doc. Ing. arch.
Ivan Kaplan

Kontakt

E-mail:
kaplan.agora@gmail.com

Telefon:
+420 224 357 932

Kancelář:
A-825

Konzultační hodiny:
pouze po předchozí domluvě
Seminární práce se konzultují pouze ve cvičeních.

Vyučované předměty

Urbanistický koncepční návrh se solidními technickými parametry,
přitažlivým grafickým doprovodem a velmi dobrou verbální 
prezentací  je jedním z důležitých aspektů přípravy každého 
absolventa – architekta. Výklad příkladů tvorby a realizací
a urbanistické   vycházky a exkurze ( tedy vnímání reálného
urbánního prostředí  jsou nezbytnou součástí výuky architekta. 

Vzdělání

Magisterské studium FA ČVUT v Praze,
obor: Architektura (1976)

Téma disertační práce: Kompozice v regionu (1984–1989), bez finálního ukončení studia

Habilitace v oboru Urbanismus a územní plánování (FA ČVUT Praha, jmenování 1999)

Praxe

do 2007:Fakulta architektury ČVUT v Praze
asistent,
odborný asistent,
1999 docent
2007–dosud: Fakulta stavební ČVUT v Praze
docent

Celoživotní  profesní zaměření na urbanistickou problematiku, ať v podobě  rozvoje koncepčních výtvarných vizí, tak v podobě jejich územně-plánovacích aplikací, realizačních projektů nebo jiných odborně servisních činnostech pro města a obce.

Dosud výrazně aktivní pro cca 20 sídel.

Dlouhodobá kontinuální praxe v urbanistické přípravě území – cca 550 projednaných urb. prací všech urbanistických zaměření /urban design, urban planning, urban project) včetně realizací, soutěží a výstav  mezi lety 1976 – 2022, od roku 1991 převážně ve vlastní urbanistické kanceláři Agora Studio. Práce pro veřejnou/ komunální  sféru i pro privátní investory.

Smluvní výkon Městský architekt města Litvínova- v letech 1999–2013.

Nesmluvní výkon městského architekta v Kadani, Rychnově nad Kněžnou, Rotava a řadě dalších měst a  obcí  dlouhodobě – dosud.

Porotce soutěží, recenzent, expertní a poradenská činnost, několik účastí v médiích, osvětová činnost o urbanismu a ÚP k veřejnosti.

Přehled prací – výběr

Výběr: po roce 1990 uváděny práce pouze pod osobním odborným vedením a osobní zodpovědností za veškeré koncepční vstupy, argumentaci a projednání, účast na grafických a textových doprovodech. Tým 1+2.

Neuváděny práce menší, neuváděny žádné změny ÚP, RP, ÚR a ÚS.                    

Legenda:

 • RE – realizace,
 • ÚS – územní studie projednané,
 • PS – parcelační studie projednané,
 • ÚP – územní plány pouze nové a schválené nikoli změny,
 • RP – regulační plán schválený nikoli změny,
 • VS – veřejná soutěž či workshop ( člen nebo vedoucí týmu),
 • ÚSK – územní studie  krajiny,
 • ÚR – územní rozhodnutí
Období 1976–1989VS vítězné: Košice park míru 1986
VS oceněné: Bratislava centrum 1984
Praha – Jindřišská – Vodičkova 1982 
Praha –Smetanovo nábřeží  1988
Praha – Staroměstská radnice 1986
VS další: Birmingham GB , Porto Santo Španělsko ,
Plovdiv centrum Bulharsko 
ÚS pro města Písek, Č.Budějovice, Domažlice, Třeboň atd.
Období 1990–1999 PS + ÚR + RE Pra Průhonice 1995, rozvoj. plocha rodin.bydlení
ÚS Praha  Barrandov 1998, dostavba a rozvoj velké plochy městského sídliště ve zcela nových podmínkách a novém konceptu
ÚS Praha Slivenec-Holyně 1999, dostavba a rozvoj velké plochy významné městské rozvojové lokaluty
ÚS Nechranice a okolí 1997, velká území pro rozvoj rekreace i dalších aktivit i v souladu s krajinnými a eko podmínkami
ÚS Klínovecko Krušní hory 1992, nabídková studie rozvoje části Pohraničí v převaze pro rekreaci (v tmu FA)
ÚP Třeboň 1994 ,dnes již nahrazen novým
ÚP Vejprty 1995 , dnes již nahrazen novým
ÚP Postřekov 1997, dnes již nahrazen novým
ÚP Jáchymov 1998, dnes již nahrazen novým
+ dalších cca 6 menších obcí
Období 2000–2009VS – Praha Václavské náměstí 2005
PS + RE Dolní Jirčany 2001, rozvoj. plocha rodin.bydlení
VS +PS + RE  Hostivice 1998, 2002,2010 dosud, velká rozvoj. plocha rodin.bydlení
ÚS + PS Lom – Litvínov 2006 dosud, velká rozvojová městská  čtvrť   rodinného bydlení, mimořádný koncept v duchu  zahradních měst
ÚS + RE Kadaň Strážiště 2006 dosud, rozvoj rodinné výstavby
PS  + RE  Hostivice U cihelny, 2004, rozvoj. plocha rodin.bydlení
ÚS + RP + RE  Sulice 2006 dosud, 3 větší rozvojové plochy rodin.bydlení
ÚS Praha -Křeslice centrum 2002
ÚS Sedlčany  Na Stínadlech 2008, rozvoj. plocha rodin.bydlení
ÚS Litvínov Janov 2008, revitalizace prostranství v sídlišti Janov
ÚS + ÚR  cyklostezka  Červený Kostelec – Rtyně 2014
ÚS + UR Sedlčany – pěší zóna Na potůčku
ÚS Praha Mč Hloubětín – studie rozvoje centra nad stanicí metra B 2007
ÚS Přezletice u Vinoře 2006 ,velká rozvoj. plocha rodin.bydlení
RP Litvínov centrum 2004, platnost ukončena 2015
RP Litvínov Osada 2004, platnost ukončena 2015
RP +RE Kadaň Jihovýchodní předpolí 2006 dosud, velká rozvoj. plocha rodin.bydlení a vybavenosti
ÚP Kadaň 2000 ( zásadní změna) a ÚP Kadaň 2009, 20500 obyvcatel
ÚP Vejity 2006, 3300 obyvatel
+ menší  4 obce v Krušných horách
Období 2010–2019ÚS Kadaň Lomazice u Nechranické nádrže 2018, opatření na kultivaci a regulaci obrovské  chatového městečka
ÚS Nové město n.Metují – Dubinky, František , velká rozvoj. plocha rodin.bydlení 2013
ÚS Nové město n.Metují – Krajské předměstí – koncepce zeleně ve  veřejných prostranstvích 2014
ÚS  Větrný park Krušné hory 2012
ÚS Chomutov Březenecká  2018 ,velká rozvoj. plocha rodin.bydlení
ÚS Rychnov n.Kn.ěžnou – nová dostavba sídliště  Mírová 2018
ÚS +RP Říčany – Kuří jih 2018
ÚS + RP Říčany Větrník 2015
ÚS Bitozeves
, rozvoj rodinné výstavby, 2018
ÚS Březno – sportovně rekreační park, 2011
ÚS Chrudim – Masarykovo náměstí dokomponování  2016
Studie garážování na území Mč Praha 3, 2016
VS Chrudim – historické centrum města , workshop 2018
ÚP Chomutov 2017, 50000 obyvatel
ÚP Říčany 2014, 10600 obyvatel
ÚP Rychnov nad Kněžnou, 2016, 11700 obyvatel
ÚP Nové Město nad Metují, 2018, 9700 obyvatel
ÚP Lom 2016, 3350 obyvatel
ÚP Meziboří 2016 , 3100 obyvatel
ÚP Březno u Chomutova 2013
ÚP Sulice 2014
ÚP Kryštofovy Hamry 2016
ÚP Trhový Štěpánov 2018

