Studentský workshop Skoky 2023

Workshop je zaměřený na vytvoření jednoduchých studií možného řešení území zaniklého sídla Skoky u Žlutic v okrese Karlovy Vary pro spolek Pod střechou, z. s., který pečuje o poutní kostel Navštívení Panny Marie a usiluje o rehabilitaci mariánského poutního místa (www.skoky.eu). Intravilán sídla, které bylo demolováno na počátku 70. let 20. století, je nyní neudržován, pokryt pozůstatky zbořené zástavby a náletovou vegetací. Cílem spolku je toto území postupně zkultivovat a vytvořit tak kolem barokního poutního kostela důstojné prostředí, které by poskytovalo poutníkům a ostatním návštěvníkům místa prostor pro meditaci a vstřebání místního genia loci.

Navrhované řešení by mělo zachovávat stávající genius loci Skoků jako zaniklého sídla uprostřed přírody s dominantou barokního poutního chrámu. Mělo by respektovat kvalitní vzrostlou zeleň a pozůstatky zástavby včetně historické komunikační sítě. Vítaným doplňkem řešeného území jsou prvky odpovídající duchovnímu charakteru mariánského poutního místa (nepř. místa pro zklidnění a meditaci, ale i pro setkávání, křížová cesta).

Výstupem workshopu by měly být především grafické návrhy možných řešení území, které by bylo možné využít pro propagaci záměrů spolku mezi nejširší veřejností, pro jednání s ostatními vlastníky pozemků a k jejich získání pro záměr, případně jako ideové podklady pro další dokumentaci (např. územní studie v rámci územně plánovací dokumentace).

Spolek nabízí účastníkům poměrnou úhradu výdajů dle počtu zapojených účastníků, a to:

  • úhradu cestovních výdajů z místa bydliště do Skoků a zpět (veřejná doprava, automobil).
  • úhradu výdajů na tisk podkladů (materiál, tisk).
  • úhradu výdajů na stravu při pobytu ve Skocích (občerstvení, příp. jídlo v restauraci).

Pokud máte zájem se workshopu zúčastnit, kontaktujte nás pro bližší informace na emailu: podstrechou@email.cz, případně nás kontaktujte též na tel.: 723 246 041

Termín návštěvy Skoků a seznámení se s řešenou lokalitou bude domluven individuálně podle možností účastníků a spolku.

Termíny:

úhrady nákladů (proplacení výdajů): do 31.12.2023

odevzdání prací: do 20.1.2024

Plakát ke stažení