ČSÚP:
Pokyny pro recenzenty

ČSÚP je konference, každoročně pořádaná na ČVUT v Praze Katedrou urbanismu a územního plánování. Přednesené příspěvky prochází anonymním recenzním řízením (jde o tzv. double blind review – posouzení dvěma recenzenty, kdyrecenzenti neznají autora článku, a autoři neznají recenzenty), jehož výsledkem je volně dostupný sborník, který je předkládán k zařazení do databáze Scopus jako conference proceedings.

Aby byla zachována anonymita recenzního řízení, každý recenzent má přiděleno unikátní identifikační číslo, které ho/jí bude reprezentovat v komunikaci s autory. Toto číslo je výrazně doporučeno nikomu dalšímu nesdělovat.

Recenzentům není sdělena identita autorů jimi posuzovaných příspěvků. Je jim předložena anonymizovaná verze rukopisu a jména autorů jsou odhalena teprve okamžikem vydání konferenčního sborníku.

Pokyny pro recenzenty

 • Recenzenti by měli postupovat objektivně.
 • Osobní kritika autorů je nevhodná.
 • Recenzenti by měli svůj názor vyjádřit jasně a pokud je to třeba jej podpořit argumenty a referencemi, nikoli však hanlivě anebo urážlivě.
 • Recenzenti musí oznámit jakýkoli střet zájmů.
 • Recenzenti by měli odmítnout recenzovat rukopis, ve kterém jsou ve střetu zájmů, plynoucích ze vztahů konkurence, spolupráce anebo jiných vztahů a vazeb na autory, firmy anebo instituce, které jsou s rukopisem spojeny.
 • Recenzenti musí respektovat důvěrnost posuzovaných materiálů a vyvarovat se diskusí o nepublikovaných rukupisech s kolegy, anebo tyto informace využívat ve vlastní práci.
 • Pokud chce recenzent předat rukopis k posouzení kolegovy, vždy musí nejprve požádat o svolení editora.
Recenzenti jsou laskavě požádáni, aby se zabývali etickými aspekty posuzovaného rukopisu (pokud je odhalí), jako například:
 • Publikovat autor stejný výsledek někdy dříve?
 • Nedochází v rukopisu k plagiátorství?
 • Je výzkum etický? Má autor příslušná povolení/souhlasy s publikací?
 • Je zde nějaký náznak, že data byla zfalšována, anebo nevhodně zmanipulována?
 • Deklarovali autoři všechny relevantní střety zájmů?
Recenzenti posuzují rukopis ohledně následujících kritérií:
 • Souvislost s tématem konference.
 • Zajímavost a aktuálnost tématu.
 • Argumentace a logika – vědecká úroveň článku.
 • Praktický přínos.
 • Přínos článku pro obor.
 • Výstižnost názvu, abstraktu a klíčových slov pro obsah článku.
 • Přehlednost a srozumitelnost textu.
 • Odborný styl a použitá terminologie.
 • Vhodnost doplňujících tabulek, obrázků a grafů.
 • Dostatečné a správné reference.

Smyslem recenzí je kriticky, leč konstruktivně zhodnotit došlé příspěvky, tak aby podrobné komentáře k výzkumu a k rukopisu pomohly autorům zlepšit jejich dílo.

Recezenti jsou požádáni, aby vydali jedno z následujících doporučení (verdiktů):
 • Přijmout rukopis tak jak je.
 • Přijmout s drobnými připomínkami.
 • Vrátit s rozsáhlejšími připomínkami k přepracování a nové recenzi.
 • Odmítnout.

Recenzní řízení by mělo být dokončeno do 4–6 týdnů, leč nepředvídatelné události, například výrazně odlišná doporučení, mohou způsobit určitá zpoždění.

Recenze výrazně doporučujeme vkládat online. Recenzní formulář je ale i tak možné stáhnout, vyplnit a poslat na kontaktní email.