127USRM

Urbanistické struktury a rozvoj měst

Magisterský studijní program
Architektura a stavitelství

5. ročník / 9. semestr
(zimní semestr)

Povinně volitelný předmět

Přednášky + cvičení:
4+0

Zakončení:
Zkouška

Kredity: 5

Garant předmětu

Jan Mužík

Vyučující

Jan Mužík, Jiří Kugl, Simona Vondráčková, Alena Krusová (ext.)

Základní informace

Cíle:

Seznámit posluchače s charakteristickými znaky sídelní struktury ČR, jednotlivými druhy lidských sídel, jejich významem ve struktuře a jejich urbanistickou strukturou a formou. Naučit se identifikovat charakteristické rysy sídel, jejich urbanistické jedinečnosti, uspořádání prostorové struktury, funkční skladby a provozních vztahů. Analyzovat jejich vnější a vnitřní obraz. Identifikovat jejich krajinářské, urbanistické a architektonické hodnoty.Cílem předmětu je také seznámit posluchače s formami rozvoje sídel, tedy jak jejich plošným růstem, tak s regenerací či transformací jejich stávajících částí. Pozornost je věnována také struktuře a kompozici veřejných prostranství sídel a krajiny, jejich proměnám, ochraně historických, kulturních a urbanistických hodnot.

Požadavky:

Předmět je založen na přednáškách a konzultacích prací studentů. Ukončen je ústní zkouškou a rozpravou o samostatné (seminární) práci. Obsahem této práce je komplexní urbanistická analýza zvoleného sídla, jeho úlohy v sídelním celku a posouzení zvoleného rozvojového návrhu. Práce v rozsahu cca 20 stran formátu A4 je písemnou částí zkoušky a musí být odevzdána 3 dny před termínem zkoušky.

Organizace předmětu

Osnova přednášek:

 1. Obsah přenášek a rozsah seminární práce, ukázky seminárních prací a diskuse k jejich obsahu, konzultace k výběru tématu.
 2. Sídelní struktura ČR, vztah sídel a krajiny, druhy a velikostní kategorie sídel, charakteristika jejich urbanistické struktury. 
 3. Přírodní podmínky, krajinný ráz a ochrana krajiny, jejich vliv na vývoj, prostorovou strukturu, funkční skladbu a celkový obraz sídel. Formy a typy měst, jejich členění na charakteristické celky, areály, soubory a veřejná prostranství. 
 4. Vývoj urbanistické struktury města a jeho členění. Funkce, funkční složky a systémy měst, vzájemné vztahy funkcí, vztah funkcí a prostoru, města s převládající funkcí.  
 5. Funkční skladba malého města, urbanistická vize a koncepce města a krajiny. Růst měst, nové městské části.
 6. Příprava a realizace nové části města. Nová města, zahradní města, suburbanizace, diskuse a k probraným tématům.
  Konzultace rozpracovaných seminárních prací. 
 7. Regenerace a přestavba vnitřních částí měst, program regenerace – MPR, přestavba, regenerace a modernizace obytných souborů.
  Konzultace rozpracovaných seminárních prací.                                 
 8. Světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO, MPR a zóny v ČR, principy památkového urbanismu, ochrana kulturních hodnot v ÚPD, struktura a činnost NPÚ.
  Konzultace a prezentace seminárních prací. 
 9. Transformace nevyužívaných nebo nedostatečně či nevhodně využívaných výrobních, ploch, areálů a objektů.
  Konzultace a prezentace seminárních prací.                                             
 10. Veřejná prostranství sídel, jejich užívání, proměny a modernizace.
  Konzultace a prezentace seminárních prací.                                        
 11. Územně plánovací podklady a dokumentace – jejich vliv na rozvoj sídel a krajiny.  
  Konzultace a prezentace seminárních prací.
 12. Prezentace seminárních prací, shrnutí obsahu předmětu. Informace o průběhu ZK.

Literatura

Studijní materiály

Karel Kuča – Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (Libri, 1. – 8. díl), 

Jiří Hrůza – Svět měst (ACADEMIA 2014) a Stavitelé měst (2011), 

Kevin Lynch – Obraz města (BOVA POLYGON, Praha 2004)

Camillo Sitte – Stavba měst podle uměleckých zásad (ABF, ARCH – 1995), 

J. Gehl, L. Gemzoe – Nové městské prostory, (ERA – 2002), 

Almanach katedry urbanismu a územního plánování – Veřejný prostor a veřejná prostranství, ČVUT 2016,

I. Vorel, J. Kupka – Krajinný ráz v sídlech, sídla v rázu krajiny, ČVUT 2011, 

J. Hendrych a kol. – Struktury urbanizované zeleně, ČVUT 2018, 

K. Kuča, V. Kučová – Principy památkového urbanismu, SÚPP Praha 2000, Ústav územního rozvoje Brno – Principy a pravidla územního plánování, Slovník územního rozvoje, přístupné také na www.uur.cz.

Ukázky prací