Engineering, 2021. p. 42-67. ISSN 2336-7687. ISBN 978-80-01-06893-9.

HENDRYCH, J. (2019): Lineární stromové struktury měst. In: Člověk, stavba a územní plánování 12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2019. p. 109-124. ISSN 2336-7687. ISBN 978-80-01-06634-8.

VACEK, O.; HENDRYCH, J. (2019): Pomůže agrolesnictví české krajině zadržet vodu? Nika. 2019, 40 (říjen 2019), 14-19. ISSN 0862-514X.

HENDRYCH, J.; OBDRŽÁLEK, J. (2014): Propagation of the valuable historic trees of Eduard Petzold by winter grafting. Canadian Journal of Plant Breeding. Canadian Science and Technology Press. Volume 2, Number 1. Pp 28 – 30.

HENDRYCH, J. (2012): Umění krajiny – krajinný design jako estetický proces. Acta Universitatis Carolinae Philosophica et Historica 1/2009, Studia Sociologica XVI., s. 87 – 106, 19s. Universita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum 2012.  

HENDRYCH J. (2010): Aleje a stromořadí v kontextu klasické krajiny. Acta Pruhoniciana 95., s. 123-138.

HENDRYCH J., STORM, V. (2009): The Křemže Basin landscape Change Analysis and Revitalization Case Study based on the 1827 Stabile Cadastre Maps. Acta Pruhoniciana No. 91. Průhonice. S. 89-98.

HENDRYCH, J. (2008): Proměny klimatu a udržitelné plánování městské a příměstské krajiny. Acta Pruhoniciana 90. Průhonice, 2008. 5s.

HENDRYCH, J. (2008): Krajina bývalého nadačního panství Choustníkovo Hradiště, její příběh, proměny a souvislosti; péče o historickou krajinu světového významu. Zprávy památkové péče, č. 68/2008. Praha, 2008. 6s.

BLAŽEK, B., HENDRYCH, J., LÍČENÍKOVÁ, M. (2000): Valdštejnova krajina – okázalý zbohatlík nebo velkorysý investor?  Umění a řemesla. 2 / 42. Praha, 2000. S. 8-11.

Další publikační výsledky

TÁBOR, I.(ed.), HENDRYCH, J., MERTELÍK, J., SUCHARA, I., ŠTOCHLOVÁ, P., ŠRÁMEK, F., VEJSADOVÁ, H. & WEGER, J. (2011): Výzkum (neprodukčních) rostlin a jejich uplatnění v krajině a sídlech budoucnosti. Závěrečná zpráva výzkumného záměru za období 2005–2011; depon. in: Knih. VÚKOZ v.v.i., Průhonice. 51 s.

HENDRYCH, J. (2007): Historické zahrady, parky a krajina, současný stav a vize. Sborník oborové konference „Strom a květina – součást života“, VUKOZ Průhonice, 4.9. 2007, VUKOZ v.v.i. Průhonice, 2007. S. 99-103.

HENDRYCH, J. (2006): Conservation of historic public parks in the Czech Republic. Vyzvaná přednáška, Architectural Association, Hampton Court, UK. Audiovizuální tvorba – elektronický dokument. VUKOZ v.v.i., 2006.

HENDRYCH, J. (2006): Ochrana charakteru krajiny z pohledu trvale udržitelného rozvoje krajiny a sídel a Evropské úmluvy o krajině. Sborník konference 50 let CHKO Český Ráj. S. 39-46.

HENDRYCH, J., RUSNAK, C., ORLAND, B. (2006): Reciprocal benefits of student service learning in addressing the needs of heritage landscapes. Sborník konference 50 let CHKO Český Ráj. S. 292-301.

HENDRYCH, J. (2006): Zahradní města jako inspirace demokratických principů územního plánování ve srovnání s příkladem totalitní zástavby sídliště v Praze na Petřinách. Článek ve sborníku, konference Dny zahradní a krajinářské tvorby, SZKT, Luhačovice, 2006. S. 20-25.

HENDRYCH, J., HRUBÁ, T., MIOVSKÁ, L., SKALOŠ, J., VYSLOUŽIL, M. (2004): Koncepce uchování a ochrany významných prvku kulturní historické krajiny. Výzkumná zpráva. VUKOZ v.v.i. Průhonice, 2003. 43s.

HENDRYCH, J. (2003): Význam německé parkové a krajinné tvorby v 18. a 19. století. In: Město, venkovský prostor a krajina III. ČVUT, Agora, Praha, 2003. S. 93-105.

HENDRYCH, J. (2002): Kulturně historické hodnoty krajiny, význam a ochrana. In: Potenciál v zahradní a krajinářské tvorbě. ČVUT Praha, Luhačovice, Agora Praha, 2002. S. 50-55.

CÍLEK, V., MIKULÁŠ, R., ADAMOVIČ, J., HENDRYCH, J., LÍČENÍKOVÁ, M., MERTLÍK, J., MRKÁČEK, Z., PETŘÍČEK, V., TOMÁŠEK, O., ŠOLTYSOVÁ, L., VACKOVÁ, D., HERBEN, T., KOPŘIVOVÁ, L. (2002): Guide to the Post-conference excursion Sandstone Landscapes: Diversity, Ecology and Conservation. Akademie věd ČR, České Švýcarsko National Park, Krásná Lípa 2002. 16s.

HENDRYCH, J. (2001): Golf a historické prostředí krajiny. In: Město, venkovský prostor a krajina. ČVUT Praha, Agora Praha, 2001. S. 107-113.

