Slovník pojmů

Všechna | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
There are currently 16 jmen in this directory beginning with the letter P.
P
Památný strom

Mimořádně významné stromy, jejich skupiny nebo stromořadí. Pokud není vymezeno jinak má každý strom ochranné základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí dle  § 46 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny.

Parter
Parter je (z fr. par terre, „na zemi“) spodní část fasády s portály a výkladci obchodů, obecně může být brán i jako prostranství před budovou.
(zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Parter)
Pěší zóna

Forma pěších zón je způsob zklidňování dopravy, jehož koncepce spočívá ve vyloučení veškerých vozidel z prostoru. Ve většině případů je v pěší zóně uplatňována takzvaná forma časové segregace automobilové dopravy, kdy je například v časných ranních a pozdních večerních hodinách umožněn vjezd dopravní obsluze. Povolení vjezdu do takovéto zóny může fungovat i na povolení, ať už jednorázové nebo permanentní.
zdroj: obecná formulace

Piktogramový koridor

Alternativou k vyhrazenému jízdnímu pruhu pro cyklisty je tzv. piktogramový koridor pro cyklisty, někdy zvaný cyklopiktokoridor. Toto značení na vozovce není oproti vyhrazenému pruhu pro uživatele nikterak závazné, má pouze doporučující a výstražný charakter, cyklisté nemají povinnost je využívat a ostatní řidiči nemají zakázáno na ně vjíždět. Na druhou stranu neumožňují přednost cyklistům před vozidly, která při odbočení koridor přejíždějí. Cyklistické piktogramové koridory se používají především v případech, kdy není na vozovce dostatek místa pro zřízení řádného pruhu pro cyklisty, ale šířka jízdního pruhu umožňuje souběžnou jízdu automobilů a cyklistů nebo jako doplňkové značení propojující jízdní pruhy pro cyklisty. Na vozovkách v Praze se toto značení začalo objevovat na začátku roku 2009, v legislativě bylo oficiálně zakotveno v druhé polovině roku 2010.
zdroj: ČSN 73 61 10. První. Praha: Český normalizační institut, 2006.

Plochy s rozdílným způsobem využití

Plochy s různým způsobem využití se užívají při tvorbě územního plánu. Jejich smyslem je zajistit funkční uspořádání v rámci územního plánu obce a jsou vyznačeny v hlavním výkrese územního plánu.
Plochy s různým způsobem využití jsou zakotveny ve vyhlášce 501/2006 Sb. - o obecných požadavcích na využívání území, HLAVA II.


Zobrazit více
Plošné zklidňování dopravy

Zklidňování komunikací má význam nejen pro bezpečnost a pohodlí chodců a cyklistů, ale i pro vyšší estetickou úroveň ulic, lepší životní prostředí a příjemnější život obyvatel. Díky významnému omezení motorové dopravy je tak možné navrátit život a ruchu do ulic sídel. Ke zklidňování dopravy se ve městech a obcích vyspělých států přistoupilo již na počátku tohoto století, kdy nekontrolovatelně rostoucí automobilizace postupně vytlačila běžný život z ulic a vytvořila z nich monofunkční tranzitní zóny, které neumožňovaly bezpečný a komfortní pohyb jiných druhů dopravy, především chodců a cyklistů. V dnešní době je v rámci zklidňování komunikací řešen pohyb těchto ohroženějších uživatelů ulic prioritně před motorovou dopravou.
zdroj: obecná formulace

