ČSÚP:
Pokyny pro autory k psaní článku

Obecné informace k psaní

 • (Český ani anglický název příspěvku nesmí být delší než tři řádky. V anglickém názvu používejte velká písmena u všech slov – kromě předložek a spojek.
 • Při psaní používejte jenom styly, které jsou uvedeny v tomto dokumentu (v záložce Styly / Styles – na její zobrazení použijte zkratku CTRL+ALT+SHIFT+S
 • Informace o autorovi, popř. o autorech, tj. jméno se všemi tituly, pracoviště, město a email uveďte na konci článku. Email postačí uvést u korespondenčního autora, text ve stylu Medailon_autor-info.
 • Pečlivě dbejte na obsahovou, jazykovou i formální úroveň článku, v konferenčním sborníku budou otištěny pouze příspěvky, které projdou recenzním řízením (oboustranně anonymní posouzení dvěma recenzenty).
 • Tvorba článku je proces, jeho obsah je prezentován na konferenci. Podněty a dotazy z publika lze do článku po konferenci zapracovat.
 • Článek je poté předložen recenzentům, a na základě jejich posudků redakční rada rozhodne, zda váš článek stojí za otištění v konferenčním sborníku a zda tedy splňuje i kritéria pro zařazení do databáze SCOPUS.
 • Recenzenti standardně článek okomentují připomínkami a požadavky na úpravy, které bude třeba zapracovat.
 • Pokud recenzenti váš text nepochopí, anebo jim úsilí o jeho přepracování bude připadat příliš velké (sborník bude vydán zhruba tři měsíce po konferenci), pravděpodobně ho odmítnou.
 • Příspěvky procházejí pouze zběžnou jazykovou korekturou, proto si prosím text před odevzdáním ještě jednou přečtěte a zkontrolujte. Jazyková úroveň je totiž jedním z kritérií při recenzování příspěvku.
 • Příspěvek doporučujeme vpisovat či vkládat přímo do šablony. Používejte v šabloně přednastavené styly.
 • Pokud to váš textový editor nedělá automaticky, prosíme o doplnění nezlomitelných mezer (shift+ctrl+mezerník) tam, kde je to třeba – aby nezbývaly na koncích řádků osamocená písmena a čísla (jde zejména o jednopísmenné předložky – v, k, s, z, u, o – čísla s jednotkami apod.). 
 • Jednopísmenná čísla bez jednotek (0 až 9) pište v textu slovy, tisíce oddělujte nezlomitelnou mezerou (1 000 000).
 • Poděkování či podporu z grantů uvádějte na závěr článku, před seznam literatury. Použije kurzívu a první řádek neodsazujte (styl: Poděkovani+granty). 
Šablona pro psaní článku ke stažení:

Odevzdání

Příspěvek je třeba nahrát do stanoveného termínu (viz sekci Termíny na stránce konference) na web IS ČSÚP (budete-li s tím mít potíže, pošlete ho na uzemi.eu@gmail.com). Soubor nazvěte: CSUP17prijmeni_jmeno. Zároveň nahrajte svůj příspěvek se stejným názvem i ve formátu PDF (někdy totiž bývá problém s kompatibilitou, zobrazením obrázků apod).

Hodnocení článku recenzenty

 • Recenzenti posuzují zejména: 
 • Téma článku, jeho aktuálnost a souvislost se zaměřením konference – viz http://www.csup.uzemi.eu/o-konferenci/zamereni-konference.html
 • Vědeckou úroveň článku, tj. zejména jeho strukturu, logickou koherenci, rešerši k tématu, metodiku, diskutovanou literaturu a způsob argumentace
 • Splnění formálních náležitostí, tj. výstižnost názvu a abstraktu, srozumitelnost textu, grafů či tabulek, odborný styl, terminologie a použitá literatura
 • Přínos pro obor či pro praxi (přináší článek nové znalosti, nápady, myšlenky, postupy?)

