127AMG1

Atelier tvorby – magisterský 1

Magisterský studijní program
Architektura a stavitelství

5. ročník / 9. semestr
(zimní semestr)

Povinný předmět

Přednášky + cvičení:
0+12

Zakončení:
Klasifikovaný zápočet

Kredity: 12

Garant předmětu

Vyučující

Petr Durdík, Ivan Kaplan, Karin Dvořáková, Daniel Stojan, Kateřina Štréblová Hronovská

Základní informace

Téma projektu:

Obytný soubor na převážně volné lokalitě

Cíle atelieru a projektu:

Atelier jako dílna pro diskusi a získání vhodných pracovních postupů při navrhování. 

Uvedení studenta do specializace, do navrhování konkrétních urbanistických úloh při soustavném kontaktu s pedagogy a při permanentní diskusi a konfrontaci s ostatními studenty.

Urbanistická studie má hodnocené 2 cíle. Prvním je navrhnout koncepci rozvojového nebo i přestavbového území části konkrétního města či obce, druhým navrhnout prostorovou vizi a charakter jednoho nebo soustavy veřejných prostranství. Jedná se spíše o volné lokality pro  větší urbanistické soubory(„na zelené louce“) uvnitř i vně zastavěného území, které mají zastoupenou složku bydlení. Důraz je kladen na komponování struktury a objemů zástavby a návrh skladby a diferenciaci veřejných prostranství, 

Výběr témat z ČR i zahraničí, témat nabízených K 127 i volných ( donesené studenty, soutěže, workshopy) při potřebném plnění rámce a rámcových podmínek zadání projektu. Nevylučují se týmové práce a společná témata , vždy však bude každý autor hodnocen za svou návrhovou část území nebo variantu.

Obsah atelieru a projektu:

Atelier má výukovou a konzultační část, obě probíhají každotýdenně. 

Výuková část má pomáhat koncepční urbanistické přípravě (společné průvodní komentáře, představení rešerší, exkurze, aktuální výstavy atd.)., shrnutí pro specializovanou přípravu např. pro oblast modelových technik, ekonomii, či pro komunikaci se zadavateli, městskými architekty, vlastníky a jinými oponenty.

Prezentace analýz, rešerší, variant řešení, diskuse a modelové projektování jsou, vedle konzultační činnosti, povinnou součástí atelieru. 

Návrh projektu bude vycházet z fyzického pochozího průzkumu, hodnot a limitů konkrétní lokality, širších souvislostí lokality a prostudované ÚPD sídla i nadřazené dokumentace , tedy z kritického hodnocení současného stavu území, shrnutém v problémovém výkresu, schématech a textaci. 

Vlastní řešení lokality projde variantním řešením, bude reflektovat současné trendy v koncepci rozvojových ( převážně obytných území, příp. jiných území,) bude správně aplikovat základní parametry dopravy, parcelace, vybavenosti a zeleně a bude mít náležitý doprovod prostorové koncepce , kvalifikovaných bilancí a regulačních podmínek. 

Řešení koncepce veřejných prostranství lokality rovněž projde variantní fází, bude obsahovat vizi jejich prostorového uspořádání

Rozsah projektu

A. Analýza řešeného území:

Minimální rozsah předložený při závěrečné prezentaci, částečně např. v portfoliu:

 1. Širší vztahy (platný ÚP, provozní a kompoziční souvislosti širšího území) 
 2. Základní fotodokumentace současného stavu prostředí (2 – 4 foto) 
 3. Problémový výkres s integrací všech zásadních informací o území, hodnot, problémů i dalších jevů, starších řešení 
 4. Autorská zpráva. Textové shrnutí analytické části 

Další nepovinné: schemata stavu, historické mapy, majetkové poměry, ankety,dosavadní záměry atd.) 

B. Varianty koncepce

Minimální rozsah předložený při závěrečné prezentaci, částečně např. v portfoliu:

 1. Varianty koncepce – situace min. 2 rozdílných uspořádání lokality, priority řešení, vyhodnocení variant 
 2. Rešerše podobných řešení ze zahraničí

Další nepovinné: prostorová schémata návrhu, rozpracované hmotové varianty,vizualizace nebo pracovní model

C. Návrh lokality:

Minimální rozsah odevzdané urbanistické studie:

 1. Prostorová koncepce lokality – výsledná verze – situace 1:1000 (1:1500, 1:2000), s koncepčním schématem návrhu 
 2. Organizační a provozní koncepce lokality – situace 1:2000 ( 1:1500), 
 3. Prostorová dokumentace celku lokality – min 2 ks vizualizace, axonometrie či perspektivy celého souboru, fasády objektů a jejich kreativita nejsou hodnoceny, objemová či materiálová akcentace možná resp. očekávaná. 
 4. Návrh regulačních podmínek alespoň na výřezu A3 z řešeného území 
 5. Pracovní model – výsledná verze 
 6. Autorská zpráva:
  a) Zásady navrhovaného řešení vč. regulač.podmínek 
  b) Základní bilance návrhu (urbanistická, infrastrukturní, ekonomická) 

Další nepovinné: řezy nebo řezopohledy územím, dílčí provozní a další nespecifikovaná schémata, další vizualizace.

