Ing. arch.
Simona Vondráčková,
Ph.D.

Kontakt

E-mail:
Simona.vondrackova@fsv.cvut.cz

Telefon:
+420 777 571 944

Kancelář:
A-829b

Konzultační hodiny:
pouze po předchozí domluvě

Vyučované předměty

Vzdělání

Magisterské studium FSv ČVUT v Praze,
obor: Architektura a stavitelství, zaměření: Architektura a urbanismus (2011)

Doktorské studium FSv ČVUT v Praze
Obor: Architektura a stavitelství (2019)
Téma disertační práce: Znaky individuality krajiny a jejich využití v územním plánování

Osvědčení – Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz (2010)
Organizace: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, cyklus „Metody ochrany charakteru a identity kulturní krajiny“

Praxe

2011–dosud:Katedra urbanismu a územního plánování
FSv ČVUT v Praze

Vědecký pracovník
2010–dosud: Město Milevsko
Městský architekt
2008–dosud: Projektová a expertní činnost
OSVČ, spolupráce s ateliérem Ing. Václava Jetela, Ph.D., Atelierem V, Ateliérem světelné techniky aj.

Externí výuka na Vysoké škole ekonomické v Praze, Institut oceňování majetku (dlouhodobé specializační studium) (od 2020) a na České zemědělské univerzitě v Praze (od 2016)

Členství v profesní komoře a profesních organizacích

Autorizovaný architekt České komory architektů, autorizace pro obor územní plánování (A.2)

Člen Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR

Vědecko-výzkumná činnost

  • krajinné analýzy (identifikace znaků kulturního a historického vývoje, analýza krajinné scény),
  • hodnocení území z hlediska krajinného rázu, hodnocení vlivu záměrů na krajinný ráz,
  • vazby krajinného a územního plánování, průměty krajinářské problematiky do územního plánování
  • územní plánování
Granty

2020–2022 – Projekt výzkumu a vývoje MK ČR NAKI II DG20P02OVV019 
Praktické přístupy k územní ochraně historické kulturní krajiny

2018–2019 Studentská grantová soutěž SGS, číslo SGS18/111/OHK1/2T/11
Vývoj a potenciál veřejných prostranství

2016–2020 – Projekt výzkumu a vývoje MK ČR NAKI II DG16P02M034 
Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky

2012–2015 – Projekt výzkumu a vývoje MK ČR NAKI DF12P01OVV001 
Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu krajinných památkových zón

2011–2014 Studentská grantová soutěž SGS, číslo SGS11/104/OHK1/2T/11 a SGS13/117/OHK1/2T/11
Změny ve struktuře využívání území a související negativní vlivy

2011–2012 Studentská grantová soutěž SGS, číslo SGS12/115/OHK1/2T/11
Využitelnost metod strukturní analýzy krajiny při identifikaci specifických krajinných typů

Vybrané publikace

VONDRÁČKOVÁ, S., VOREL, I., KUPKA. J. (2021).  Preventivní hodnocení území CHKO Český ráj z hlediska krajinného rázu

VONDRÁČKOVÁ, S., VOREL, I., KUPKA. J. (2021). Krajinný ráz SO ORP Třinec – AKTUALIZACE 2021. Studie vyhodnocení krajinného rázu dle §12 zákona 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny pro SO ORP Třinec

VOREL, I., KUPKA., J. VONDRÁČKOVÁ, S. (2018).  Územní studie krajiny Královéhradeckého kraje – krajinářská část včetně hodnocení krajinného rázu. 

VOREL, I., KUPKA., J. VONDRÁČKOVÁ, S. (2019).  Územní studie krajiny správního obvodu ORP Nový Bydžov – krajinářská část včetně hodnocení krajinného rázu. 

VOREL, I., KUPKA., J. VONDRÁČKOVÁ, S. (2019). Územní studie krajiny správního obvodu ORP Nová Paka – krajinářská část včetně hodnocení krajinného rázu. 

VOREL, I., KUPKA., J. VONDRÁČKOVÁ, S. (2019). Územní studie krajiny správního obvodu ORP Liberec – krajinářská část včetně hodnocení krajinného rázu.  

VOREL, I., KUPKA., J. VONDRÁČKOVÁ, S. (2019). Územní studie krajiny správního obvodu ORP Hradec Králové – krajinářská část včetně hodnocení krajinného rázu. 

VOREL, I., KUPKA., J. VONDRÁČKOVÁ, S. (2019). Územní studie krajiny správního obvodu ORP Plzeň – krajinářská část včetně hodnocení krajinného rázu.

Kolektiv autorů (2021). Krajinný ráz. Analytické a plánovací přístupy a metody. Praha: ČVUT. ISBN 978-80-01-06838-0.

KUČA, K. et al. (2020). Historické kulturní krajiny České republiky. Průhonice: VÚKOZ. ISBN 978-80-87674-32-1.

VONDRÁČKOVÁ, S.: Veřejný prostor a veřejná prostranství, Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2016. ISBN 9788001060780

Reference