127UOB1

Urbanismus 1

Bakalářský studijní program
Architektura a stavitelství

3. ročník / 5. semestr
(zimní semestr)

Povinný předmět

Přednášky + cvičení:
2+2

Zakončení:
Zápočet + Zkouška

Kredity: 6

Garant předmětu

Ivan Kaplan

Vyučující

Karin Dvořáková, Ivan Kaplan, Daniel Stojan, Dušana Andrášová, Ondřej Madar, Gloria Abu Zummarová, Anastasiia Redchych

Základní informace

Základy urbanistického navrhování

Cílem předmětu je uvedení do problematiky urbanismu, základů urbanistické analýzy, především ale seznámení se se zásadami a trendy navrhování městského i venkovského  prostředí v sídlech v ČR i v zahraničí , Důraz zvláště na  témata bydlení, doprava a veřejná prostranství. Aplikace zásad do dílčích modelových návrhů tvoří  naprostý základ urbanistického navrhování, který je nezbytný absolvovat před  všemi ateliery urbanistické tvorby.

Přednášky osnova a členění na bloky:

 1. Technika stavby měst – urbanistické podmínky a základy navrhování
  Celkem zahrnuje 6 přednášek zaměřených především na dopravu, bydlení, vybavenosta  rekreaci, doplňkově na pracoviště a techn. infrastrukturu  vždy se zásadami a příklady
 2. Veřejný prostor – úvod a základy navrhování veřejných prostranství
  Celkem zahrnuje 3 přednášky zaměřené na vývoj, typologii a navrhování veřejných prostranství, vždy se zásadami a příklady
 3. Vycházky tématické Praha
  Celkem zahrnuje 3 přednášky po Praze s členěním na veřejný prostor v historickém městě, ve městě 19. století a ve městě 20. století – zařazeny dle počasí  nepravidelně,  změna dle situace možná a předem ohlášená

Cvičení osnova a členění na bloky:

dle Zadání cvičení

 1. Základy urbanistické analýzy budov a prostranství na konkrétních příkladech
 2. Základy navrhování obytné zóny na modelovém příkladu 
 3. Základy navrhování dopravy a parkování na modelovém příkladu 
 4. Základy navrhování parcelace a veř. Prostranství  na modelovém příkladu
 5. Základy urbanistického zobrazování a  prezentace 

Organizace předmětu

Princip docházky: 

přednášky dobrovolné, cvičení min. 10 účastí v semestru, z toho min. 6 povinných konzultací

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia

Přednášky: dotazy a kontrolní otázky na konci přednášek během semestru

Cvičení: serie požadovaných průběžných prezentací a  konzultací dle Zadání cvičení 

Požadavky ke zkoušce, k udělení zápočtu (z, kz)

Zkouška: návrhová klauzura v měřítku 1:1000, zápočet ze cvičení, ústní zkouška

Zápočet: splnění požadavků zadání  cvičení v požadovaných termínech a se serií požadovaných průběžných konzultací

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu: 60%

Seznam požadovaných návazností: 

předmět nutně před atelierem AMG 1

Literatura

Základní literatura

Soubor normativních tabulek, příkladů a anotací k přednáškám a cvičením (dostupné na www.uzemi.eu).

Doporučená literatura:

NEUFERT, Ernst. Navrhování staveb. Praha: Consultinvest, 2000.

KOTAS, Patrik. Dopravní systémy a stavby. Praha: ČVUT, 2007

Stavební zákon        

Soubor norem z problematiky bydlení, dopravya  parkování

IPR Praha – Pražské stavební předpisy

Zahraniční přeložená dostupná:

Gehl Jan, Benzoe Lars – Nové městské prostory- ERA, Brno, 2002

Lynch Kevin – Obraz města – Polygon, Praha 2004

Krier Leon – Architektura,volba nebo osud – Academia 2001

Gehl Jan –  Život mezi budovami – utváření veřejných prostranství, ERA, Brno, 2002

Podklady ke zkoušce

Ukázky prací

Tematické fotografie