Rozsah článku

 • Požadovaný rozsah textu je 15-30 normostran, což vychází zhruba 8-16 stránek této šablony (1 normostrana odpovídá 1800 znakům – včetně mezer – anebo 250 slovům běžného textu) 
 • Maximální rozsah příspěvku vč. obrázků a tabulek je stanoven na 18 stránek této šablony

Abstrakt

 • Psán v angličtině.
 • Rozsah abstraktu je zhruba 200–300 slov.
 • Nesmí obsahovat odkazy na seznam literatury
 • Nepoužívat nesrozumitelné údaje typu: náš tým, náš výzkum, v naší zemi apod. – místo toho: Tým katedry urbanismu a územního plánování FSv ČVUT, výzkum v rámci grantu, vedeného prof. Kupkou, v České republice apod.
 • Nepoužívat zkratky (místo ÚPn napsat územní plán apod.)
 • Nesmí obsahovat údaje o grantové podpoře

Struktura textu

Jedná se o doporučenou strukturu, kterou je potřeba uzpůsobit vybranému tématu: 

 • Úvod, který přiblíží téma příspěvku (hlavní teoretickou či výzkumnou otázku, hypotézu či problém), jeho cíle a strukturu dalšího textu, 
 • Rešerše k tématu (zasazení do širšího, nejlépe mezinárodního kontextu; co k danému tématu píší jiní), 
 • Metodika (jakým způsobem bude k dané otázce či problému přistupováno), 
 • Výsledky (aplikace metody, elaborace daného tématu), 
 • Diskuse (zejména nad tématem, rešerší, metodikou či výsledky), 
 • Závěr (zda a jak byl daný problém vyřešen, co to znamená pro další práci na tématu). 
Formátování a členění textu
 • Text příspěvku je psán Stylem Text
 • Pro zvýraznění textu používejte pouze tučné písmo (pouze zvýraznění jednotlivých slov či slovních spojení, nikoli delších pasáží), nikoli kurzívu, podtržení či zvýraznění VELKÝMI písmeny.
 • Poznámky pod čarou[1] používejte pouze v omezené míře. Nedoporučujeme jejich použití v nadpisech ani jako odkaz na literaturu bez dalšího komentáře. Poznámky na konci textu prosím nepoužívejte.
 • Pro základní členění je vytvořen styl Nadpis 1, pro následné členění jsou vytvořeny styly Podnadpis 2 – Podnadpis 4 viz ukázka:
  • Podnadpis 2
   • Podnadpis 3
    • Podnadpis 4
 • Pro případné členění textu pomocí odrážek anebo číslování použijte následující styly (každý má jiný Styl – Text_písmena odrážky, Text_číslování, Text_odražení:

a) Pomocí písmen
b) Pomocí písmen
c) Pomocí písmen

Či

 1. Pomocí čísel
 2. Pomocí čísel
 3. Pomocí čísel

Či

 • Pomocí plné tečky, jiné tvary nepoužívat
 • Pomocí plné tečky, jiné tvary nepoužívat
 • Pomocí plné tečky, jiné tvary nepoužívat

Obrázky, grafy, tabulky

Obrázky vkládejte mezi text bez obtékání, vycentrujte je a opatřete popiskem. Obrázky budou tištěny černobíle, takže pokud chcete, aby byly dobře čitelné (zvláště barevně odlišené mapy a grafy), vkládejte je černobíle. Publikace však bude k dispozici též ve formátu .pdf, takže má smysl vkládat i obrázky barevné (např. doprovodné ilustrace k textu – viz obr. 1). Obrázky před vložením (např. fotografie) zmenšujte na přiměřenou velikost, aby nevznikal zbytečně velký soubor. Výsledné umístění obrázku se může v rámci tištěného sborníku mírně lišit.