Období 2020–2022ÚS Chomutov – studie veřejných prostranství – lokalita býv.válcoven 2020
ÚS Nové Město n.Metují – Krčínské návrší 2021 rozvoj nové velké lokality  rodinné výstavby
ÚS Rotava – 3 lokality rozvoje bydlení 2021
Koncepční studie rozvoje bydlení Kadaň 2022
ÚSK ORP Náchodsko 2020, kompletní analýzy a opatření pro krajinu ORP, velká týmová práce
ÚP Hrobčice 2022
ÚP Jizbice 2021

ÚP Velké Popovice 2021, 1700 obyvatel
ÚP Loket 2021, 3200 obyvatel
ÚP Chbany, 2020
ÚP Želízy 2021

ÚP Rotava 2020, 3100 obyvatel
ÚP Husinec 2022
Další práce v rozpravovanosti

Člen Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR (AUÚP)

Přednášející akreditovaných kurzů CŽV, vedoucí bakalářských a diplomových prací (ČVUT, ČZU), školitel doktorandů

Vědecko-výzkumná činnost

Specializace

Všechna urbanistická témata ve vztahu k rozvoji a revitalizaci prostředí ve všech typech sídelních a krajinných struktur.

Granty

Studentská grantová soutěž:  katedra 127  FSv  ČVUT  2020, odborný garant pro téma: Výukové tabulky pro studenty předmětu urbanismus 1 Základy urbanistické tvorby

Vědeckovýzkumný úkol:  katedra UÚP FA ČVUT 2000 -2005 Proměny českých měst. Kapitola : Funkční aspekty  proměny veřejných prostorů sídel. Včetně prezentace na konferenci   

Účasti v porotách soutěží (jen za posledních 6 let):   

 • Kadaň  centrum Chomutovská ul. 2020
 • Trutnov – revitalizace veř. prostoru části Poříčí – 2019
 • Nové Město nad Metují – areál býv. kasáren – revitalizace a dostavba  nové lokality městského bydlení 2021
 • O nejlepší urbanistický projekt 2016  
 • Odůvodnění vítězných projektů
 • Soutěž Rozvoj Dědina Praha 6 , 2017,  účast za AÚÚP
Vybrané publikace
Články 

2016 Almanach K127 

Eliminace deficitů veřejných prostranství v obcích ČR, nové požadavky na jejich tvorbu a regeneraci 

Recenzní, oponentní posudky (posledních 6 let):  

ČSÚP K127 2021 – Bydlení – jak evaluovat udržitelný rozvoj? 

ČSÚP K127 2022 – Vývoj patia jako vzorové adaptace na klima 

ČSÚP K127 2018 – Problematika centrálních veřejných prostorů obcí v těsném sousedství velkých měst

ČVUT v Praze – Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (ČVUT UCEEB): 2021 Voda ve městě, Modrá a zelená infrastruktura mezioborově

ÚÚR Brno 2016 Principy a zásady urbanistická kompozice v příkladech 

ÚÚR Brno 2019  Principy a pravidla územního plánování, Kapitola C4  Občanské vybavení

AUÚP 2018+ 2022 Posouzení fází Metropolitního plánu HMP, spoluúčast v týmu

Regionální tisk

Reference