doc. Ing. arch.
Vladimíra Šilhánková
Ph.D.

Kontakt

E-mail:
vladimira.silhankova@cvut.cz

Telefon:
+420 603 554 155
+420 224 353 189

Konzultační hodiny:
pouze po předchozí domluvě

Vyučované předměty

Vzdělání

Vysokoškolské studium: Fakulta architektury VUT v Brně (1994)
obor: Architektura
téma diplomové práce: Revitalizace Mendlova náměstí v Brně

Mimořádné studium: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (2001-2003)
obor: Socioekonomická geografie

Doktorské studium: Fakulta architektury VUT v Brně (2000)
obor: Architektura a urbanismus
téma disertační práce: Revitalizace centrálních částí měst

Habilitace: Fakulta architektury VUT v Brně (2003)
obor: Urbanismus
habilitační práce na téma: Transformace městských veřejných prostorů na prahu 21. století v České republice

Mezinárodní stáže a pobyty (výběr nejvýznamnějších pobytů)
  • 2018 Univerzita UNIMINUTO, Bogota, Kolumbie (4 týdny)
  • 2017 Univerzita UNIMINUTO, Bogota, Kolumbie (2 týdny)
  • 2012 Universität fűr Bodenkultur Vídeň, Rakousko v rámci CEEPUS programu (4 týdny)
  • 2012 Fridrich Schiller Universität Jena, Německo v rámci programu ERASMUS (1 týden)
  • 2009 International Graduate School (IHI) Zittau v rámci programu ERASMUS (1 týden)
  • 2008 Jagiellonian University v Krakově v rámci programu ERASMUS (1 týden)
  • 2002 stáž v o.p.s. Project for Public Spaces, San Francisco, New York, USA (4 týdny)
  • 1998 stáž v Dienst Staadbeheer Gemeente Utrecht (městská plánovací kancelář), Utrecht, Nizozemí (1 týden)
  • 1996 postgraduální studium v Institut for Housing and Urban Development Studies, Rotterdam, Nizozemí (6 týdnů)

Praxe

2021–dosud:České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
docentka
2020–dosud: České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií
vedoucí Institutu veřejné správy a regionálních studií
2013–2021:Vysoká škola regionálního rozvoje Praha (později pod názvem VŠ AMBIS)
prorektorka
ředitelka Institutu regionálního rozvoje
2000–2014:Univerzita Pardubice, Ekonomicko – správní fakulta
docentka
2000–2004:Magistrát města Hradec Králové, Odbor strategického rozvoje
expert strategií územního rozvoje
1997–1999:Úřad města Hradec Králové, Útvar hlavního architekta
hlavní architektka města
1995–1997:Magistrát města Brna, Útvar hlavního architekta
urbanista – pořizovatel
Profesní růst

Institut for Housing and Urban Development Studies (1996)
Kurz městského enviromentálního plánování

Amberton Shaw, Glasgow a Fakulta architektury VUT v Brně (1997)
Kurz efektivní revitalizace měst a regionů

Ministerstvo vnitra České republiky (1997)
Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro výkon činnosti na úseku územního plánování

Veřejná odborná činnost
2010–dosud: šéfredaktorka odborného recenzovaného časopisu Regionální rozvoj mezi teorií a praxí (www.regionalnirozvoj.eu), ISSN 1805-3246
2010–2014místopředsedkyně Výboru pro životní prostředí Zastupitelstva města Hradce Králové
2010–2014místopředsedkyně Výboru pro územní plánování a rozvoj Zastupitelstva města Hradce Králové
2007–2010předsedkyně Výboru pro územní plánování a rozvoj Zastupitelstva města Hradce Králové
2006–2014členka Rady města Hradce Králové
2005–2008členka Výboru regionálního rozvoje Královéhradeckého kraje
2004–2006členka Zastupitelstva města Hradce Králové
Členství v odborných organizacích