 Obr. 1 Sem vložte název obrázku, který bude tištěn jako černobílý (zdroj: zkrácené uvedení zdroje)

Pod obrázek vložte jeho popisek- prostý text, pro který použijte styl Titulek_obrázek 

Následuje výplňový text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Mauris metus. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Pellentesque arcu. Nam quis nulla. Etiam ligula pede, sagittis quis, interdum ultricies, scelerisque eu

PrahaBrnoProvodov
náměstínáměstíNáves
asfaltDlažební kostkaasfalt
fontánafontánastudna

Tabulka 1 – Sem vložte titulek tabulky (zdroj: zkrácené uvedení zdroje)

Pod tabulku vložte popisek ve stylu Titulek_tabulka. Text pod tabulkou oddělte prázdným řádkem.

Jak citovat

 • citování podle normy ČSN ISO 690 
 • Pokud si nebudete s některými citacemi vědět rady, podívejte se na web Ústřední knihovny ČVUT (http://knihovna.cvut.cz/studium/jak-psat-vskp/doporuceni/jak-citovat/) a na (http://knihovna.cvut.cz/studium/jak-psat-vskp/doporuceni/jak-citovat/normy-a-zvyklosti.html). Na uvedených stránkách je též široká paleta příkladů, z nichž jsou níže jako vzor uvedeny pouze ty nejběžnější.
 • V textu článku používejte metodu „jméno – datum“ (tzv. Harvardský systém). Odkaz v textu se dává v místě, kde se cituje práce jiného autora – uvádí se jméno a rok. Např.: … jak tvrdí Whitehouse (2011). … téma si v nedávné době získalo novou pozornost (Lonka, 2003; Mansouri et al. 2012). V případě dvou autorů uveďte oba dva (Kupka a Vondráčková, 2006), v případě tří všechny tři (Kupka, Vondráčková a Vorel, 2008), v případě většího počtu autorů uveďte pouze prvního a doplňte „a kol.“ (jedná-li se o český zdroj), popř.„et al.“ – jedná-li se o cizojazyčný zdroj.
 • „Doslovné citace dávejte do „uvozovek“. 
 • citované pasáže, které mají více než tři řádky, vložte do stylu Text_citace, který se od stylu Text liší kurzívou a odsazením zleva i zprava.

např. takto:

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Mauris metus. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Pellentesque arcu. Nam quis nulla. Etiam ligula pede, sagittis quis, interdum ultricies, scelerisque eu.“

 • Odkazy na web nechte jako prostý text (aby nebyly modré a podtržené), což lze zařídit např. změnou formátování po vložení URL, anebo „odebráním hypertextového odkazu“ poté, co na něj kliknete pravým tlačítkem myši.
 • Bibliografické citace v seznamu literatury řaďte abecedně podle příjmení autorů (PŘÍJMENÍ velkými písmeny) a roku vydání, použijte styl Literatura_seznam.
 • Pokud si chcete ulehčit vypisování a formátování literatury, doporučujeme využít některý z bibliografických programů kompatibilních s MS Word (napr. Thomson-Reuters Endnote, RefWorks…), nebo on-line službu https://www.citacepro.com/. (Zde je možné se přihlásit přes instituci – např. ČVUT a danou literaturu si ukládat). MS Word přez záložku Reference také umožňuje správu citací a automatické vypisování literatury ve zvoleném formátu (styl ISO-690 autor-datum je možno stáhnout zdarma na internetu).
Příklady citací

Následují příklady, jak je možno vypisovat různé zdroje podle typu. Ve výsledném seznamu literatury se nerozlišuje mezi typem zdroje, vše se seřazuje do jedné abecední řady podle příjmení prvního autora!

 • V případě knihy

AUTOR (rok vydání). Název knihy. Pořadí vydání (kromě 1. vyd.). Místo vydání: vydavatel. Počet stran (nepovinné). ISBN.

 • Příklad článku v časopise

AUTOŘI (rok vydání). Název článku v časopise. Název časopisu. Ročník, číslo, stránky článku od – do. ISSN.

 • Přiklad kapitoly v knize či sborníku

AUTOR (rok vydání). Název kapitoly v knize či sborníku. In: Autoři. Název knihy. Místo vydání: vydavatel. Stránky kapitoly od – do. ISBN.

