127YUSS

Urbanistická struktura sídel

Magisterský studijní program
Budovy a prostředí

5. ročník / 2. semestr
(letní semestr)

Povinně volitelný předmět

Přednášky + cvičení:
1+1

Zakončení:
Zápočet

Kredity: 2

Garant předmětu

Marek Janatka

Přednášející

Marek Janatka

Cvičící

Marek Janatka

Základní informace

Předmět je zaměřen na pochopení prostorové a funkční struktury měst, jejich významu ve struktuře osídlení. Věnuje se vztahu měst a krajiny, celkovému obrazu města, urbanistickým hodnotám a koncepci.

Obsah předmětu

Základní pojmy v urbanismu a územním plánování, charakteristika oboru, vztah sídel a krajiny, základní druhy sídel. 

Velikostní kategorie sídel, charakteristika prostorové struktury, funkční skladby, sociální a ekonomické aspekty, úloha v systému osídlení. 

Vývoj prostorové a funkční struktury města.

Prostorové členění a formy prostorového uspořádání sídel, vliv přírodních podmínek na jejich prostorovou strukturu a funkční skladbu, celkový obraz města.

Základní funkce města, funkční složky a systémy, vztahy jednotlivých funkcí a vztah funkce a prostoru.Města s převládající funkcí. Urbanistické hodnoty sídel, možnosti jejich ochrany a tvorby, úloha územního plánování.

Literatura

KUČA, K., Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha : Libri.

HRŮZA, J., Urbanismus světových velkoměst I, II, Praha : ČVUT, 2003, 2007.

Marhold, K.: Urbanistická typologie II., Praha : ČVUT, 1991.