doc. Ing. arch.
Ivan Vorel,
CSc.

Kontakt

E-mail:
ivan.vorel@fsv.cvut.cz

Telefon:
+420 602 627 867

Kancelář:
A-829

Konzultační hodiny:
pouze po předchozí domluvě

Obecné informace

Zakladatel, odborný garant a jeden z přednášejících akreditovaného kurzu celoživotního vzdělávání „OCHRANA KRAJINNÉHO RÁZU dle §12 zák. č. 114/1992 Sb. – Identifikace a klasifikace znaků krajinného rázu a užití výsledků případového a preventivního hodnocení v rozhodovacích procesech a v územním plánování“, (KUKR – kulturní krajina) pro úředníky veřejné správy, pro pracovníky AOPK ČR a pro odborníky z oboru hodnocení ŽP, který běží každoročně (s výjimkou „covidového“ roku 2020) od roku 2004. Kurz se opírá o materiál VOREL. I.,BUKÁČEK R., MATĚJKA P., CULEK M., SKLENIČKA P. (2004). Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz – metodický postup (viz. http://www.krajinnyraz.cz/)  

Vzdělání

Magisterské studium FSv ČVUT v Praze,
obor: Architektura (1974)

Doktorské studium FA ČVUT v Praze,
obor: Urbanismus (1986)
téma disertační práce: Systém zeleně malých měst

Habilitace v oboru FA ČVUT v Praze,
obor: Urbanistická tvorba (1987)

Praxe

2015–dosud:Fakulta stavební ČVUT v Praze,
katedra urbanismu a územního plánování  
docent
1990–dosud:Projektová a expertní činnost
2007–2015:Fakulta stavební ČVUT v Praze,
katedra urbanismu a územního plánování (původně sídel a regionů)
docent, vedoucí katedry
2005–2007:Fakulta stavební ČVUT v Praze,
katedra architektury
docent
2003–2017:Fakulta životního prostředí (původně lesnická a environmentální) ČZU v Praze,
katedra plánování krajiny a sídel (původně biotechnických úprav krajiny)
docent
1990–1993:HEYM-BAU Erbach, SRN
projektant, vedoucí architektonického kanceláře
1987–2005:Fakulta architektury ČVUT v Praze,
katedra (ústav) urbanismu
docent
vedoucí atelieru
1975–1987:Fakulta architektury ČVUT v Praze,
katedra urbanismu
odborný asistent
1974–1975:Vojenský projektový ústav Praha
projektant
Členství v profesní komoře a profesních organizacích

Autorizovaný architekt České komory architektů, autorizace se všeobecnou působností (A.0) 1993 – dosud

Člen Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR (AUÚP), 2010 – 2014 člen Rady AUÚP

Člen Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT)

Člen České asociace pro krajinářskou architekturu (ČAKA)

Člen Českého národního komitétu ICOMOS (ČNK ICOMOS)

Dřívější členství v radách a komisích na universitách – ČVUT, ČZU, MENDELU:

Člen vědecké rady FŽP ČZU v Praze

Člen oborové rady doktorského studia na FA a FSv ČVUT v Praze

Člen oborové rady doktorského studia na FŽP ČZU v Praze

Člen oborové rady doktorského studia na ZF MZLU Lednice na Moravě

Člen komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací na FA a FSv ČVUT 

Člen komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací na ZF MENDELU a na FŽP ČZU

Vědecko-výzkumná činnost

Zaměření odborné praxe, výzkumné, projektové a expertní činnosti:
  • krajinné analýzy (identifikace znaků kulturního a historického vývoje, analýza krajinné scény), hodnocení území z hlediska krajinného rázu, hodnocení vlivu záměrů na krajinný ráz, 
  • vazby krajinného a územního plánování, průměty krajinářské problematiky do územního plánování 
  • urbanistická tvorba
Granty

2020–2022 – Projekt výzkumu a vývoje MK ČR NAKI II DG20P02OVV019 
Praktické přístupy k územní ochraně historické kulturní krajiny

2016–2020 – Projekt výzkumu a vývoje MK ČR NAKI II DG16P02M034 
Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky

