136DSUZ

Dopravní stavby a územní plánování

Bakalářský studijní program
Stavební inženýrství

2. ročník / 3. nebo 4. semestr
(zimní nebo letní semestr)

Povinný předmět

Přednášky + cvičení:
5+1

Zakončení:
Zápočet + Zkouška

Kredity: 7

Garant předmětu

celý předmět: Katedra silničních staveb (k136),
část zajišťovaná k127: František Pospíšil

Vyučující

František Pospíšil

Základní informace

Obsah a cíl výuky

Cílem výuky je poskytnout studentům základní orientaci v územním plánování a urbanismu a informace o územních subsystémech, které ovlivňují kvalitu prostředí sídel. Zásadní pozornost bude věnována vybraným nástrojům územního plánování a postupům jejich pořízení.

Zkouška je prováděna formou písemného testu a podíl výsledku zkouškového testu z tématiky územního plánování na celkovém hodnocení zkoušky je 25%.

Témata přednášek územního plánování:

  • Urbanismus a územní plánování na celostátní, krajské, obecní úrovni, nástroje územního plánování, orgány územního plánování.
  • Územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady, proces jejich pořízení,  obsah dokumentace, jejich cíle, principy. 
  • Prostředí města, základní definice a pojmy, funkční subsystémy města. 
  • Venkovský prostor a krajina, základní definice a pojmy související s prostředím venkova a jeho plánováním.
  • Veřejná infrastruktura, veřejná prostranství, veřejná občanská vybavenost, technická a dopravní infrastruktura. 

Organizace předmětu

Předmět garantuje katedra 136 (katedra silničních staveb) a další informace lze proto získat na webových stránkách tohoto pracoviště. Na rozdíl od části silničních staveb a železničních staveb, část územního plánování není zakončena zápočtem.

Literatura

Základní literatura

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu – stavební zákon

Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. – pouze vybraná ustanovení, na která upozorním v přednáškách 

Vyhláška 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

Vyhláška 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

Principy a pravidla územního plánování – internetová prezentace Ústavu územního rozvoje Brno (www.uur.cz)

Doporučená literatura:

SÝKORA, J.: Územní plánování vesnic a krajiny, skriptum FSv ČVUT , 2002

HRŮZA, J.: Vývoj urbanismu I a II., skriptum FA ČVUT, Praha

MEDEK, F.: Technická infrastruktura měst a sídel, skriptum FA ČVUT, Praha 1991

KAREL MAIER, JIŘÍ ČTYROKÝ, JAKUB VOREL a DANIEL FRANKE: Územní plánování a udržitelný rozvoj, ABF, MMR ČR a Česká společnost pro stavební právo, 2008.