127PZ02

Projekt 2

Bakalářský studijní program
Inženýrství životního prostředí

2. ročník / 4. semestr
(zimní semestr)

Povinný předmět

Přednášky + cvičení:
0+4

Zakončení:
Klasifikovaný zápočet

Kredity: 5

Garant předmětu

Václav Jetel, František Pospíšil

Cvičící

Václav Jetel, František Pospíšil, Daniel Stojan, Dušana Andrášová

Základní informace

Praktické cvičení s cílem procvičit zpracování řešení vybraných urbanistických problémů v podrobném měřítku formou jednoduché studie.

Literatura

Vyhláška 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

Aktuální informace, elektronická skripta, vzorová cvičení a podrobnosti k danému semestru dostupné na Moodlu ČVUT