prof. Ing. arch. ThLic.
Jiří Kupka,
Ph.D.

vedoucí katedry

Kontakt

E-mail:
jiri.kupka@fsv.cvut.cz

Telefon:
+420 224 357 927

Kancelář:
A-830

Konzultační hodiny:
pouze po předchozí domluvě
Seminární práce se konzultují pouze ve cvičeních.

Vyučované předměty

Vzdělání

Magisterské studium FA ČVUT v Praze,
obor: Architektura (2000)

Pedagogické studium MÚVS ČVUT v Praze,
obor: Učitelství odborných předmětů (2000)

Doktorské studium FA ČVUT v Praze,
obor: Urbanismus a územní plánování,
téma disertační práce: Zeleň ve vývoji našich historických měst (2005)

Magisterské studium KTF UK v Praze,
obor: Náboženské nauky (2006),
obhájena rigorózní práce na téma: Liturgický prostor (2010)

Habilitace v oboru Aplikovaná a krajinná ekologie (ČZU v Praze),
habilitační práce na téma: Krajiny kulturní a historické. Vliv hodnot kulturní a historické charakteristiky na krajinný ráz (2011)

Jmenování profesorem v oboru Architektura a stavitelství (ČVUT v Praze),
profesorská přednáška na téma: Historické struktury jako hodnota krajiny (2019)

Praxe

2005–dosud:Fakulta stavební ČVUT v Praze
2005 Katedra architektury,
2007 Katedra urbanismu a územního plánování (původně sídel a regionů), odborný asistent,
2011 docent, zástupce vedoucího katedry,
2015 vedoucí katedry,
2019 profesor
2006–dosud: Fakulta životního prostředí (původně lesnická a environmentální) ČZU v Praze,
Katedra plánování krajiny a sídel (původně biotechnických úprav krajiny)
2006 externí výuka,
2008 odborný asistent,
2011 docent,
2019 profesor
2016–2021:Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut Ambis (původně VŠRR),
Katedra regionálního rozvoje
2016 docent,
2019 profesor 
2004–2008:Fakulta architektury ČVUT v Praze,
Ústav urbanismu
2004 THP,
2007 odborný asistent

Člen Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR (AUÚP)

Člen Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT)

Člen International Society for Engineering Education (IGIP)

OSVČ (2001): expertní a poradenská činnost v oblasti ochrany krajinného rázu, kulturní krajiny a památkové péče

Člen vědecké rady FSv ČVUT, člen oborové rady DSP Architektura a stavitelství, Inženýrství životního prostředí, Architecture and Sustainable Development (FSv ČVUT), Krajinářská architektura (FAPPZ ČZU), Krajinářská architektura a Zahradní a krajinářská architektura (ZF MENDELU), člen rady bc. a mgr. studijního program Architektura a stavitelství, hodnotitel Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ) a Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ), přednášející akreditovaných kurzů CŽV, vedoucí bakalářských a diplomových prací (ČVUT, ČZU), školitel doktorandů.

Vědecko-výzkumná činnost

Granty

2020–2022 – Projekt výzkumu a vývoje MK ČR NAKI II DG20P020W012 
Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem

2020–2022 – Projekt výzkumu a vývoje MK ČR NAKI II DG20P02OVV019 
Praktické přístupy k územní ochraně historické kulturní krajiny

2016–2020 – Projekt výzkumu a vývoje MK ČR NAKI II DG16P02M034 
Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky

2012–2015 – Projekt výzkumu a vývoje MK ČR NAKI DF12P01OVV001 
Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu krajinných památkových zón

2012–2013 – program aplikovaného výzkumu TAČR Omega TD010203 
Aplikace Evropské úmluvy o krajině do ZÚR

Řešitel nebo člen týmu interních projektů SGS, SVK, FRVŠ, OPVVV  (ESF A+S, ESF IŽP),
řešitel či člen týmu výzkumných zakázek pro praxi (KÚ, ORP, AOPK ČR)

Vybrané publikace

Kolektiv autorů (2021). Krajinný ráz. Analytické a plánovací přístupy a metody. Praha: ČVUT. ISBN 978-80-01-06838-0. 

KUPKA, J. – BOUŠKOVÁ, Z. (2020). Historické struktury jako hodnota krajiny In: Člověk, stavba a územní plánování 13. Praha: ČVUT. s. 10-27. ISSN 2336-7687. ISBN 978-80-01-06762-8. 

KUČA, K. et al. (2020). Historické kulturní krajiny České republiky. Průhonice: VÚKOZ. ISBN 978-80-87674-32-1. 

HENDRYCH, J. – KUPKA, J. – STOJAN, D. et al. (2019). Struktury urbanizované zeleně. Praha: ČVUT. ISBN 978-80-01-06517-4. 

KUPKA, J. (2019). Římov – South Bohemian Jerusalem. Acta Geoturistica 10(1), pp. 51-60. ISSN 1338-2292. 

KUPKA, J. (2017). SDG 15: Sustainable Development of the Landscape and its Cultural Identity. In: PONDĚLÍČEK, M. – ŠILHÁNKOVÁ, V. (eds.), Agenda 2030 in the Czech Republic. Vision and Oportunity. Ostrava: KEY Publishing, pp. 89-101. ISBN 978-80-7418-286-0.

KUČA, K. et al. (2015). Krajinné památkové zóny České republikyPraha: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-7480-045-0.

HENDRYCH, J. – KUPKA, J. – VOREL, I. – LÍČENÍKOVÁ, M. (2011). Great Parks and Gardens of Central BohemiaPraha: Foibos. ISBN 978-80-87073-37-7.

Reference