127YUR3

Urbanismus 3

Bakalářský studijní program
Architektura a stavitelství

4. ročník / 8. semestr
(letní semestr)

Povinně volitelný předmět

Přednášky + cvičení:
2+0

Zakončení:
Zápočet

Kredity: 2

Garant předmětu

Petr Durdík

Vyučující

Petr Durdík

Základní informace

Předmět je zaměřen na problematiku rozvoje měst a územního plánování. První část je věnována rekapitulaci trendů urbanistických postupů v jednotlivých obdobích a první legislativní kontext zakládání sídel. Hlavní náplň předmětu je věnována postupům a legislativnímu rámci územního plánování, seznámení s cíli, úkoly, nástroji a metodikou danou stavebním zákonem. Cílem předmětu je získání základních informací a potřebných metodických znalostí pro pořízení a zpracování územně plánovacích podkladů a dokumentací, základní seznámení s urbanistickou koncepcí a koncepcemi jednotlivých systémů urbanizovaného území a využití krajiny, včetně dopadů urbanizace do volné krajiny a způsoby jeho posuzování. Problematika je doplněna názornými příklady jednotlivých typů nástrojů územního plánování.

Přednáškové okruhy

 • Urbanistické souvislosti plánovitého rozvoje sídelních struktur v minulých obdobích
 • Vývoj legislativy územního plánování v českém prostoru
 • Současné legislativní prostředí ve vztahu k územnímu plánování
 • Orgány územního plánování
 • Cíle a úkoly územního plánování
 • Nástroje územního plánování
 • Územně plánovací podklady
 • Limity území
 • Hodnoty území s důrazem na urbanistické hodnoty území
 • Problémový výkres
 • Rozbor udržitelného rozvoje území
 • Politika územního rozvoje
 • Územně plánovací dokumentace
 • Urbanistické souvislosti vývoje sídelní struktury a rozvoje hl. m. Prahy
 • Územní plán Prahy
 • Metodické nástroje pro regulaci území
 • Územní rozhodnutí
 • Dva druhy územních opatření

Organizace předmětu

Přednášky probíhají v rozsahu 2 hodiny v týdnu, v průběhu semestru se píší dva ohlášené testy.

Pro ukončení předmětu zápočtem je nutné odevzdat seminární práci, minimálně dvakrát konzultovanou a odsouhlasenou s vyučujícím. Práci lze nahradit započteným předmětem YSUP. Zápočet proběhne formou dvou zápočtových testů během semestru. Termíny zápočtových testů budou předem ohlášeny.

Literatura

Základní literatura

Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu – stavební zákon

Zákon 283/2021 Sb., stavební zákon

Doporučená literatura:

Vývoj urbanismu I, II – Jiří Hrůza, Josef Zajíc, ČVUT 1995, 1996

Stavitelé měst – Jiří Hrůza, Agora 2011Svět měst – Jiří Hrůza, Academia 2019

Aktuální informace, elektronická skripta, vzorová cvičení a podrobnosti k danému semestru dostupné na Moodlu ČVUT

Ilustrativní obrázky