2012–2015 – Projekt výzkumu a vývoje MK ČR NAKI DF12P01OVV001 
Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu krajinných památkových zón

2012–2013 – program aplikovaného výzkumu TAČR Omega TD010203 
Aplikace Evropské úmluvy o krajině do ZÚR

2004-2008 – program aplikovaného výzkumu TAČR 1R44058/2004
Obnova mimoprodukčních funkcí zemědělské krajiny v procesu komplexních pozemkových úprav

Vybrané projektové a expertní práce

Vedle projektových prací a hodnocení vlivu velkých silničních nebo železničních staveb na krajinný ráz, či vlivu velkých stavebních souborů na městskou krajinu Prahy (seznam takových prací zde není uveden), jsou nejcennějšími pracemi soubory studií, věnované větším územím. Tyto studie přinesly řadu metodických náměrů do praxe ochrany přírody a též námětů k zapojení krajinářských hledisek do nástrojů územního plánování.

Soubor preventivních hodnocení velkých území z hlediska krajinného rázu (kraje, ORP, CHKO, přírodní parky)

VOREL, I., VORLOVÁ, J., KUPKA, J., HRONOVSKÁ, K., VYHNÁLEK, V., SKLENIČKA, P. (2009). Generel krajinného rázu Jihočeského kraje – studie vyhodnocení krajinného rázu dle §12 zákona 114/1992 sb. o ochraně přírody a krajiny na území jihočeského kraje

VOREL, I., VORLOVÁ, J., KUPKA, J., HRONOVSKÁ, K., SKLENIČKA, P., BUKÁČEK, R., CULEK, M., BUKÁČKOVÁ, P., RUSNÁK, J., PALA, P. (2008-2009). Vyhodnocení krajinného rázu Středočeského kraje – studie vyhodnocení krajinného rázu dle §12 zákona 114/1992 sb. o ochraně přírody a krajiny

VOREL, I., KUPKA. J., HRONOVSKÁ, K. (2012). Krajinný ráz SO ORP Třinec. Studie vyhodnocení krajinného rázu dle §12 zákona 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny pro SO ORP Třinec. 

VONDRÁČKOVÁ, S., VOREL, I., KUPKA. J. (2021). Krajinný ráz SO ORP Třinec – AKTUALIZACE 2021. Studie vyhodnocení krajinného rázu dle §12 zákona 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny pro SO ORP Třinec 

VOREL, I., VORLOVÁ, J., KIBIC, K. (1995). CHKO Žďárské vrchy – vyhodnocení území CHKO z hlediska krajinného rázu ve smyslu § 12 zák. č. 114/1992 Sb.

VOREL, I., VORLOVÁ, J., KIBIC, K. (1996). CHKO Třeboňsko – vyhodnocení území CHKO z hlediska krajinného rázu ve smyslu § 12 zák. č. 114/1992 Sb.  

VOREL, I., VORLOVÁ, J., KIBIC, K. (1997). CHKO Český Kras – vyhodnocení území CHKO z hlediska krajinného rázu ve smyslu § 12 zák. č. 114/1992 Sb.  

VOREL, I., VORLOVÁ, J., KIBIC, K. (1998-9). CHKO České středohoří – vyhodnocení území CHKO z hlediska krajinného rázu ve smyslu § 12 zák. č. 114/1992 Sb.   

VOREL, I., KIBIC, K., VORLOVÁ, J., LANGENBERGEROVÁ, Š., TOMČÍKOVÁ, M. (2000). CHKO Slavkovský les – vyhodnocení území CHKO z hlediska krajinného rázu ve smyslu § 12 zák. č. 114/1992 Sb. 

VOREL, I., VORLOVÁ, J., KIBIC, K. (2000). CHKO Litovelské Pomoraví – vyhodnocení území CHKO z hlediska krajinného rázu ve smyslu § 12 zák. č. 114/1992 Sb. 

