Tradičně pořádaná konference Katedry urbanismu a územního plánování je určena zejména vědecko-výzkumným pracovníkům, studentům doktorských studijních programů, pracovníkům veřejné správy, odborníkům z praxe, ale též zástupcům firem a představitelům občanské společnosti – kteří jsou zváni zejména k diskusi nad konferenčními příspěvky.

Výstupem konference je recenzovaný sborník, který byl v roce 2019 zařazen do prestižní databáze Scopus.

Jak naznačuje její název, konference má tři hlavní témata: územní plánování, člověk a stavba. Podrobněji těmito tématy rozumíme následující:

Člověk

vztah člověk a město, resp. společnost a území, prostorová artikulace sociálních procesů, sociální geografie, účast veřejnosti v procesu plánování, role institucí a organizací v procesu plánování a výstavby

Stavba

městotvorná architektura, památková péče, industriální dědictví, zkušenosti ze stavebně-plánovací praxe, design veřejných prostranství

Územní plánování

urbanismus, územní plánování, veřejný prostor, územně-plánovací legislativa, krajinný ráz, využití území, širší souvislosti dopravní a technické infrastruktury, urbanistická teorie, územně-informační systémy

Od osmého ročníku (2014) prochází všechny přijaté a na konferenci přednesené příspěvky recenzním řízením. Vybrané kvalitní příspěvky, vyhovující kritériím na odborný text, jsou otištěny ve sborníku, který je od roku 2019 zařazen v databázi SCOPUS jako conference proceedings. Proto je kladen větší důraz na vědeckou úroveň příspěvků i na publikační etiku.

Konference je pro studenty a zaměstnance ČVUT v Praze zdarma.  Pro ostatní je třeba uhradit vložné zpravidla do konce října.

Aktuální informace

Děkujeme za Vaší účast na loňské konferenci ČSÚP 17 a již se těšíme na letošní osmnáctý ročník konference, která proběhne

21. 11. 2024

na Fakultě stavební ČVUT v Praze, v místností B-169

Informace k jednotlivým ročníkům

Termíny

Poznámka: níže uvedené termíny jsou pouze orientační, přesně stanovená data jsou uvedena vždy na stránce aktuálního ročníku konference (viz výše).

Přihlášení na konferenci

Termín zaslání anotacíkonec září
Oznámení o přijetí příspěvkupolovina října
Přihlášení k pasivní účasti dopolovina října

Vlastní příspěvek

Termín nahrání příspěvku do ISlistopad (po skončení konference)
Vyjádření recenzentůduben následujícího roku
Úprava vybraných příspěvků dle recenzíčerven následujícího roku

Proběhlé ročníky

V sekci „Věda a výzkum / publikace a materiály“ naleznete kompletní sadu sborníků příspěvků ze všech proběhlých ročníků konference ČSÚP.

Kontakty

Katedra urbanismu a územního plánování

Fakulta stavební, ČVUT v Praze
Thákurova 7, 166 29 Praha 6

uzemi.eu@gmail.com