127NUKP

Nástroje územního a krajinného plánování

Magisterský studijní program
Architektura a stavitelství

2. ročník / 3. semestr
(letní semestr)

Povinný předmět

Přednášky + cvičení:
3+1

Zakončení:
Zkouška

Kredity: 5

Garant předmětu

Petr Durdík

Vyučující

Petr Durdík, Jiří Kupka, Simona Vondráčková, František Pospíšil

Základní informace

Předmět spojuje tématiku nástrojů územního a krajinného plánování.

V části územního plánování navazuje na výuku v bakalářském studiu – URB3. Podrobněji je zde rozvedena problematika územního plánování, zejména postup při pořizování a zpracování územně analytických podkladů a územního plánu, obvyklé metodické přístupy, obsah a rozsah dokumentace.  V části týkající se krajinného plánování jsou rozvedeny postupy při plánování jednotlivých krajinných subsystémů a typy dokumentů, které pro tento účel slouží.

Tematické okruhy:

Nástroje ÚP

 • Územně analytické podklady (dále jen ÚAP) kraje, jednotlivé jevy, ÚAP obce, jednotlivé jevy
 • Hodnoty území
 • Rozbor udržitelného rozvoje, hodnocení, problémy určené k řešení v územně plánovací dokumentaci
 • Zastavěné území
 • Vyhlášky 500/2006 Sb., a 501/2006 Sb.
 • Struktura územního plánu, plochy s rozdílným způsobem využití, funkční systémy, veřejná prostranství, doprava, inženýrská infrastruktura
 • Veřejně prospěšné stavby a opatření, vyvlastnění a překupní právo
 • Odůvodnění, stanoviska dotčených orgánů státní správy,Pražské stavební předpisy

Nástroje KP

 • Krajinné plánování – cíle, metody, krajinotvorné programy, adaptace sídel na změny klimatu
 • Plánování zemědělské krajiny – ZPF, pozemkové úpravy
 • Plán společných zařízení – protierozní ochrana půd
 • Plánování lesní krajiny – PUPFL, lesní hospodářské plány; vodohospodářské úpravy – povodňové plány, revitalizace vod. toků ad.
 • Obecná ochrana přírody a krajiny – ÚSES (generel ÚSES, principy)
 • Zvláštní ochrana přírody a krajiny – plány péče o ZCHÚ
 • Ochrana kulturní krajiny – KPZ, plány ochrany KPZ
 • Krajinný ráz na regionální úrovni – generel krajinného rázu
 • Krajinný ráz – preventivní hodnocení krajinného rázu
 • Krajina a krajinný ráz v nástrojích ÚP
 • Vazba na ÚP – EIA a SEAPlánování narušené krajiny – souhrnný plán sanace a rekultivace; regenerace, revitalizace

Organizace předmětu

Přednášky probíhají v rozsahu 3 hodiny v týdnu (2 hodiny územní plánování, 1 hodina krajinné plánování), v průběhu semestru jsou psány náhodné ověřující testy. Cvičení v rozsahu 1 hodina týdně je organizováno výkladem a konzultací nad zadaným tématem. Předmět je ukončen písemným testem a ústní zkouškou z témat územního a krajinného plánování. Klasifikace zkoušky je multikriteriální, zohledňuje kromě znalostí i aktivitu během semestru (bonusové testy v přednáškách) a práci ve cvičeních (bonusové body).

Cvičení je zaměřeno na rozpracování a pochopení nástrojů územního plánování s důrazem na jednotlivé součásti územně analytických podkladů a jejich analyzování v praktických příkladech. Výsledkem je semestrální práce na zadané téma.

Literatura

Základní literatura

Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu – stavební zákon

Vyhláška 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

Vyhláška 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

Zákon 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadechZákon 289/1995 Sb., Lesní zákon

Doporučená literatura:

SKLENIČKA, Petr. Základy krajinného plánování. Praha: Naděžda Skleničková, 2003.

SALAŠOVÁ, Alena. Krajinné plánování I a II. Brno: Mendelova univerzita, 2015.

VÁCHAL, Jan – NĚMEC, Jan – HLADÍK, Jiří (eds.). Pozemkové úpravy v České republice. Praha: Consult, 2011.

Aktuální informace, elektronická skripta, vzorová cvičení a podrobnosti k danému semestru dostupné na Moodlu ČVUT

Ukázky prací