D. Návrh parteru – vybraná část soustavy veřejných prostranství

Minimální rozsah odevzdané urbanistické studie:

 1. Situace prostorová veř. prostranství nebo soustavy veř. prostranství (1.500,1:750) , plastická situace 
 2. Situace s označením prvků parteru ( 1:500, 1:750, 1:1000), techn. situace 
 3. Knihovna volených prvků formou mozaiky vizuálních zobrazení 
 4. Vizualizace k vybranému detailu – min 2 ks , z toho 1ks z horizontu chodce 
 5. Autorská zpráva pro parter:
  a) Zásady návrhu pro řešení parteru
  b) Zásady použití mobiliáře, knihovny prvků a zeleně

Další nepovinné: řezy nebo řezopohledy územím, dílčí provozní a další nespecifikovaná schémata, další vizualizace.

Poznámka:

změny měřítek, výjimečně rozsahu jen po dohodě s vedoucím práce a ve vazbě na rozsah řešeného území. Činnosti nad rámec minimálního rozsahu je možné zohlednit jako bonus při hodnocení práce.

Organizace předmětu

Formální požadavky na absolvování předmětu:

Účast na atelieru je povinná v dopolední výukové i odpolední konzultační části, obě budou docházkově dokumentovány. 

Je nutno absolvovat min. 10 konzultací za semestr v době ateliérové výuky. 

Je nutno absolvovat přípravu a prezentaci rešerše podobných příkladů ze zahraničí 

Je nutno absolvovat povinné prezentace a diskuse k návrhům , jejich termín bude vždy stanoven s předstihem. Účast na prezentaci nenahrazuje konzultace.

Forma odevzdání projektu:

 • 2 výkresy formátu š/v 70/100 (postery, vč. částí z autorské zprávy) 
 • Portfolio A3 celého projektu, vč. CD pdf 
 • Pracovní model výsledné verze 
 • Povinné přeposlání elektronické verze projektu na: http://www.uzemi.eu/   

Příklad programu atelieru:  

1.týden: Úvod, výběr úloh, podklady, finalizace tématu, pochozí průzkum postup při zpracování P + R a výběr rešerše  

2. týden: rešerše k tématu, prezentace studenti, konzultace P + R 

3. týden: postup při přípravě prac. Modelu, konzultace var. schemat 

4. týden: P+ R + rešerše , prezentace studenti , konzultace variant 

5. týden: vycházka, konzultace variant, model 

6. týden: vyhodnocení variant, prezentace, konzultace výsledné verze 

7. týden: blok specialistů parter, krajina , konzultace struktury 

8. týden: vycházka , konzultace schémat VP 

9. týden: blok specialistů techn. a ekonomie, konzultace variant VP 

10. týden: komunikace s objednatelem, oponentem , Chrudim, konzultace výsledného VP 

11. týden: Velká prezentace návrhu lokality i detailu celý den 

12. týden: postup při přípravě vizualizací (Stojan, Dvořáková) konzultace bilancí a VP 

13. týden: rezerva konzultace všeho

Další informace

Přístupnost do území a areálů – pro průzkumy a rozbory mohou být  písemně podpořeny.

Konzultace s pracovníky objednatele či městskými architekty v rámci odpoledních konzultací nebo v jiné časové lince. 

Dodržení limitů území při návrhu lokality: většinově se očekává dodržování klíčových limitů při řešení (tedy plnění podmínek územního plánu). Někdy se však přímo zadáním vyžaduje prověřit zcela jiné využití třeba i za cenu vstupu do limitů v takových případech je potřebné oznámit při prezentaci právě takovéto ataky jako něčí a někým podporovaný záměr. Důvodem jsou případná nedorozumění při hodnocení „ kreativity versus zodpovědnosti“ při řešení.území.

Práce na režijní výdaje od měst a obcí nebo jako soutěžní návrhy: jsou přípustné přímo v souběhu s atelierem, pokud časově a tématicky většinově souzní s podmínkami a hlavně tématem atelieru. Jsou přípustné i pokud v požadavcích přímo nesouzní s podmínkami atelieru, musí však být vedoucím práce odsouhlaseny, uvedeny při prezentaci a odevzdány pro účely atelieru ve formátu, popisech a požadavcích atelieru s pozdější či dřívější úpravou pro účely soutěže či podmínek města.

Atelier versus vedení atelieru – atelier probíhá ve svém časovém harmonogramu a programu společně a ve společném prostoru, společná či variantní  mohou  být  i  témata. Pro užší zodpovědnost a konzultační preference  je velký počet lidí rozdělen do 3 skupin pod vedením architektů.  Spolupráce dalších pedagogů a doktorandů.

Literatura

Základní literatura

Stavební zákon

Pražské stavební předpisy – IPR

Manuál veřejných prostranství

Doporučená literatura a činnosti:

Periodický i neperiodický tisk s architektonickou/urbanistickou problematikou

Sledování výsledků urbanistických soutěží v ČR i zahraničí

Výstavy a přednášky významných architektů

Návštěvy nových realizací urban.komplexů a revitalizací veřejných prostranství českých městech

Studijní cestování po min. evropských příkladech

Zahraniční přeložená dostupná:

Gehl Jan, Benzoe Lars – Nové městské prostory- ERA, Brno, 2002

Lynch Kevin – Obraz města – Polygon, Praha 2004

Krier Leon – Architektura, volba nebo osud – Academia 2001

Gehl Jan – Život mezi budovami – utváření veřejných prostranství, ERA, Brno, 2002

Ukázky prací

Tematické fotografie