Slovník pojmů

Všechna | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
There are currently 3 jmen in this directory beginning with the letter H.
H
Harmonické měřítko krajiny
Vyjadřuje takové členění krajiny, které odpovídá harmonickému vztahu činností člověka a přírodního prostředí. Z hlediska fyzických vlastností krajiny se jedná o soulad měřítka celku a měřítka jednotlivých prvků. Je vyjádřením přírodních a kulturních hodnot, harmonického měřítka a vztahů v krajině. Předpokladem vzniku estetické hodnoty jsou subjektivní vlastnosti pozorovatele, objektivní okolnosti pozorování a objektivní vlastnosti krajiny (skladba a formy prostorů, konfigurace prvků, struktura složek).
Hustota osídlení

Údaj charakterizující průměrnou míru osídlenosti lidmi. Obvykle se udává v počtu obyvatel na čtvereční kilometr (/km²) a lze ho vypočítat jako podíl počtu obyvatel a plochy (rozlohy) daného území.
Hustota osídlení se mění v závislosti na mnoha faktorech, jedním z nich jsou například přírodní podmínky. V ČR vykazují nejvyšší hustotu osídlení nížiny, jimiž protékají řeky, naopak nejnižší hustota osídlení je v pohraničních oblastech (např. Šumava).

Hustota zastavění
Údaj představující poměr mezi plochou pozemku a celkovou hrubou podlahovou plochou domu.