HENDRYCH, J., VOREL, I. (2000): Parkové úpravy krajiny na zámku Hluboká. Oborová studie, ČVUT Praha 2000.

CÍLEK, V., HENDRYCH, J., VIŠŇÁK, R. (2000): Řešení revitalizace a ochrany kopce Tlustec při dotěžení části zásob kamenolomu Brniště. Geologický ústav AV ČR, Hnutí Duha, Brno 2000. 62s.

HENDRYCH, J. (1997): Krajina kulturní a historická. In: Valdštejnská loggie a komponovaná barokní krajina okolí Jičína. ZOCSOP Křižánky, SOA Semily 2000. S. 58-88.

HENDRYCH, J. (1997): Několik poznámek k fenoménu Valdické obory. In: Valdštejnská loggie a komponovaná barokní krajina okolí Jicína. ZOCSOP Křižánky, SOA Semily 2000. S. 125-155.HENDRYCH, J. (1996): Sběrné suroviny v areálu barokní zahrady v Chrastu u Chrudimi. Zprávy památkové péče, 4/56. S. 4.

Kapitoly v knize

HENDRYCH, J. (2019): The Průhonice Park. In: VLČEK, P. (ed.): The Historic Centre of Prague and the Pruhonice Park. Foibos, Praha, 2019, p. 313 – 32.

HENDRYCH, J.; KUPKA, J.; STOJAN, D.; KLINGOROVÁ, I.; KUBÁTOVÁ, Š.; ALTUKHOVA, A. (2019): Struktury urbanizované zeleně. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2019. ISBN 978-80-01-06517-4.

HENDRYCH, J. (2016): Strukturální vegetační prvky krajinného urbanismu jako esenciální nositelé hodnot kulturní krajiny. In: Veřejný prostor a veřejná prostranství. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2016. p. 34-37. ISBN 9788001060780.

HENDRYCH, J., (2015): Aleje v krajině; mapování, evidence, dokumentace a záchrana genofondu alejových stromů. In: ŠTRÉBLOVÁ HRONOVSKÁ, K., KUPKA, J., VOREL, I.(2015): Hodnoty krajinného rázu, charakter a identita v analýzách a plánování. ČVUT Praha. S. 95-110. 

HENDRYCH, J., (2014): Historic Trees and Avenues – Documentation and Propagation. In: Wecke, C., Weber, K., eds., (2014): Wiedergeburt von Baumgiganten.  Bebra Wissenschaft, Edition Branitz, Germany, p. 199-214.

HENDRYCH, J.; OBDRŽÁLEK, J.; ŽLEBČÍK, J. (2014): Identifikace a zachování genetického potenciálu alejových dřevin v Čechách. In: ŠTRÉBLOVÁ HRONOVSKÁ K.; KUPKA, J.; VOREL, I.  (eds.): Osobitost kulturní krajiny, od rozpoznání k ochraně. České vysoké učení technické v Praze, 2014. S. 146-156, 176 stran. 

COX, M.; MUSGRAVE, T.; NOBLE, B.; TAYLOR, L.; HENDRYCH, J. et al. (2014): The Gardener’s Garden. Phaidon, 2014. Phaidon. vol. 1. ISBN 9780714867472.

HENDRYCH, J., LÍČENÍKOVÁ, M. (2011): Les v zahradním umění. In: Stibral, K., Dadejík, O., Peprník, M., (eds.) Kauza les. Environment jako estetický problém. Olomouc: Vydavatelství University Palackého v Olomouci, 2011.

HENDRYCH, J. (2010): Cultivated Estate Landscapes of Kuks and Křivoklát (Pürglitz) as early examples of „Ornamental Farming“. In: Die „Ornamental Farm“. Gartenkunst und Landwirtschaft. – Graphische Werkstätten Zittau, Zittau, p. 47–60.

HENDRYCH, J., STORM, V., PACINI, N. (2010): Landscape restoration using a 1827 Cadastre map in the Křemže Basin, Czech Republic. In: Living Landscape; the European Landscape Covention in Research Perspective, Volume I. Uniscape Firenze, Bandecchi & Vivaldi Pontedera (Pisa), 2010. Pp. 227-242.

HENDRYCH, J. (2010): Vznik a historický vývoj alejí. In: Silniční stromořadí v české krajině. Arnika, Praha, s. 3, 60 s.

HENDRYCH, J. (2007): The Influence of German landscape design on parks in Bohemia. In: The Prussian gardens in Europe. SPSG Potsdam; Edition Leipzig. Potsdam, s. 118-124.

HENDRYCH, J. (2002): The Devils Stairs Geological Park, Koněprusy, Czech Republic. In: The Transformation of the City Space on the Background of Politital-Economic Changes in Central Europe, 4. International Symposium Proceedings. Cracow University of Technology, Faculty of Agriculture, Institute of Urban Design. Cracow, 2002. P. 111-114.

Odborné knihy, monografie

HENDRYCH, J. (2015): Slavná stromořadí v proměnách kulturní krajiny. FOIBOS BOOKS, Praha, 128 s.

HENDRYCH, J., KUPKA, J., VOREL, I.; LÍČENÍKOVÁ, M. (2011): Great Parks and Gardens of Central Bohemia. FOIBOS BOOKS, Praha, 239 s. 

HENDRYCH, J., KUPKA, J., VOREL, I.; LÍČENÍKOVÁ, M. (2011): Slavné zahrady a parky Středočeského kraje. Foibos, Praha, 239 s.

Reference