127YKRP

Krajinné plánování

Magisterský studijní program
Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí

1. ročník / 2. semestr
(letní semestr)

Povinně volitelný předmět

Přednášky + cvičení:
3+2

Zakončení:
Zápočet + Zkouška

Kredity: 6

Garant předmětu

Jiří Kupka

Přednášející

Jiří Kupka, Simona Vondráčková

Cvičící

Magdalena Baramová, Lucie Nováková

Základní informace

Předmět představuje různé aspekty krajinářské problematiky a krajinného plánování vč. historického a legislativního zakotvení.

Krajinný ráz

 • Krajinný ráz I – pojem a pojetí dle zákona, hodnoty a znaky, zákonná kritéria vč. kulturních dominant 
 • Krajinný ráz II – postup případového a preventivního hodnocení, metodika, využití v praxi, příklady hodnocení
 • Krajinný ráz III – vizuální atraktivita krajiny (estetická hodnota), analýza krajinné scény, case study – železnice v naší krajině (proměna vnímání železnice v krajině)Krajina a krajinný ráz v územním plánování, územní studie krajiny (Vondráčková)

Kulturní krajina

 • Kulturní krajina I – Úmluva rady Evropy o krajině, typologie historické kulturní krajiny, státní památková péče, krajinná památková zóna – plán ochrany
 • Kulturní krajina II – Znaky kulturní a historické charakteristiky krajiny, krajina jako palimpsest, analýzy historických krajinných struktur, nejčastější archivní mapy a jejich využitelnost při analýzách
 • Kulturní krajina III – Historie naší krajiny od středověku po baroko
 • Kulturní krajina IV – 19. století, vznik veřejné městské zeleně, okrašlovací spolky a péče o domovinu

Ochrana přírody a krajiny

 • Ochrana přírody a krajiny I – základní legislativa v ochraně přírody a krajiny, systém státní ochrany přírody a krajiny, obecná ochrana přírody a krajiny, plánování a navrhování ÚSES, význam a plánování lesů (ve vazbě na ÚAP)
 • Ochrana přírody a krajiny II – zvláštní ochrana přírody a krajiny, historie, systém a legislativa, plány a zásady péče, Natura 2000, mezinárodní ochrana (ve vazbě na ÚAP)

Plánování zemědělské krajiny

 • Kolektivizace zemědělství, problémy zemědělské krajiny, plánování zemědělské krajiny, pozemkové úpravy, protierozní opatření

Přírodní prostředí města a městská zeleň

 • Město a krajina, přírodní atributy městské krajiny, význam a funkce zeleně, systémy zeleně, bezpečnostní aspekty zeleně, zelená infrastruktura. 
 • Koncepce a návrh zahrady a parku, současné trendy v zahradní a krajinářské tvorbě, příklady

Organizace předmětu

Předmět je založen na přednáškách a cvičeních. Ve cvičení studenti zpracovávají dvě úlohy: 

 1. Cílem první úlohy „Analýza krajinného prostoru z hlediska charakteru krajiny“ je pochopení utváření krajiny a významu jejích hodnot při vzniku rázu krajiny, jejího specifického charakteru a její svébytné a nezaměnitelné podoby a významu – identity. Pro cvičení studenti vybírají vlastní lokalitu, přičemž je vhodné vybrat krajinný prostor, který je bohatý scénickými hodnotami (bohatost a zapamatovatelnost jednotlivých scenérií), kde jsou přítomny architektonické památky a přírodní hodnoty, protože se v něm snadněji určují rysy charakteru krajiny. Velikost prostoru je vhodné zvolit tak, aby byl snadno uchopitelný, přehledný a pochopitelný. V této úloze se jedná o volnou krajinu či o krajinu venkovskou, tj. nikoli o krajinu městskou. 
 2. Cílem druhé úlohy „Analýza vybraného díla zahradní architektury“ je podrobnější analýza vybrané plochy veřejné zeleně ve formě „plakátu“ (katastrální mapa, ortofotomapa, fotografie, popsána funkce a provoz, forma, vlastní komentář, fotografie). 

V rámci cvičení probíhají dvě prezentace.

Práce se odevzdávají digitálně ve formátu pdf (netiskne se) v systému Moodle ČVUT.Zkouška je ústní. Součástí zkoušky je test, který je potřeba složit před zkouškou v systému Moodle ČVUT. Klasifikaci mohou ovlivnit bonusové body získané za cvičení, které je cvičícími jako podklad ke zkoušce ohodnoceno, případně bonusové body z kvízů průběžně zadávaných v průběhu semestru.

Literatura

Základní literatura

KUPKA, Jiří (2010). Krajiny kulturní a historické. Praha: ČVUT. (dostupné on-line)

KUPKA, Jiří (2006). Zeleň v historii města. Praha: ČVUT.

VOREL, Ivan – Kupka, Jiří (2011). Krajinný́ ráz. Identifikace a hodnocení. Praha: ČVUT. (dostupné on-line)

KUPKA, Jiří – VONDRÁČKOVÁ, Simona (2020). Nástroje krajinného plánování (studijní opora pro studenty FSv, on-line v Moodlu ČVUT)

Doporučená literatura:

LÖW, Jiří – Míchal, Igor (2003). Krajinný́ ráz. Kostelec n. Č. l.: Lesnická práce.

MĚKOTOVÁ, Jarmila (2007). Principy v obecné a aplikované ekologii. Olomouc: UP.

SKLENIČKA, Petr (2003). Základy krajinného plánování. Praha: Naděžda Skleničková.

SALAŠOVÁ, Alena (2015). Krajinné plánování I a II. Brno: Mendelu.

SALAŠOVÁ, Alena (2014). Nauka o krajině I a II. Brno: Mendelu.

Aktuální informace, elektronická skripta, vzorová cvičení a podrobnosti k danému semestru dostupné na Moodlu ČVUT

Ukázky prací