127UR2B

Urbanismus 2

Bakalářský studijní program
Architektura a stavitelství

3. ročník / 6. semestr
(letní semestr)

Povinný předmět

Přednášky + cvičení:
2+1

Zakončení:
Zápočet + Zkouška

Kredity: 4

Garant předmětu

Jiří Kupka

Vyučující

Karin DvořákováZuzana Boušková, Tereza Švárová, Magdalena Baramová

Základní informace

Předmět pokrývá několik základních tematických okruhů, zejména úvod do urbanistické kompozice jakožto tvůrčí syntézy všech složek urbanistického díla, vyjádřené skladbou prostorů a hmot, úvod do urbanismu venkova vč. krajinářských souvislostí a do některých soudobých problémů urbanismu. Jednotlivá témata jsou vykládána v nezbytném historickém kontextu, nakolik je významný pro současný stav řešené problematiky.

Urbanistická kompozice

 • Úvod, urbanismus, urbanistická kompozice, urbanistická kompozice v různých měřítcích, metodiky a techniky kompozičních analýz
 • Urbanistický prostor, koncept urbanistického prostoru, vnímání urbanistického prostoru I.
 • Vnímání urbanistického prostoru II (multisenzuální vnímání)
 • Prostředky harmonizace urbanistického prostoru, typologie a morfologie urbanistických prostorů

Urbanismus venkova

 • Úvod k urbanismu venkova, definice, urbanistická a architektonická specifika, vývoj urbanismu a architektury venkova
 • Nová obytná výstavba na venkově, tvorba veřejného prostoru na venkově
 • Ochrana historických jader, urbanistických a architektonických hodnot vesnic, památkový rozbor území
 • Současnost a problémy venkova, hlavní vývojové zlomy na venkově v průběhu 20. století

Krajina a sídla

 • Venkovská krajina, její hodnoty, ochrana a plánování
 • Město a krajina, poloha města v krajině, interiér a exteriér města v různých polohách

Současné otázky

 • Město, funkce města (bezpečnost, reprezentace, symbol, komunikace), hledání ideálního města (utopie)
 • Suburbanizace (východiska, historie, problémy), brownfieldsSmart cities, adaptace na klimatické změny (green infrastructure)

Organizace předmětu

Cvičení je založeno na společné práci studentů v hodině a na zpracování a prezentování samostatné úlohy prověřující vědomosti z přednášek a uplatňující doposud získané urbanistické znalosti (návrh na základě znalostí z Urbanismu 1). V rámci cvičení jsou organizovány odborné prezentace a vycházka s výkladem. Kvalita práce ve cvičeních je zohledněna při klasifikaci zkoušky (bonusové body). Hodinový rozpis cvičení a podrobné pokyny vč. požadavků na přípravu do hodin jsou zveřejněny na Moodlu ČVUT.

Předmět je ukončen písemnou (test) a ústní zkouškou. Klasifikace zkoušky je multikriteriální, zohledňuje kromě znalostí i aktivitu během semestru (bonusové testy v přednáškách) a práci ve cvičeních (bonusové body). Podrobné pokyny ke zkoušce jsou zveřejněny na Moodlu ČVUT.

Literatura

Základní literatura

BAŠE, Miroslav, Sídla a stavby na venkově. Praha: ČVUT, 2006. 

HEXNER, Michal – NOVÁK, Jaroslav, Urbanistická kompozice. Praha: ČVUT, 1996. 

KAŠPAROVÁ, Ludmila – ROZEHNALOVÁ, Eva et al., Vesnice. Nové stavby pro venkov. Brno: ÚÚR, 2005. 

LYNCH, Kevin, Obraz města. The Image of the City. Praha: BOVA POLYGON, 2004. SÝKORA, Jaroslav, Územní plánování vesnic a krajiny. Urbanismus 2. Praha: ČVUT, 2006.

Doporučená literatura:

BENTLY, Ian et al., Responsive environments. Elsevier, 1985. 

HNILIČKA, Pavel, Sídelní kaše. Otázky k suburbánní výstavbě kolonií rodinných domů. Brno: ERA, 2005. 

KRIER, Léon, Architektura – volba nebo osud. Praha: Academia, 2001. 

KUČA, Karel – KUČOVÁ, Věra, Principy památkového urbanismu. Praha: SÚPP, 2000. 

KUPKA, Jiří, Krajiny kulturní a historické. Praha: ČVUT. 

NORBERG-SCHULZ, Christian, Genius loci. Praha: Odeon, 1994. 

PEŠTA, Jan, Plošný průzkum lidové architektury a venkovských sídel. Praha: NPÚ, 2014. Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech. Praha, Brno: MMR, ÚÚR, 2016.

Předmět má elektronická skripta dostupná na Moodlu ČVUT

Fotografie z výuky