 • Přiklad článku na webu

AUTOR (rok vydání). Název článku. In: Název zdroje (webové stránky)[typ média]. Vydavatel (vlastník webové stránky). [datum citování]. Dostupnost.

 • Příklad normy

OZNAČENÍ NORMY Název normy. Mezinárodní klasifikační kód. Pořadí vydání. Místo vydání: vydavatel, datum vydání.

Příklad zákona, územního plánu apod. (tzv. korporativní autor – země, úřad, obec)

ZEMĚ, OBEC, KRAJ či ÚŘAD (rok vydání) Název zákona či dokumentu. Zpracovatel (pokud je uveden). Místo vydání: vydavatel. [datum citování]. Dostupnost (pokud je k dispozici na internetu).

Pokud je tvůrcem organizace nebo skupina lidí, užívá se její jméno psané velkými písmeny a uvádí se na prvním místě (jako tvůrce). Např. CESNET, ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

Díla bez uvedení autora – místo jména se ve stejné formě (velkými písmeny) uvádí název. Např. ÚZEMNÍ AGENDA EVROPSKÉ UNIE 2020

Literatura na ukázku

ČESKO (2006). Zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). In: Sbírka zákonů, Česká republika. 2006, částka 63, s. 2226 – 2290. 

ČADCA (2007). Územný plán mesta Čadca [online]. Hlavný riešitel Ing. arch. Marián Pivarči. Žilina. [cit. 30. 3. 2015]. Dostupné z: http://www.mestocadca.sk/files/attachments/uzemny-plan-cadca-textova-cast.pdf 

ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 3. vyd. Praha: ÚNMZ, březen 2011.

ČSN ISO 690 [online]. Ústřední knihovna ČVUT v Praze. [vid. 27.3.2013]. Dostupné z: http://knihovna.cvut.cz/studium/jak-psat-vskp/doporuceni/jak-citovat/normy-a-zvyklosti.html

ELLIS, E. C., GOLDEWIJK,  K. K, SIEBERT, S., LIGHTMAN, D., RAMANKUTTY, N. (2010). Anthropogenic transformation of the biomes, 1700 to 2000. In: Global Ecology and Biogeography 19(5): 589-606. DOI: 10.1111/j.1466-8238.2010.00540.x.

HARVEY, David. (1989). The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change. Blackwell Publishers. ISBN: 0-631-16292-5.

GEHL, Jan (2012) Město pro lidi. Brno: Partnerství, o.p.s. ISBN 978-80-260-2080-6.

LUHMANN, Niklas. (1997). Globalization or World society: How to conceive of modern society? In: International Review of Sociology—Revue Internationale de Sociologie, Vol. 7, No 1, pp. 67-79. DOI: 10.1080/03906701.1997.9971223

LONKA, Kirsti (2003). Helping doctoral students to finish their theses. In: Lennart BJÖRK, Gerd BRÄUER, Lotte REINECKER, and Peter Stray JÖRGENSEN, eds. Teaching academic writing in European higher education. Dordrecht: Kluwer Academic Publ. pp. 113-131. ISBN 1-4020-1208-X.

MAIER, K., DRDA, F., MULÍČEK, O., SÝKORA, L. (2007). Dopravní dostupnost funkčních městských regionů a urbanizovaných zón v České republice. In: Urbanismus a územní rozvoj, ročník X, číslo 3/2007.

ÚK ČVUT (2010). Jak citovat. In: Ústřední knihovna ČVUT v Praze [online]. ÚK ČVUT [vid. 27.3.2013]. Dostupné z: http://knihovna.cvut.cz/studium/jak-psat-vskp/doporuceni/jak-citovat/


[1]     Poznámkám pod čarou se spíše vyhněte. Text jedné poznámky pod čarou by neměl přesáhnout 3 řádky. Poznámky pod čarou jsou písmem times new roman o velikosti 10 bodů (styl Text Poznámky pod čarou).