127UKKO

Urbanistická a krajinářská kompozice

Magisterský studijní program
Architektura a stavitelství

1. ročník / 2. semestr
(letní semestr)

Povinně volitelný předmět

Přednášky + cvičení:
2+0

Zakončení:
Zkouška

Kredity: 3

Garant předmětu

Zuzana Pešková

Přednášející

Jiří Kupka, Michal Hexner, Zuzana Pešková, Vladimíra Šilhánková

Základní informace

Předmět je pojat jako soubor přednášek řady odborníků k různým vybraným otázkám urbanistické a krajinářské kompozice. Navazuje na základní kurz urbanistické kompozice v předmětu Urbanismus 2 (127UR2B) a krajinářské kompozice, která bude v základní šíři pojednána v předmětu Krajinářská architektura a životní prostředí (127KAZP). Zvláštní pozornost je věnována urbanistické kompozici Prahy. Obsah přednášek je každý semestr mírně modifikován či doplňován podle přednášejících hostů.

Témata

 • Vývoj urbanistické formy Prahy I – od středověku po baroko (Hexner) 
 • Vývoj urbanistické formy Prahy II – 19. a 20. století (Hexner) 
 • Výškové budovy v Praze a ve světových metropolích (Moskva, Varšava, Paříž, Londýn)(Hexner) 
 • Vývoj plánování a utváření Dejvic – případová studie okolí Vítězného náměstí (Hexner) 
 • Nejstarší města a jejich urbánní struktury (Šilhánková) 
 • Dopady změny klimatu na města v minulosti (Šilhánková) 
 • Symboly a významy ve veřejném prostoru (Kupka) 
 • Vývoj urbanistické formy českých vesnic (Pešková) 
 • Sídelní struktura českého venkova se zaměřením na středověk (Pešková) 
 • Komponovaná a poutní krajina (sakralizace české krajiny v období baroka) – fenomény baroka, vč. příkladů barokních a romantických komponovaných krajin (Kupka) 
 • Historické a společenské souvislosti plánování a tvorby měst (okrašlovací hnutí – sady v hradebním pásu, Praha vs. Vídeň) (Kupka) 
 • Lesy a jejich kulturní a historická hodnota, lesy jako komponovaná, asociativní i organicky vyvinutá krajina (Kupka)

Organizace předmětu

Předmět je založen na přednáškách a samostudiu, nemá cvičení. Je ukončen ústní zkouškou, jejímž obsahem je vedle vybraných odpřednášených témat pohovor nad samostatnou prací (písemná příprava ke zkoušce), která je vložena v pdf do Moodlu ČVUT.

Obsahem samostatné práce je analýza vybraných pražských prostorů (nejčastěji náměstí), hlavně historických, a to z hlediska:

 1. morfologie (míry, profily, kresby atd.);
 2. vývojových a historických souvislostí;
 3. povrchů a materiálů (arts & crafts apod.);
 4. provozu (vazby, problémy).

Práce je zpracována volnou formou na formátu A3, případně s další přílohou (např. fotografie, archivní mapy atd.).  Odevzdává se digitálně (není třeba tisknout).

Literatura

Základní literatura

HEXNER, Michal – NOVÁK, Jaroslav (1996). Urbanistická kompozice. Praha: ČVUT.

KUPKA, Jiří (2010). Krajiny kulturní a historické. Praha: ČVUT. (dostupné on-line)

Doporučená literatura:

CÍLEK, Václav (2005). Krajiny vnitřní a vnější. Praha: Dokořán.

GEHL, Jan (2000). Život mezi budovami: užívání veřejných prostranství. Brno: Nadace Partnerství.

GEHL, Jan – Gemzøe, Lars (2002). Nové městské prostory. Šlapanice: Era.

HRŮZA, Jiří (1967). Města utopistů. Praha: Československý spisovatel.

KRIER, Léon (2002). Architektura volba nebo osud. Praha: Academia.

LYNCH, Kevin (2004). Obraz města. The image of the city. Praha: POLYGON.

NORBERG-SCHULZ, Christian (2010). Genius loci: krajina, místo, architektura. Praha: Dokořán.

SITTE, Camillo (1995). Stavba měst podle uměleckých zásad. Praha: ABF.

STIBRAL, Karel (2005). Proč je příroda krásná? Praha: Dokořán.

VALENTA, Josef (2008). Scénologie krajiny. Praha: Kant pro AMU.

Aktuální informace a podrobnosti k danému semestru dostupné na Moodlu ČVUT

Ukázky prací