Slovník pojmů

Všechna | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
There are currently 8 jmen in this directory beginning with the letter Z.
Z
Zásady územního rozvoje (ZÚR)
Zásady územního rozvoje se zpracovávají na území kraje, pořizuje je krajský úřad. Musí být v souladu s politikou územního rozvoje. Jsou závazné pro územní a regulační plány. Vydávají se formou opatření obecné povahy. Vymezují plochy a koridory nadmístního významu, veřejně prospěšné stavby, plochy jež mají být podrobněji ověřeny územní studií nebo regulačním plánem, plochy rozvojových rezerv. Jejich součástí je vyhodnocení vlivů na trvale udržitelný rozvoj.
Zastavěné území
Území vymezené územním plánem nebo postupem podle tohoto zákona; nemá-li obec takto vymezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná část obce vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí.
Zastavitelná plocha
Zastavitelná plocha je plocha vymezená k zastavění v územním plánu nebo v zásadách územního rozvoje.
Zeleň

Blíže nespecifikovaný vegetační pokryv území. Krajinná zeleň plní primárně ekologickou funkci. Sídelní zeleň primárně posiluje obytný charakter sídla, může být veřejná (zeleň na veřejných prostranstvích, parky a doprovodná zeleň) , soukromá a vyhrazená (zahrady, sady, obvykle oplocené, sloužící soukromým uživatelům nebo plochy omezeně přístupné) nebo ochranná a izolační (bariérová zeleň, ochrana před negativními vlivy hlukovými, prachovými a vizuálními).
zdroj: MACKOVIČ Vladimír. Plochy zeleně v územním plánu [online]. Brno: ÚÚR, 2013. Urbanismus a územní rozvoj, ročník XVI, číslo 4/2013. Dostupné z: https://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/casopis/2013/2013-04/08_plochy.pdf


 
Znaky krajiny
Pojem používaný při hodnocení krajinného rázu. Každá charakteristika krajinného rázu je tvořena soustavou znaků, které odlišují oblasti a místa v krajině nebo jsou to znaky společné a je možno je v krajině identifikovat. Těmito popsatelnými (viditelnými) znaky je dána jedinečnost, odlišnost a výraznost jednotlivých typů krajin. Klasifikace znaků nalezených v krajině podle projevu (pozitivní, neutrální, negativní), významu (zásadní, spoluurčující, doplňující) a cennosti (jedinečný, význačný, běžný).
Znaky města
- úplná a pestrá skladba veřejných městských prostorů - náměstí, nábřeží, ulic, pasáží, nádvoří, parků, zahrad atd.,
- hustota a forma zástavby,
- městu odpovídající architektonický výraz staveb a jejich souborů, charakteristický vnější a vnitřní obraz, panorama či silueta,
- komplexní a vyvážená funkční skladba (bydlení, práce, rekreace, občanské vybavení, doprava),
- malý počet pracovních příležitostí v zemědělství,
- funkce centra sídelního celku,
- vyšší podíl denního obyvatelstva, návštěvníků a turistů.komplikovanější provozní vztahy,
- větší dopravní ruch (individuální a hromadné dopravy) a jeho podíl na utváření prostředí.
Zóna 30

Dominantní formou plošného zklidňování jsou v dnešní době Zóny 30. V Česku se zatím ve vysoké míře neuplatnily, ačkoliv už mají své místo v legislativě. Za hranicemi je však tento typ zklidnění velmi populární, například v Berlíně tvoří dvě třetiny a ve Vídni více než polovinu délky komunikací.
zdroj: SKLÁDANÝ, Petr. Jak dál ve zklidňování dopravy ve městech a obcích? Moderní obec, 2006, roč. 12, č. 11, s. 1. ISSN 1211-0507.

Zvláště chráněné území
Území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná lze vyhlásit za zvláště chráněná, přitom se stanoví podmínky jejich ochrany dle zákona č. 114/1992 Sb. V České republice jsou dvě úrovně zvláště chráněných území (ZCHÚ). Jedná se o velkoplošná zvláště chráněná území (VZCHÚ) a maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ). Do VZCHÚ patří - NP (národní park), CHKO (chráněná krajinná oblast) a do MZCHÚ patří - NPR (národní přírodní rezervace), PR (přírodní rezervace), NPP (národní přírodní památka), PP (přírodní památka).