127KAZP

Krajinářská architektura a životní prostředí

Magisterský studijní program
Architektura a stavitelství

2. ročník / 3. semestr
(zimní semestr)

Povinný předmět

Přednášky + cvičení:
3+2

Zakončení:
Zápočet + Zkouška

Kredity: 5

Garant předmětu

Jiří Kupka

Přednášející

Jiří KupkaTomáš Dostál, Josef Krása, Simona Vondráčková

Cvičící

Josef Krása, Miroslav Bauer, Adam Tejkl, Jan Devátý, Zuzana Boušková, Tereza Švárová, Magdalena Baramová, Lucie Nováková

Základní informace

Předmět představuje úvod do některých aspektů krajinářské architektury a ekologie a ochrany životního prostředí. Výuku zajišťují katedry Urbanismu a územního plánování (K127) a Hydromeliorací a krajinného inženýrství (K143).

Témata zajišťovaná Katedrou urbanismu a územního plánování

 • Krajina, její charakter a ráz, Úmluva Rady Evropy o krajině, identita krajiny, kulturní krajina a její typy – typologie historické kulturní krajiny (Kupka)
 • Krajina jako palimpsest, historické krajinné struktury, krajina jako kulturní dědictví, kulturní a historické hodnoty krajiny a jejich ochrana, krajinné památkové zóny (Kupka)
 • Krajinný ráz, ochrana krajinného rázu (Kupka)
 • Metodika případového a preventivního hodnocení krajinného rázu, příklady hodnocení (Kupka)
 • Vizuální charakteristika krajiny, krajinná estetika, analýza krajinné scény, krajina jako struktura složek a jako vizuální prostor, znaky vizuální scény, konfigurace a agregace znaků, vizuální atraktivita krajiny, osobitost a jedinečnost krajiny, emblematické a ikonické znaky krajiny, objektivní a subjektivní stránka hodnocení vizuální scény, intersubjektová shoda (Kupka)
 • Krajina a krajinný ráz v nástrojích územního plánování, územní studie krajiny (Vondráčková)
 • Zeleň a funkce zeleně v urbanizovaném prostředí, zelená infrastruktura, současné trendy v zahradní architektuře, zahradně-architektonická a krajinářská hlediska tvorby (Kupka)
 • Krajina, zahrady a městská zeleň ve středověku a v renesanci (Kupka)
 • Krajina, zahrady a městská zeleň v baroku, barokní komponovaná krajina (Kupka)
 • Krajina, zahrady a městská zeleň v 19. století (Kupka)

Témata zajišťovaná Katedrou hydromeliorací a krajinného inženýrství

 • Globální problémy, ekologie a současná společnost (Dostál)
 • Trvale udržitelný rozvoj (Dostál)
 • Vývoj zemědělství a jeho význam pro rozvoj společnosti i pro krajinu (Dostál)
 • Přirozené funkce české krajiny v kontextu jejího vývoje (Dostál)
 • Srážkoodtokové vztahy, povodně a sucho (Dostál)
 • Využití geoinformačních technologií při plánování zásahů do krajiny (Krása)
 • Nástroje, modely a geodata pro územní plánování a ochranu přírody a krajiny (Krása)
 • Ochrana půdy a vody v kontextu péče o krajinu (Krása)

Organizace předmětu

Předmět je založen na přednáškách a cvičeních, rozdělených mezi obě katedry. Cílem cvičení je pochopení utváření krajiny a významu jejích hodnot při vzniku jejího specifického charakteru (krajinného rázu) a její svébytné a nezaměnitelné podoby a významu, identity. Krajinné hodnoty je nutné nejen identifikovat a chránit, ale vnímat je i jako limity využití území promítající se do různých forem územního plánování. Pro základní analýzu vstupních dat, pro identifikaci a lokalizaci problematického území a k následnému návrhu efektivní ochrany je mj. nutné naučit se efektivně používat a využívat moderní systémy GIS (Geografické Informační Systémy). Osvojené dovednosti a znalosti GIS systémů následně mohou být využity v širokém spektru oblastí vč. územního a krajinného plánování.

Cvičení spočívá s různorodých analýzách krajiny vybraného území s následným shrnutím výsledků a definováním hlavních znaků a hodnot dané krajiny. Pro cvičení studenti vybírají vlastní krajinu, přičemž je nutné vybrat zajímavou různorodou krajinu venkovského charakteru, tj. nikoli krajinu urbanizovanou, ani krajinu zcela přírodní (např. celou zalesněnou). Vybrané území musí zahrnovat jedno celé katastrální území příp. s navazujícími katastry (např. v případě logické návaznosti zastavěného území atd.). Analýza území předpokládá terénní průzkumy a pořízení vlastní fotodokumentace (je vhodné volit dobře dostupná území). Analýzy jsou zpracovávány na obou katedrách v několika logických částech (výstupech) podle závazné osnovy. K tvorbě mapových výstupů jsou využívány nástroje GIS a mapové portály se zaměřením na krajinu, Památkový katalog a nástroje územního plánování (ÚAP, územní plán). Seminární práce se odevzdává ve formátu pdf (netiskne se) v systému Moodle ČVUT

Literatura

Základní literatura

KUPKA, Jiří (2010). Krajiny kulturní a historické. Praha: ČVUT. (dostupné on-line)

KUPKA, Jiří (2006). Zeleň v historii města. Praha: ČVUT.

VOREL, Ivan – Kupka, Jiří (2011). Krajinný́ ráz. Identifikace a hodnocení. Praha: ČVUT. (dostupné on-line)

KUPKA, Jiří (2019). Historický vývoj krajinářských úprav. Od středověku po krajinářský park. (studijní opora pro studenty FSv, on-line v Moodlu ČVUT)

KUPKA, Jiří – VONDRÁČKOVÁ, Simona (2020). Nástroje krajinného plánování (studijní opora pro studenty FSv, on-line v Moodlu ČVUT)

Doporučená literatura:

LÖW, Jiří – Míchal, Igor (2003). Krajinný́ ráz. Kostelec n. Č. l.: Lesnická práce.

MĚKOTOVÁ, Jarmila (2007). Principy v obecné a aplikované ekologii. Olomouc: UP.

SKLENIČKA, Petr (2003). Základy krajinného plánování. Praha: Naděžda Skleničková.

SALAŠOVÁ, Alena (2015). Krajinné plánování I a II. Brno: Mendelu.

SALAŠOVÁ, Alena (2014). Nauka o krajině I a II. Brno: Mendelu.

Aktuální informace, elektronická skripta, vzorová cvičení a podrobnosti k danému semestru dostupné na Moodlu ČVUT

Ukázky prací