Slovník pojmů

Všechna | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
There are currently 3 jmen in this directory beginning with the letter E.
E
EIA
Proces předcházející územní řízení, který se zabývá působením předkládaného (stavebního) záměru na životní prostředí. Jsou posuzovány stavby, činnosti a technologie, které určuje stavební zákon. K procesu se může vyjádřit široká veřejnost. Výsledkem procesu je studie, která zhodnotí dopad na životní prostředí a případně navrhne nápravu tak, aby zmírnil dopady záměru na životní prostředí. Dokument slouží jako podklad pro územní rozhodnutí.
ESPON
Zkratka ESPON (European Spatial Planning Observation Network) v překladu znamená Monitorovací síť pro evropské územní plánování.[1] V praxi jde o aplikovaný výzkumný program v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje, vztažený k Evropským strukturálním fondům. Program ESPON 2006 byl zahájen v roce 2002, přičemž byl financován z následujících zdrojů: Program iniciativy evropského společenství Interreg III a 25 členskými státy EU + Norskem a Švýcarskem. Navazující program ESPON 2013 byl zahájen v roce 2008 s trojnásobným rozpočtem, financovaným z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 27 členskými státy EU společně s partnerskými státy Islandem, Lichtenštejnskem, Norskem a Švýcarskem.

Zobrazit více
Extravilán
Jedná se o souhrnné označení pro nezastavěnou část obce, resp. nezastavěnou část jejího katastrálního území. Katastrální území obce vyjma intravilánu.