Pohledový horizont
Pohledové horizonty uzavírají vůči obloze nebo vzdálenější krajině (vůči pozadí) vnímanou krajinnou scénu a dílčí scenerie, pozorované z určitých stanovišť. Při změně stanoviště se pohledové horizonty mění.
Politika územního rozvoje (PÚR)
Politika územního rozvoje je celorepublikový textový dokument se schématy, který je závazný pro územně plánovací dokumentaci. Pořizuje ji Ministerstvo pro místní rozvoj. Její součástí je vyhodnocení vlivu na trvale udržitelný rozvoj území. Projednává se se sousedními státy. Schvaluje ji vláda ČR. Každé 4 roky je zpracovávána zpráva o uplatňování politiky územního rozvoje.
Pozemní komunikace
Zákon o pozemních komunikacích č.13/1997 uvádí v §2 „Pozemní komunikace a jejich rozdělení“ toto dělení PK:
1. Dálnice
2. Silnice
3. Místní komunikace
4. Účelová komunikace
Přírodní památka (PP)
Patří do ZCHÚ dle § 36 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny. Přírodní památka je přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk.
Přírodní park
Přírodní park je území, které slouží k ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, a které nespadá do zvláště chráněných území. Lze stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území. Dle zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny.
Přírodní rezervace (PR)
Patří do ZCHÚ dle § 33 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny. Přírodní rezervace jsou definovány jako menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.
Problémový výkres
Součást grafiské části územně analytických podkladů. Problémový výkres obsahuje souhrn základních poznatků o území získaných provedenými průzkumy a rozbory.  Zobrazuje především:
- stávající funkční využití ploch a jejich hodnocení z hlediska stability
- limity využití území vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí;
- hodnoty území (charakteristické a cenné prvky určenbé k ochraně)
- negatnivní, rušící, prvky v úpzeké určené k řešení v navazující ÚPD
Proces modernity
Města jakožto centra civilizace byla stavěna již od starověku. Planetární urbanizace je však proces, jenž započal teprve v novověku a který je neoddělitelně spojen s modernitou a kapitalistickým módem produkce. Jakkoli složité a nejednoznačně vykládané jsou pojmy urbanizace, modernizace a kapitalismus, zde je budeme zjednodušeně chápat tak, že urbanizace odkazuje především na proces projekce, výstavby a fixování sociálně-ekologicko-ekonomických vztahů v prostoru, modernizace odkazuje na proces neutuchajících změn technologií, společenských vztahů či mentálních koncepcí světa a kapitalismus poukazuje na imperativ růstu.
Jinými slovy řečeno, koncept města, či urbanizace odkazuje zejména na hmotný a zároveň prostorový aspekt společenských vztahů, na zhmotnění a zároveň prostorové vyjádření civilizace v nejširším smyslu. Modernizace znamená změnu, takže modernita poukazuje na takovou společnost (či civilizaci), která změnu nejen umožňuje, ba dokonce ji zabudovala do svých základních charakteristik. Kapitalistický mód produkce je neoddělitelně spojen s růstem, s touhou po zisku, a pro naplnění této touhy a zároveň systémové nutnosti v území dochází buď k nové výstavbě, tj. expanzi, k začleňování nových území do urbanizovaného systému, anebo k přestavbě, intenzifikaci a jiným dalekosáhlým změnám. Procesy urbanizace, modernizace a kapitalistické expanze spolu vnitřně souvisí a navzájem se ovlivňují, takže nelze říci, že jeden proces je příčinou či důsledkem druhého - jde spíše o elementy,  či konstitutivní složky procesu jediného, kterému budeme říkat modernita. Aktuálním hmotně-prostorovým vyjádřením tohoto procesu je moderní město.
Prostorová regulace

V územním plánu se koncepčně stanovují podmínky prostorového uspořádání zástavby (v podrobnosti, která neodpovídá regulačnímu plánu) včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu. Tyto podmínky jsou uváděny vždy v textové části územního plánu (dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 501/2006 Sb.).
Jsou jimi například:
- výšková regulace zástavby (např. dodržení jednotného horizontu, dodržení celkové hladiny zástavby, ochrana siluety sídla)
- charakter  a struktura zástavby (např. bloková městská zástavba, RD – plošná zástavba izolovanými domy, nepravidelná urbanistická forma, zachování měřítka zástavby, orientace objektů podle převažující konvence v půdoryse sídla apod.)
- stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití (výměra pozemků pro RD (m2), intenzita využití pozemku (%).)

Pruh pro cyklisty
Pruh pro cyklisty je formálně vymezená část komunikace, která odděluje jízdní prostor pro kola od ostatní dopravy. Vhodný je tam, kde jezdí vysoký počet cyklistů podél středně zatížené silnice. Cyklopruhy jsou viditelné, rychlé a pružné řešení na stávajících komunikacích, které vyžaduje pouze úpravu dopravního značení. (dle TP 179_Navrhování komunikací pro cyklisty).