127YPSK

Územní plánování sídel a krajiny

Bakalářský studijní program
Inženýrství životního prostředí

4. ročník /7. semestr
(letní semestr)

Volitelný předmět

Přednášky + cvičení:
3+2

Zakončení:
Zápočet + Zkouška

Kredity: 6

Garant předmětu

Jiří Kupka

Vyučující

Jiří Kupka, Václav Jetel, Daniel Stojan

Základní informace

Předmět vyučovaný na oboru inženýrství životního prostředí přestavuje úvod do urbanismu, urbanistické tvorby, územního a regionálního plánování jako základ pro zpracování bakalářské práce na Katedře urbanismu a územního plánování. Doplňuje semestrové projekty o teorii a širší odborný kontext a je přípravou k části státní bakalářské zkoušky organizované Katedrou urbanismu a územního plánování.

Obsahem předmětu, který má tři tematické celky, je za prvé úvod do urbanismu jako teoretické disciplíny, základní přehled dějin urbanismu v širším evropském kontextu, typologie a morfologie urbanistických prostorů a jejich vnímání, ale i současné otázky urbanistické teorie a praxe. Druhý tematický celek představuje úvod do teorie a praxe územního a regionálního plánování v různých měřítcích. Třetí celek je úvodem do základní urbanistické typologie, zejména urbanistického řešení bydlení a občanské vybavenosti a řešení veřejných prostranství. Přednášky jsou doplněny cvičením, kde jsou formou případových studií a drobných návrhů teoretické znalosti ověřovány a prohlubovány.

Cílem studia je získání dostatečného teoretického a praktického základu studentů oboru inženýrství životního prostředí pro zpracování různě zaměřených bakalářských prací na Katedře urbanismu a územního plánování a složení části státní bakalářské zkoušky organizované Katedrou urbanismu a územního plánování. Předmět též doplňuje kompetence získané absolvování semestrálních projektů.

Témata přednášek

  • Historie urbanismu – charakter sídel a osídlení ve vývoji našeho území 
  • Úvod do urbanistické kompozice – Vnímání a koncepty urbanistického prostoru, základní typologie urbanistických prostorů – náměstí, ulice, odvozené typy, význam krajiny a krajinného rámce pro charakter sídel, přírodní atributy sídel 
  • Aktuální problémy soudobého urbanismu – brownfieldy, suburbanizace, smart cities, adaptace na klimatické změny, sociálně vyloučené lokality 
  • Regionální plánování – PÚR ČR, ZÚR, ÚRP
  • Územně plánovací dokumentace – ÚP a RP
  • Územně plánovací podklady – ÚAP, ÚS
  • Základní urbanistická typologie – bydlení, občanská vybavenost, veřejná prostranství – význam, funkce, forma

Organizace předmětu

Předmět má přednášky a cvičení. Docházka na přednášky není povinná, je však vzhledem k bezprostřední návaznosti na témata cvičení doporučená. Aktivní účast na cvičeních je povinná. Při zkoušce se zohledňuje aktivita během semestru. Výstupy cvičení uložené v Moodlu jsou podmínkou přístupu ke zkoušce.

Literatura

HEXNER, Michal – NOVÁK, Jaroslav, Urbanistická kompozice. Praha: ČVUT, 1996.

LYNCH, Kevin, Obraz města. The Image of the City. Praha: BOVA POLYGON, 2004.

BENTLY, Ian et al., Responsive environments. Elsevier, 1985.

KRIER, Léon, Architektura – volba nebo osud. Praha: Academia, 2001.

KUPKA, Jiří, Krajiny kulturní a historické. Praha: ČVUT,

NORBERG – SCHULZ, Christian, Genius loci. Praha: Odeon, 1994.Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech. Praha, Brno: MMR, ÚÚR, 2016.

Aktuální informace a podrobnosti k danému semestru dostupné na Moodlu ČVUT