Mgr.
Michael Pondělíček
Ph.D.

Kontakt

E-mail:
mpondelicek@gmail.com

Konzultační hodiny:
pouze po předchozí domluvě

Vyučované předměty

Vzdělání a praxe

Vzdělání:
Magisterský studijní obor Ochrana a tvorba životního prostředí, zaměření krajinná ekologie, na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy

Doktorský studijní obor Urbanismus na Fakultě architektury Vysoké učení technické Brno

35 let praxe v ochraně přírody a krajiny – projekce ÚSES, posudky, státní správa, odborné organizace, výuka na VŠ

Téma disertační práce: 
Odraz změny klimatu v historickém vývoji urbánní zeleně (od minulosti po současnost). 

Vědecko-výzkumná činnost

Zaměření & specializace:
Městská zeleň, adaptace na změnu klimatu, modrozelená infrastruktura měst, regionální a urbánní rozvoj, environmentální vlivy na prostředí měst i krajiny, dopravní a bytové stavby a životní prostředí

Granty

1992–1997 – MOE Transform výzkumný projekt garantovaný Deutsches Institut fűr Urbanistik
(hlavní koordinátor projektu)

1994 – Sustainable Urban Projects. International Workshop on Principles of Implementation, Torino

2000 – Projekt „Péče o krajinu“ – Landscape Stewardship Exchange za podpory QLF Atlantic Center for Environment a Nadace Partnerství

2005 – Uplatnění sady společných evropských indikátorů při sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni v České republice (projekt vlámské vlády a MŽP ČR)

2007 – Udržitelná řešení sociálních otázek pro Svitavy: příspěvek k sociální udržitelnosti ve městech ČR prostřednictvím sledování indikátorů rozvojových cílů tisíciletí a dalších sad indikátorů udržitelného rozvoje. Projekt MATRA-KAP velvyslanectví Nizozemského království

2007–2011 – Indikátory trvale udržitelného rozvoje jako nástroj sledování a snižování disparit v úrovni obyvatelstva jednotlivých regionů grant Ministerstva pro místní rozvoj ČR WD-68-07 v rámci projektu Výzkum pro řešení regionálních disparit (spoluřešitel)

2010 – Místní příspěvek k ochraně klimatu na úrovni měst a obcí – návod pro ochranu klimatu ve městech a obcích – projekt pro Ministerstvo životního prostředí

„Místní agenda 21 jako nástroj pro stabilizaci místní demokracie v Černé Hoře“projekt pro Ministerstvo zahraničních věcí

2012–2013 – Metodika hodnocení strategických plánů měst a obcí z pohledu genderové analýzy pro Open society fund

2014–2015 – Sledování vývoje změn v území (územní dynamika) jako nástroj pro sledování a snižování disparit regionů grant Technologické agentury ČR TD020281(spoluřešitel)

2015–2016 – Adaptace sídel na změnu klimatu – grant EHP (Norské fondy) EHP-CZ02-OV-1-033-2015 – hlavní řešitel

2016 – KLIMADAPT – projekt na posílení kapacity obcí Stč.kraje k adaptaci na změnu klimatu – Grant NROS (spoluřešitel v rámci TIMUR)

Zvýšení bezpečnosti měst a obcí prostřednictvím klasifikace rizik, výzkumný projekt v rámci interní grantové agentury VŠRR č. IGA_02_00_2015 (spoluřešitel)

2018 – Posílení aktivit měst a obcí při přípravě akčních plánů adaptace na změnu klimatu – Grant MŽP (spoluřešitel)

Vybrané publikace

ŠILHÁNKOVÁ, V., PONDĚLÍČEK, M., PAVLAS, M. a MAŠTÁLKA, M. Ekonomické a bezpečnostní dopady (sub)urbanizace. Hradec Králové: Civitas per Populi 2013, 234 s. ISBN 978-80-87756-04-1

LANGR, J., KAMENICKÝ, J., ŠILHÁNKOVÁ, V, PONDĚLÍČEK, M. a STRUHA, P. Využitelnost dat z DPZ Země pro stanovení indikátoru územní dynamiky. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.) XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 587-595. ISBN 978-80-210-7861-1. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-7861-2015-79 (WoS)

PONDĚLÍČEK, M. a ŠILHÁNKOVÁ, V. Projevy klimatické změny jako faktory a limity rozvoje regionů. Inspirace ze zahraničí In Klímová, V., Žítek, V. (eds.) XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků.Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 603-610. ISBN 978-80-210-7861-1. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-7861-2015-81 (WoS)

PONDĚLÍČEK, M., ŠILHÁNKOVÁ, V. a DUCHAČ, A. Geotourism Support Potential in the Joachim Barrande Geopark in e-Review of Tourism Research (eRTR), Vol. 13 No. 1/2, 2016, pp. 401-421 dostupné z: http://3ws1wk1wkqsk36zmd6ocne81.wpengine.netdna-cdn.com/files/2016/03/7.-eRTR_ARN_Vol.13-No1.2_Pondelicek-et-al.pdf (SCOPUS)

PONDĚLÍČEK, Michael, BÍZEK, Vladislav (ed.) Adaptace na změnu klimatuHradec Králové: Civitas per Populi 2016, pp 47-59. ISBN 978-80-87756-09-6

PONDĚLÍČEK, M., ŠILHÁNKOVÁ, V. (eds.) Agenda 2030 in the Czech Republic. Vision and Oportunity. Ostrava: Key Publishing 2017, 118 s., ISBN 978-80-7418-286-0

ŠILHÁNKOVÁ, V. a PONDĚLÍČEK, M. Urbanistický vývoj předinckých a inckých měst v oblasti centrálních And. Praha: ČVUT 2018, 124 s., ISBN 978-80-01-06409-2

ŠILHÁNKOVÁ Vladimíra, PONDĚLÍČEK Michael, POSLUŠNÁ Iva, STRUHA Pavel. Možnosti uplatnění mentálních map a asociačních analýz v regionálních analýzách In KLÍMOVÁ, V. ŽÍTEK, V. (eds.) XXII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-8969-3 (SCOPUS)

PONDĚLÍČEK, Michael, Vladimíra ŠILHÁNKOVÁ, Armando ALFARO VALERO a Jefferson ARIAS GOMÉZPerception of risk as a barrier in tourist destination development. A key study from Colombia. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.) XXII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 583-591. ISBN 978-80-210-9268-6. DOI 10.5817/CZ.MUNI.P210-9268-2019-74

PONDĚLÍČEK, Michael, Současná degradace vlivu zeleně ploch v centrech měst. In: KUGL, Jiří, ed. Člověk, stavba a územní plánování 12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební. 25 s., – přijato k publikování

PONDĚLÍČEK, Michael (ed.), Vegetation roofs in Prague, IPR Praha 2020, ISBN 978-8088377-15-3

Reference