Slovník pojmů

Všechna | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
There are currently 7 jmen in this directory beginning with the letter N.
N
Národní park (NP)
Národní parky jsou podle § 15, zákona 114/1992 definovány jako rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam.
Veškeré využití národních parků musí být podřízeno zachování a zlepšení přírodních poměrů a musí být v souladu s vědeckými a výchovnými cíli sledovanými jejich vyhlášením.
Národní parky, jejich poslání a bližší ochranné podmínky se vyhlašují zákonem.
V České republice jsou čtyři národní parky (NP): Krkonošský NP, NP Šumava, NP České Švýcarsko a NP Podyjí s vlastní správou.

Zobrazit více
Národní přírodní památka (NPP)
Patří do ZCHÚ dle § 35 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny. Národní přírodní památka je přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk.
Národní přírodní rezervace (NPR)
Patří do ZCHÚ dle § 28 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny. Národní přírodní rezervace jsou definovány jako menší území mimořádných hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku.
Nástroje územního plánování
územně plánovací podklady, politika územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí, územní opatření o asanaci území, územní opatření o stavební uzávěře
NATURA 2000
Je soustava chráněných území, která vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické). Má dvě směrnice na základě kterých se vyhlašují tzv. Ptačí oblasti a Evropsky významné lokality.
Nezastavěné území
Nezastavěným územím se rozumí pozemky nezahrnuté do zastavěného území nebo do zastavitelné plochy.
Nezastavitelný pozemek
Jedná se o pozemek, jenž nelze zastavět na území obce, která nemá vydaný územní plán, a to:
- pozemek veřejné zeleně a parku sloužící obecnému užívání;
- v intravilánu lesní pozemek nebo soubor sousedících lesních pozemků o výměře větší než 0,5 ha