European Urban Research Association

Asociace pro urbanismus a územní plánování

Česká geografická společnost

Vědecko-výzkumná činnost

architektka-urbanistka, specialistka na oblast územního rozvoje, teoretička v oblasti urbanismu a prostorového plánování, vysokoškolská pedagožka v oblasti urbanismu, územního plánování a regionálního rozvoje, organizátorka a iniciátorka propagace a prezentace architektury a urbanismu, místní a regionální politička se zaměřením na urbanismus a územní rozvoj a jeho prosazování v praxi

Granty

2015-2016 EHP a Norské fondy EHP-CZ02-OV-1-033-2015
Adaptace sídel na změnu klimatu 

2014–2015 Technologická agentura ČR TD020281
Sledování vývoje změn v území (územní dynamika) jako nástroj pro sledování a snižování disparit regionů

2007–2011 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR WD-68-07
Indikátory trvale udržitelného rozvoje jako nástroj sledování a snižování disparit v úrovni obyvatelstva jednotlivých regionů

2005–2006 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR WB-19-05
Moderní architektura jako nový fenomén cestovního ruchu

2005–2006 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR WB-20-05
Suburbanizace – hrozba fungování malých měst

2004–2006 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR WB 42200452
Veřejné prostory jako prostředek pro podporu místního cestovního ruchu

2004–2006 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR WB 43200452
Rekonverze a revitalizace vojenských areálů v urbánním a sociálně-ekonomickém prostředí našich měst

2001–2003 Grantová agentura ČR GP103/01/D140
Veřejné prostory v územně plánovacím procesu

1996 SPA grant vlády USA
Metodika operativního zlepšení veřejného prostoru

Vybrané publikace

ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra (2021). Pelištejská města starověké Levanty. In: Kugl, Jiří (ed.) Člověk, stavba a územní plánování 14. ČVUT v Praze, Fakulta stavební pp. 229-246. ISBN 978-80-01-06893-9. ISSN 2336-7695.
Dostupné z: http://csup.uzemi.eu/clanky/-184-pelistejska-mesta-staroveke-levanty.html

ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra (2020). Urbanistická typologie. Úvod do urbanismu a základní typologie. Hradec Králové: Civitas per Populi. 178 s., ISBN 978-80-01-06652-2
Dostupné z: https://www.academia.edu/45131631/Urbanistick%C3%A1_typologie

ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra (2020). The Climate Change Impacts on Cities in Antiquity in Civilisation Centres of the Extended Mediterranean and Near East Regions (The Import of History) in Hajrizi, Edmond (ed.) UBT International Conference. Lipjan: University of Bussiness and Technology. ISBN 978-9951-437-96-7. p. 364, DOI 10.33107/ubt-ic.2020.36
Dostupné z: https://knowledgecenter.ubt-uni.net/conference/2020/all_events/364

ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra (2020). Veřejná prostranství v nejstarších sídlech na Blízkém východě a ve východním Středomoří in Brynda, František et al. (eds.). Vývoj a potenciál veřejných prostranství. Praha: České vysoké učení technické v Praze. s. 51-62. ISBN 978-80-01-06745-1.
Dostupné z: http://www.uzemi.eu/Include/Data/getfile.php?id=3288&db=auzemieu_1

ŠILHANKOVA, Vladimíra (2020). Typologie sídelních struktur ve Středomoří a na Blízkém Východě v období starověku. In: Kugl, Jiří, (ed.) Člověk, stavba a územní plánování 13. ČVUT v Praze, Fakulta stavební. pp. 28–59. ISBN 978-80-01-06762-8. ISSN 2336-7687.
Dostupné z: http://csup.uzemi.eu/clanky/-140-typologie-sidelnich-struktur-ve-stredomori-a-na-blizkem-vychode-v-obdobi-staroveku.html

ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra (2019). Typology of Settlements Based on Climate Impact in Hajrizi, Edmond (ed.) UBT International Conference. Lipjan: University of Bussiness and Technology, ISBN 978-9951-550-19-2, pp. 82-88, DOI 10.33107/ubt-ic.2019.248, 
Dostupné z: https://knowledgecenter.ubt-uni.net/conference/2019/ark/1

ŠILHÁNKOVÁ Vladimíra (2019). Sídla hrdinů řeckých bájí. Vývoj předměstských a městských sídel egejské oblasti v době bronzové. Praha: ČVUT v Praze. 116 s. ISBN 978-80-01-06652-2
Dostupné z: https://www.academia.edu/43923055/S%C3%ADdla_hrdin%C5%AF_%C5%99eck%C3%BDch_b%C3%A1j%C3%AD

ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra (2019). Změny životního prostředí a jejich vliv na rozvoj či úpadek měst v historické retrospektivě. In: Jiří Kugl, (ed.) Člověk, stavba a územní plánování 12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební pp. 140-164. ISBN 978-80-01-06634-8. ISSN 2336-7695.
Dostupné z: http://csup.uzemi.eu/clanky/-120-zmeny-zivotniho-prostredi-a-jejich-vliv-na-rozvoj-ci-upadek-mest-v-historicke-retrospektive.html

ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra a PONDĚLÍČEK, Michael (2018). Urbanistický vývoj předinckých a inckých měst v oblasti centrálních And. Praha: ČVUT v Praze. Fakulta stavební. 124 s., ISBN 978-80-01-06409-2. 
Dostupné z: https://www.academia.edu/43923033/P%C5%99edinck%C3%A1_a_Inck%C3%A1_m%C4%9Bsta_centr%C3%A1ln%C3%ADch_And_web

ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra (2017). Nejstarší lidská sídla a sídliště městského typu v oblasti Malé Asie a Levanty. In: Kugl, Jiří, (ed.) Člověk, stavba a územní plánování 10. ČVUT v Praze, Fakulta stavební. Pp. 112-131, ISBN 978-80-01-06319-4. ISSN 2336-7687
Dostupné z: http://csup.uzemi.eu/clanky/-76-nejstarsi-lidska-sidla-a-sidliste-mestskeho-typu-v-oblasti-male-asie-a-levanty.html

ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra (2017). Udržitelná a bezpečná města a jejich předobraz v územních plánech [online]. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, No. 2, pp. 37-46, ISSN 1805-3246. 
Dostupné z: http://www.regionalnirozvoj.eu/sites/regionalnirozvoj.eu/files/casopis_2017_2.pdf

STRUHA, Pavel, ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra a PONDĚLÍČEK, Michael (2017). Přístupy v Monitoringu vybraných veřejných prostorů s potenciálem rizika vzniku tepelných ostrovů [online]. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí No. 2, pp. 47-60, ISSN 1805-3246. 
Dostupné z: http://www.regionalnirozvoj.eu/sites/regionalnirozvoj.eu/files/casopis_2017_2.pdf

STRUHA, Pavel, ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra a PONDĚLÍČEK, Michael (2017). Heat Islands and Their Thermovision Monitoring in an Example of Public Space in Hradec Králové. in International Journal of Environmental Science, No. 2, pp. 88-95 
Dostupné z: http://www.iaras.org/iaras/journals/caijes/heat-islands-and-their-thermovision-monitoring-in-an-example-of-public-space-in-hradec-kralove

ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra (2016). Chetitská stavba měst – urbanisticko-historická studie. In: Holubec, Pavel, (ed.) Člověk, stavba a územní plánování 9. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební pp. 6-28. ISBN 978-80-01-06002-5. ISSN 2336-7687
Dostupné z: http://csup.uzemi.eu/clanky/-59-chetitska-stavba-mest-urbanisticko-historicka-studie.html

ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra, LANGR, Jan a PONDĚLÍČEK, Michael (2016). Measuring spatial developments in the Czech Republic in GIM International Vol.30, No. 1. pp. 25-27, ISSN: 15669076, 

Reference