VOREL, I., VORLOVÁ, J., KUPKA, J., HRONOVSKÁ, K., POSPÍŠIL, F. (2008). Preventivní hodnocení území CHKO Kokořínsko z hlediska krajinného rázu

VOREL, I., VORLOVÁ, J., KUPKA, J., HRONOVSKÁ, K., KIBIC., K., WRANOVÁ., A. (2008). Preventivní hodnocení území CHKO Český kras z hlediska krajinného rázu

VOREL, I., KUPKA, J., HRONOVSKÁ, K. VORLOVÁ, J. (2007), Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Český les

VOREL, I., VORLOVÁ, J., KUPKA, J., HRONOVSKÁ, K., (2007). Preventivní hodnocení území Dokeska z hlediska krajinného rázu

VOREL, I., VORLOVÁ, J., KUPKA, J., HRONOVSKÁ, K., POSPÍŠIL, F. (2010). Preventivní hodnocení území VOREL, I., VORLOVÁ, J., KUPKA, J., HRONOVSKÁ, K., POSPÍŠIL, F. (2010). Preventivní hodnocení území CHKO Broumovsko z hlediska krajinného rázu z hlediska krajinného rázu

VOREL, I., KUPKA, J., VORLOVÁ, J., HRONOVSKÁ, K., Švecová, S., Novák, R., Pospíšil, F. (2011). Preventivní hodnocení území CHKO Jeseníky z hlediska krajinného rázu

VOREL, I., VORLOVÁ, J., TOMČÍKOVÁ, M. (2002). Přírodní park Šárka-Lysolaje. Zásady ochrany krajinného rázu ve smyslu § 12 zákona č. 113/1992 Sb. s ohledem na kulturní a historickou charakteristiku a na estetické hodnoty území přírodního parku  

VOREL, I., VORLOVÁ, J. (2003). Studie ochrany krajinného rázu na území vybraných přírodních parků plzeňského kraje – PPk Buděticko, Sedmihoří, Horní Střela, Kosí potok, Buková hora 

VOREL, I., VORLOVÁ, J., TOMČÍKOVÁ, M. (2004). Studie ochrany krajinného rázu na území Přírodního parku Heřmanův Městec

VOREL, I., VORLOVÁ, J. (2004). Studie ochrany krajinného rázu na území Přírodního parku Horní Berounka

VOREL, I., KUPKA., J. (2008). Branžovský hvozd. Návrh delimitace hranic nového přírodního parku v rámci Branžovského bioregionu na základě posouzení krajinného rázu dle §12 zák. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

VOREL, I., KUPKA., J. (2018). Studie vhodnosti vyhlášení navrhovaného Přírodního parku OPATOVICKO 

VONDRÁČKOVÁ, S., VOREL, I., KUPKA. J. (2021).  Preventivní hodnocení území CHKO Český rájz hlediska krajinného rázu 

Soubor územních studií krajiny (ÚSK) – krajinářských částí včetně hodnocení krajinného rázu  

VOREL, I., KUPKA., J. VONDRÁČKOVÁ, S. (2018).  Územní studie krajiny Královéhradeckého kraje – krajinářská část včetně hodnocení krajinného rázu. 

VOREL, I., KUPKA., J. VONDRÁČKOVÁ, S. (2019).  Územní studie krajiny správního obvodu ORP Nový Bydžov – krajinářská část včetně hodnocení krajinného rázu. 

VOREL, I., KUPKA., J. VONDRÁČKOVÁ, S. (2019). Územní studie krajiny správního obvodu ORP Nová Paka – krajinářská část včetně hodnocení krajinného rázu. 

VOREL, I., KUPKA., J. VONDRÁČKOVÁ, S. (2019). Územní studie krajiny správního obvodu ORP Liberec – krajinářská část včetně hodnocení krajinného rázu.  

VOREL, I., KUPKA., J. VONDRÁČKOVÁ, S. (2019). Územní studie krajiny správního obvodu ORP Hradec Králové – krajinářská část včetně hodnocení krajinného rázu. 

VOREL, I., KUPKA., J. VONDRÁČKOVÁ, S. (2019). Územní studie krajiny správního obvodu ORP Plzeň – krajinářská část včetně hodnocení krajinného rázu. 

Reference